Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Antioh Consatantin Vv. domnul Moldovei porunceşte starostelui de Putna...Antioh Consatantin Vv. domnul Moldovei porunceşte starostelui de Putna...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Antonie Ruset, domnul Moldovei, scrie lui Panait Şuşianul...Antonie Ruset, domnul Moldovei, scrie lui Panait Şuşianul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Apostolul cu Dumnezău svântul care întru acesta chip tocmit depre orânduiala Grecescului Apostol, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot prea bunului Bătrân Şerban Basarab Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Sfinţitului Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor tipărindul la anul dela spasenia lumii 1683.Apostolul cu Dumnezău svântul care întru acesta chip tocmit depre orânduiala Grecescului Apostol, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot prea bunului Bătrân Şerban Basarab Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Sfinţitului Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor tipărindul la anul dela spasenia lumii 1683.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei.  Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei. Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.
TEXT
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
Europeana
Buna Vestire, cu Proorocii Moise și AaronBuna Vestire, cu Proorocii Moise și Aaron
IMAGE
Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Ortodoxe - ALBA IULIA
Europeana
Capitlul Alba-Iulia confirmă trei acteCapitlul Alba-Iulia confirmă trei acte
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Capitlul Alba-Iulia confirmă un act de danieCapitlul Alba-Iulia confirmă un act de danie
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Carte a 12 megieşi, luaţi prin poruncă domnească, prin care hotărnicesc...Carte a 12 megieşi, luaţi prin poruncă domnească, prin care hotărnicesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte de judecată emisă de cancelaria domnitorului Alexandru Ipsilanti pentru moșia PoenăreiCarte de judecată emisă de cancelaria domnitorului Alexandru Ipsilanti pentru moșia Poenărei
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Carte de împărţeală întocmită de 12 boieri din porunca lui Constantin Serban Vv....Carte de împărţeală întocmită de 12 boieri din porunca lui Constantin Serban Vv....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte sau lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearicii Răsăritului, asupra dejghinării Papistaşilor, descoperită şi aşezată de prea învăţatul Ieromonah Maxim Peloponiiseanul. Acum întâiu tipărită pre limba Rumânească, cu porunca şi toată cheltuiala a prea luminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioann Constandin B. B. Voevod. Purtând cârma Pravoslaviei, Prea Sfinţitului Mitropolit Kir Theodosie. Şi sau tipărit în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire în Sneagov. La anul mântuirii lumii 1699, în luna lui aprilie de smeritul întru ieromonah Anthim Ivireanul, pentru ca să se dea dar Pravoslavnicilor.Carte sau lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearicii Răsăritului, asupra dejghinării Papistaşilor, descoperită şi aşezată de prea învăţatul Ieromonah Maxim Peloponiiseanul. Acum întâiu tipărită pre limba Rumânească, cu porunca şi toată cheltuiala a prea luminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioann Constandin B. B. Voevod. Purtând cârma Pravoslaviei, Prea Sfinţitului Mitropolit Kir Theodosie. Şi sau tipărit în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire în Sneagov. La anul mântuirii lumii 1699, în luna lui aprilie de smeritul întru ieromonah Anthim Ivireanul, pentru ca să se dea dar Pravoslavnicilor.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către ispravnicul ţin. Neamţ ...Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către ispravnicul ţin. Neamţ ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către...Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către...Cartea lui Constantin Alexandru Ipsilanti către...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Matei Ghica voievod către...Cartea lui Matei Ghica voievod către...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Constantin Voievod porunceşte...Constantin Voievod porunceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Copia unui contract de vânzare-cumpărareCopia unui contract de vânzare-cumpărare
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Costin, mare căpitan, din porunca domnitorului împuterniceşte...Costin, mare căpitan, din porunca domnitorului împuterniceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
DRAPELUL BATALIONULUI al III-lea DE INFANTERIE DIN REGIMENTUL DE MUSCHETARI AL PRINCIPATULUI MOLDOVADRAPELUL BATALIONULUI al III-lea DE INFANTERIE DIN REGIMENTUL DE MUSCHETARI AL PRINCIPATULUI MOLDOVA
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
De la Divanul Cneziei Moldovei pentru rezolvarea jalbei proin protopopului Gavril împreună cu alți răzeși de la moșia UngheniDe la Divanul Cneziei Moldovei pentru rezolvarea jalbei proin protopopului Gavril împreună cu alți răzeși de la moșia Ungheni
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
De repunere în drepturi a protopopului Gavriil asupra terenului din moșia Ungheni, ținutul NeamțDe repunere în drepturi a protopopului Gavriil asupra terenului din moșia Ungheni, ținutul Neamț
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
De rezolvare a jalbei proin protopopului Gavril, preotul Toader, diacon Mihalachi cu alți răzeși, împotriva lui Neculai StihiDe rezolvare a jalbei proin protopopului Gavril, preotul Toader, diacon Mihalachi cu alți răzeși, împotriva lui Neculai Stihi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Din porunca lui Scarlat Alexandru Calimah se orînduieşte...Din porunca lui Scarlat Alexandru Calimah se orînduieşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Domnitorul Scarlat Alexandru Calimah porunceşte ca...Domnitorul Scarlat Alexandru Calimah porunceşte ca...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Domnitorul Scarlat Alexandru orânduieşte un...Domnitorul Scarlat Alexandru orânduieşte un...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Drăguş vornicul din Preuşeşti şi Toader a popii din Stănăslăveşti mărturisesc...Drăguş vornicul din Preuşeşti şi Toader a popii din Stănăslăveşti mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca voievod porunceşte...Duca voievod porunceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
După porunca divanului, banul Toader Balş a făcut cercetări în urma cărora a dovedit...După porunca divanului, banul Toader Balş a făcut cercetări în urma cărora a dovedit...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Evanghelie învăţătoare, duminicelor preste tot anul şi la praznice domneşti, şi la sfinţi mari ales. Cu porunca şi cu cheltuiala, Prea luminatului creştin Matei Basarab voevod domn şi biruitoriu a toată Ţara Rumânească. Şi cu nevoinţa Sfinţitului Kyru Theofil mitropolitu a toată Ţara Rumânească. Tipăritusau întru dumnezeiasca lavvră ce se chiamă mănăstirea Deal care iaste hramul sfântul Nicolae. VEvanghelie învăţătoare, duminicelor preste tot anul şi la praznice domneşti, şi la sfinţi mari ales. Cu porunca şi cu cheltuiala, Prea luminatului creştin Matei Basarab voevod domn şi biruitoriu a toată Ţara Rumânească. Şi cu nevoinţa Sfinţitului Kyru Theofil mitropolitu a toată Ţara Rumânească. Tipăritusau întru dumnezeiasca lavvră ce se chiamă mănăstirea Deal care iaste hramul sfântul Nicolae. V"leat 7153 ot roj Hvo. 1644 msţa sep. 2 dni.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Făcută la moșia Ungheni, ținutul Neamț, ca urmare a jalbei părintelui Gavriil și răzeșii săiFăcută la moșia Ungheni, ținutul Neamț, ca urmare a jalbei părintelui Gavriil și răzeșii săi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Hotărnicirea moşiilor banului Costache Lazul...Hotărnicirea moşiilor banului Costache Lazul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hrisov Domnesc de aşezământ : ku legătură de blăstăm arhieresc, ca nici odinioară să nu să mai dea danie ţigani domneşti, adecă ursari şi lingurari, ori la ce obrază. Kum şi de alte bune rânduieli şi aşezămînturi a lor ce li s-au dat acuma spre păzirea obiceaiurilor şi a pronuminlor lor (...)Hrisov Domnesc de aşezământ : ku legătură de blăstăm arhieresc, ca nici odinioară să nu să mai dea danie ţigani domneşti, adecă ursari şi lingurari, ori la ce obrază. Kum şi de alte bune rânduieli şi aşezămînturi a lor ce li s-au dat acuma spre păzirea obiceaiurilor şi a pronuminlor lor (...)
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Inamuragasaki no akebono no tsuki Stampă Luna la Capul Inamura în zorii zileiInamuragasaki no akebono no tsuki Stampă Luna la Capul Inamura în zorii zilei
IMAGE
National Library of Romania
Europeana
Ispisoc de la Ştefan vodă (sic)...(dos. 1157); Dosoftei episcopul de Rădăuţi, Ştefan Donici biv.vel sluger şi Constantin Gîndul, biv. vel. şetrar... mărturisesc... (dos. 1157a)Ispisoc de la Ştefan vodă (sic)...(dos. 1157); Dosoftei episcopul de Rădăuţi, Ştefan Donici biv.vel sluger şi Constantin Gîndul, biv. vel. şetrar... mărturisesc... (dos. 1157a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Jalba lui Costache Lazul către domn...Jalba lui Costache Lazul către domn...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mărgăritare, adecă Cuvinte de multe fealiuri, a celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan Arhiepiscopul Ţarigradului a lui Zlagoustu. Şi ale altor Sfinţi Părinţi, de mulţi dascăli tălmăcite den limba Elenească pre limba Grecească, spre cea de obşte a blagocestivilor şi a pravoslavnicilor Creştini sufletească folosinţă. Iara acum întâiu cu porunca şi cu toată cheltuiala a prea luminatului şi blagocestivului Domnu şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioan Constandinu Basaraba Voevoda. Sau scris de pre limba grecească, pre limba Rumânească, şi sau dat în tipariu, pentru cel de obşte folos sufletescu, a tot neamul Rumânescu, care suptu oblastiia Măriei sale lăcuiaşte, luminând în pravoslavie. Şi sau tipărit în vestitul oraş al mării sale în Bucureşti în Sfânta şi Dumnezeiasca Mitropolie purtându acum cârma pravoslaviei Prea Sfinţitul Kyr Theodosie Arhiepiscopul şi Mitropolitul a toată ţara Rumânească. Anii de la facerea lumii 7199Mărgăritare, adecă Cuvinte de multe fealiuri, a celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan Arhiepiscopul Ţarigradului a lui Zlagoustu. Şi ale altor Sfinţi Părinţi, de mulţi dascăli tălmăcite den limba Elenească pre limba Grecească, spre cea de obşte a blagocestivilor şi a pravoslavnicilor Creştini sufletească folosinţă. Iara acum întâiu cu porunca şi cu toată cheltuiala a prea luminatului şi blagocestivului Domnu şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioan Constandinu Basaraba Voevoda. Sau scris de pre limba grecească, pre limba Rumânească, şi sau dat în tipariu, pentru cel de obşte folos sufletescu, a tot neamul Rumânescu, care suptu oblastiia Măriei sale lăcuiaşte, luminând în pravoslavie. Şi sau tipărit în vestitul oraş al mării sale în Bucureşti în Sfânta şi Dumnezeiasca Mitropolie purtându acum cârma pravoslaviei Prea Sfinţitul Kyr Theodosie Arhiepiscopul şi Mitropolitul a toată ţara Rumânească. Anii de la facerea lumii 7199
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mărturie hotarnică dată lui Antilohie Luţă vornic de poartă...Mărturie hotarnică dată lui Antilohie Luţă vornic de poartă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Neculai Donici logofăt, Antiohie hatmanul, Neculai Costin, din ordin vistiernic porunceşte lui Necula...Neculai Donici logofăt, Antiohie hatmanul, Neculai Costin, din ordin vistiernic porunceşte lui Necula...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Noulu Testamentu acumu întâi tipăritu întracesta chipu, pre limba rumânească. Cu porunca şi cu toată cheltuiala Prea luminatului, şi înălţatului, iubitoriului de Hs. Domnu şi oblăduitoriu atoată ţara Rumânească, Io Constandinu B. Basarabu Voevodu. Cu blagosloveniia Prea sfinţitului Mitropolitu, şi exarhulu plaiuriloru Kyr Theodosie. Şi sau Tipăritu în tipografiia domnească, în oraşulu Bucureştiloru. La anulu Mântuirii 1703. De smeritulu întru Ieromonahi Anthimu IvireanuluNoulu Testamentu acumu întâi tipăritu întracesta chipu, pre limba rumânească. Cu porunca şi cu toată cheltuiala Prea luminatului, şi înălţatului, iubitoriului de Hs. Domnu şi oblăduitoriu atoată ţara Rumânească, Io Constandinu B. Basarabu Voevodu. Cu blagosloveniia Prea sfinţitului Mitropolitu, şi exarhulu plaiuriloru Kyr Theodosie. Şi sau Tipăritu în tipografiia domnească, în oraşulu Bucureştiloru. La anulu Mântuirii 1703. De smeritulu întru Ieromonahi Anthimu Ivireanulu
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Octoih ce să zice Osmoglasnicul care acum întâiu sau tipărit, den porunca şi toată cheltuiala Prea luminatului Domn, Io: Constantin Basarab Voevoda. Mitropolit fiind a toată Ţara Kyr Theodosie. Şi sau tipărit în sfânta Episc[o]pie de la Buz : În anul de la zidirea lumii 7208.Octoih ce să zice Osmoglasnicul care acum întâiu sau tipărit, den porunca şi toată cheltuiala Prea luminatului Domn, Io: Constantin Basarab Voevoda. Mitropolit fiind a toată Ţara Kyr Theodosie. Şi sau tipărit în sfânta Episc[o]pie de la Buz : În anul de la zidirea lumii 7208.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Parimiile preste an tipărite cu porunca Mării sale prealuminatului întru Isus Hristos Ioan Ducă Voevoda cu mila lui D[umne]zeu d[om]n Ţ[ă]rei Moldovei şi Ucrainei cu posluşania smeritului Dosoftei Mitropolitul. În tiparniţa Ţărei ce ne-au dăruit S[fi]nţia sa părintele nostru fericit Ioachim patriarhul de slavita patriersiă a Moscului Mi[l[o]stivul D[umne]zeu să-l bl[ago]s[lova]scă. V leat 7191. M[ese]ţ oc. 7 dni.Parimiile preste an tipărite cu porunca Mării sale prealuminatului întru Isus Hristos Ioan Ducă Voevoda cu mila lui D[umne]zeu d[om]n Ţ[ă]rei Moldovei şi Ucrainei cu posluşania smeritului Dosoftei Mitropolitul. În tiparniţa Ţărei ce ne-au dăruit S[fi]nţia sa părintele nostru fericit Ioachim patriarhul de slavita patriersiă a Moscului Mi[l[o]stivul D[umne]zeu să-l bl[ago]s[lova]scă. V leat 7191. M[ese]ţ oc. 7 dni.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pennsylvania: DAUPHIN County, Enumeration District 118, Sheet No. 17APennsylvania: DAUPHIN County, Enumeration District 118, Sheet No. 17A
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Porunca dată de vicevoievozii TransilvanieiPorunca dată de vicevoievozii Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Porunca dată oraşului Braşov de către regele Matei [Corvin]Porunca dată oraşului Braşov de către regele Matei [Corvin]
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Porunca lui Constanin Brâncoveanul către 24 boieri hotarnici...Porunca lui Constanin Brâncoveanul către 24 boieri hotarnici...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Constantin Brâncoveanu Vv. Domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Constantin Brâncoveanu Vv. Domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Constantin Brâncoveanu Vv., domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Constantin Brâncoveanu Vv., domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Constantin Vv. domnul Moldovei...Porunca lui Constantin Vv. domnul Moldovei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Constantin Vv. domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Constantin Vv. domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Constantin voevod, domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Constantin voevod, domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Gavril Moghilă Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Gavril Moghilă Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Grigorie Ghica Vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Matei Basarab voievod...Porunca lui Matei Basarab voievod...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Matei Vv. domnul Ţării Româneşti...Porunca lui Matei Vv. domnul Ţării Româneşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Radu Vv. Domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Radu Vv. Domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Radu Vv. domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Radu Vv. domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Poruncă dată de Cristofor Bathori, voievodul TransilvanieiPoruncă dată de Cristofor Bathori, voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Cristofor Bathori, voievodul TransilvanieiPoruncă dată de Cristofor Bathori, voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Gabriel, episcop de AgriaPoruncă dată de Gabriel, episcop de Agria
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Ioan [Zapolya]Poruncă dată de Ioan [Zapolya]
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Ioan al II-lea, regele UngarieiPoruncă dată de Ioan al II-lea, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Ioan al II-lea, regele UngarieiPoruncă dată de Ioan al II-lea, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Ladislau [II], regele UngarieiPoruncă dată de Ladislau [II], regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Leonard Barlabassy, vievoievodul TransilvanieiPoruncă dată de Leonard Barlabassy, vievoievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Matei Corvin, regele UngarieiPoruncă dată de Matei Corvin, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Matei Corvin, regele UngarieiPoruncă dată de Matei Corvin, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Matei Corvin, regele UngarieiPoruncă dată de Matei Corvin, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Matei Corvin, regele UngarieiPoruncă dată de Matei Corvin, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Matei Corvin, regele UngarieiPoruncă dată de Matei Corvin, regele Ungariei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de Petru, voievodul TransilvanieiPoruncă dată de Petru, voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de vicelocţiitorul regescPoruncă dată de vicelocţiitorul regesc
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă dată de voievodul TransilvanieiPoruncă dată de voievodul Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă din partea voievodului TransilvanieiPoruncă din partea voievodului Transilvaniei
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Poruncă domnească prin care Radu Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Poruncă domnească prin care Radu Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pravoslavnica Mirturisire ... dupre greceasca, din porunca prea luminatului Domn Joan Constantin II. Basaraba Voevod, intoarsa in limba rumaneasca de Radul Logofat Greceanul ..... (Rechtsgläubiges Bekenntnis ... aus dem griechischen ... in die rumänische Sprache übersetzt von Radul Logofat Greceanul.) rum. lit. cyrPravoslavnica Mirturisire ... dupre greceasca, din porunca prea luminatului Domn Joan Constantin II. Basaraba Voevod, intoarsa in limba rumaneasca de Radul Logofat Greceanul ..... (Rechtsgläubiges Bekenntnis ... aus dem griechischen ... in die rumänische Sprache übersetzt von Radul Logofat Greceanul.) rum. lit. cyr
TEXT
Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library
Europeana
Pravoslavnica mărturisire a săborniceştii şi apostoleştii Besearecii Răsăritului. Dupre Grecească, den porunca Prea luminatului şi prea Înălţatului Domn Ioan Costandin B. Basarab Voevod întoarsă în limba Rumânească de Radul Logofăt Greceanul. Ispravnic osarnic fiind ca şi la alalte câte sau scos şi sau tipărit aici în ţara Prea sfinţitul Kyr Theodosie, Mitropolitul Ţărăi i proci. Tipăritusau în Tipografia Domnească, la episcopia dela Buzău la anul dela zidirea Lumii 7200 în luna lui Dechemvrie 3.Pravoslavnica mărturisire a săborniceştii şi apostoleştii Besearecii Răsăritului. Dupre Grecească, den porunca Prea luminatului şi prea Înălţatului Domn Ioan Costandin B. Basarab Voevod întoarsă în limba Rumânească de Radul Logofăt Greceanul. Ispravnic osarnic fiind ca şi la alalte câte sau scos şi sau tipărit aici în ţara Prea sfinţitul Kyr Theodosie, Mitropolitul Ţărăi i proci. Tipăritusau în Tipografia Domnească, la episcopia dela Buzău la anul dela zidirea Lumii 7200 în luna lui Dechemvrie 3.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Psaltire a Prorocului şi Impăratului David cu m[o]l[it]ve la toate Cathizmele şi pashalii de 50 de ani. După orânduiala grecească, şi la săvârşit exapsalmu. Acum întâi tipărită pre limba rumânească. Cu porunca şi toata cheltuială a prea luminatului şi învăţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioan Costandin B. B. Voevod purtând cârma pravoslaviei Prea Sfinţitul Mitropolit Kyr Theodosie. Tipăritusau în Tipografia Domnească. În sfânta Mitropolie în Bucureşti, în anul dela zidirea lumii 7202 Iară dela mântuire 1694.Psaltire a Prorocului şi Impăratului David cu m[o]l[it]ve la toate Cathizmele şi pashalii de 50 de ani. După orânduiala grecească, şi la săvârşit exapsalmu. Acum întâi tipărită pre limba rumânească. Cu porunca şi toata cheltuială a prea luminatului şi învăţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Ioan Costandin B. B. Voevod purtând cârma pravoslaviei Prea Sfinţitul Mitropolit Kyr Theodosie. Tipăritusau în Tipografia Domnească. În sfânta Mitropolie în Bucureşti, în anul dela zidirea lumii 7202 Iară dela mântuire 1694.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Raport din partea Capitlului Alba-Iulia către vicelocţiitorul regalRaport din partea Capitlului Alba-Iulia către vicelocţiitorul regal
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie cu voia prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Constandin B. Voevod. Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei prea sfinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul a toatei ţări Rumâneşti Exarhu plaiurilor. Acum a doa oră tipărită şi diorthosită mai cu multă nevoinţă. În sfânta Mănăstire în Sneagov la anul dela spăşenia lumii 1697. De smeritul întru iermonahi Anthim Ivireanul.Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie cu voia prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitoriu a toată ţara Rumânească Io Constandin B. Voevod. Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei prea sfinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul a toatei ţări Rumâneşti Exarhu plaiurilor. Acum a doa oră tipărită şi diorthosită mai cu multă nevoinţă. În sfânta Mănăstire în Sneagov la anul dela spăşenia lumii 1697. De smeritul întru iermonahi Anthim Ivireanul.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a sfântului Ioan Zlatoust, a Marelui Vasilie şi a sfântului Grigorie dvoeslov carea iaste Prejdesştenia. Acum întâi tipărită, cu porunca şi cheltuiala prea Luminatului Domn, Io, Nicolae Alexandru Voevod cu blagoslovenia pre sfinţitului Patriarh al Ierusalimului, şi a toată Palistina. Kyr Hrisant fiind Mitropolit Ţărăi Kyr Ghedeon şi sau tipărit în Mănăstirea a Sfântului Mormânt în st. Savva, în Iaţi. La anul dela H[risto]s 1715 de Ieremia Marcovici. Din tipografia a mormântului Sfânt şi sau dat în dar sfintelor besearici.Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a sfântului Ioan Zlatoust, a Marelui Vasilie şi a sfântului Grigorie dvoeslov carea iaste Prejdesştenia. Acum întâi tipărită, cu porunca şi cheltuiala prea Luminatului Domn, Io, Nicolae Alexandru Voevod cu blagoslovenia pre sfinţitului Patriarh al Ierusalimului, şi a toată Palistina. Kyr Hrisant fiind Mitropolit Ţărăi Kyr Ghedeon şi sau tipărit în Mănăstirea a Sfântului Mormânt în st. Savva, în Iaţi. La anul dela H[risto]s 1715 de Ieremia Marcovici. Din tipografia a mormântului Sfânt şi sau dat în dar sfintelor besearici.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. A sfântului Ioanu Zlatoustu, a Marelui Vasilie, şi a sfântului Grigorie dvoeslov, Carea iaste Prejdesştenna. Carea acum de nou sau tipărit şi în luminna sau dat, întru folosul tuturor Preoţilor şi diaconilor, ca să poată pre lesne a sluji cum să cade pre rânduiala ei, den izvoadele Greceşti, Tipicul pre limba rumânească, scosu şi tocmitu, din porunca şi osârdia înpreună şi toată cheltuiala a prea cinstitului, jupân Şarbanu Cantacuzino Vel Paharnicu. Întru zilele Prea luminatului Blagocestivului Domnu Io Costantinu Basarabu  Voevoda. Îndireptându Cârma sfintei Beseareci Prea sfinţitulu Kyr Theodosie Arhiepiscopulu a toată Ungrovlahiia. Tipăritusau în sfânta episcopie dela Buzâu, în Tipografia Domnească. La anulu dela zidirea lumii 7210Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. A sfântului Ioanu Zlatoustu, a Marelui Vasilie, şi a sfântului Grigorie dvoeslov, Carea iaste Prejdesştenna. Carea acum de nou sau tipărit şi în luminna sau dat, întru folosul tuturor Preoţilor şi diaconilor, ca să poată pre lesne a sluji cum să cade pre rânduiala ei, den izvoadele Greceşti, Tipicul pre limba rumânească, scosu şi tocmitu, din porunca şi osârdia înpreună şi toată cheltuiala a prea cinstitului, jupân Şarbanu Cantacuzino Vel Paharnicu. Întru zilele Prea luminatului Blagocestivului Domnu Io Costantinu Basarabu Voevoda. Îndireptându Cârma sfintei Beseareci Prea sfinţitulu Kyr Theodosie Arhiepiscopulu a toată Ungrovlahiia. Tipăritusau în sfânta episcopie dela Buzâu, în Tipografia Domnească. La anulu dela zidirea lumii 7210
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Sicriiulu de aur. Carte de propovedanie la morţi. Scoasă din Scripturile sfinte. Cu porunca si îndemnarea Măriei sale, Apafi Mihaiu, Craiulu Ardealului. Tipărită în Tipografiia noao, în Cetate în Sasu sebeş. Ani 1683, sep. 17.Sicriiulu de aur. Carte de propovedanie la morţi. Scoasă din Scripturile sfinte. Cu porunca si îndemnarea Măriei sale, Apafi Mihaiu, Craiulu Ardealului. Tipărită în Tipografiia noao, în Cetate în Sasu sebeş. Ani 1683, sep. 17.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan Maylad confirmă raportul episocopului de OradeaStefan Maylad confirmă raportul episocopului de Oradea
TEXT
Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj
Europeana
Svânta şi Dumnezaiasca Evanghelie carea întracesta chip tocmită dipre orânduiala Greceştii Evanghelii, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şarban Basaraba Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Svinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor typărinduse. La anul dela spasenia lumii 1682.Svânta şi Dumnezaiasca Evanghelie carea întracesta chip tocmită dipre orânduiala Greceştii Evanghelii, acum întâi sau tipărit. Den porunca şi cu toată cheltuiala prea luminatului şi prea înalţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Şerban C. Voevod, adevăratul nepot preabunului Bătrân Şarban Basaraba Voevod. Întru folosul şi înţeleagerea pravoslavnicii Rumâneştii Beseareci. Ispravnic fiind prea Svinţitul Kyr Theodosie Mitropolitul ţărăi şi Exarh Laturilor. În scaunul Mitropolii Bucureştilor typărinduse. La anul dela spasenia lumii 1682.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Svânta şi Dumnezeiasca Liturghie a lui Sveatai Ioan Zlatoust : a Marelui Vasilie şi a lui Sveatai Grigorie Dvoeslov, ce şi Prejdestenia să zice. Căria într-acesta chip (gândim) ca acum întâi  s-au dat în lumina întru folosul tuturor Preoţilor, şi Diaconilor ca să poată pe lesne cunoaşte de a sluji cum să cade pe orânduiala ei dipre izvodul grecesc. Tipicul pre limba rumânească scos şi tocmit den porunca şi osârdia cum şi cheltuiala iaste a Prea Svînţitului Chir Theodosie Mitropolitul Târgoviştii şi Bucureştilor, Arhiepiscopul a toată Ungrovlahia şi  Exarh laturilor i proc. Tipăritu-s-au în scaunul Mitropolii Bucureştilor. Anii lumii 7188 şi an. spasenia 1680, m[ese]ţa iuli, 8 zile.Svânta şi Dumnezeiasca Liturghie a lui Sveatai Ioan Zlatoust : a Marelui Vasilie şi a lui Sveatai Grigorie Dvoeslov, ce şi Prejdestenia să zice. Căria într-acesta chip (gândim) ca acum întâi s-au dat în lumina întru folosul tuturor Preoţilor, şi Diaconilor ca să poată pe lesne cunoaşte de a sluji cum să cade pe orânduiala ei dipre izvodul grecesc. Tipicul pre limba rumânească scos şi tocmit den porunca şi osârdia cum şi cheltuiala iaste a Prea Svînţitului Chir Theodosie Mitropolitul Târgoviştii şi Bucureştilor, Arhiepiscopul a toată Ungrovlahia şi Exarh laturilor i proc. Tipăritu-s-au în scaunul Mitropolii Bucureştilor. Anii lumii 7188 şi an. spasenia 1680, m[ese]ţa iuli, 8 zile.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Theion kai hieron Evangelion, Hellenovlachikon, ta nyn proton synarmosthen kata tas amphoterous dialektous, kai kata ten tes ekklesias hellenikon typon estrommenon, te tou eusebestatou, eklamprotatou te, kai megaloprepestatou authentou kai hegemonos pases Ugkrovlachias, kyriou kyriou Ioannou Konstantinou Basaraba Voevoda, protrope te kai anallomasi, pros ten ton orthodoxon koinen ofeleian. Euthynontos ton oiaka tes orthodoxias tou panierotatou mitropolitou kyriou Theodosiou. En etei s[o]teriou. 1693. Ethypothe de en te hagiotate mitropolei tes Ugkrovlachias = Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie elinească şi rumânescă, acuma întâiu alcătuită într-amândoaua limbile şi după greceasca ai bisearecii orânduială aşezată. Cu a blagocistivului, prea luminatului şi a mare cuviintatului, domnu şi oblăduitoriu a toată Ungrovlahiia, Costandin Basaraba voevod, porunca si cheltuiala, spre cea de obşte a pravolsavnicilor folosinţa. Îndireptând cârma pravoslavii prea sfinţitul mitropolit kir Theodosie în anul mântuirii 1693. Şi s-au tipărit întru sfânta mitropolie, a Ugrovlahii.Theion kai hieron Evangelion, Hellenovlachikon, ta nyn proton synarmosthen kata tas amphoterous dialektous, kai kata ten tes ekklesias hellenikon typon estrommenon, te tou eusebestatou, eklamprotatou te, kai megaloprepestatou authentou kai hegemonos pases Ugkrovlachias, kyriou kyriou Ioannou Konstantinou Basaraba Voevoda, protrope te kai anallomasi, pros ten ton orthodoxon koinen ofeleian. Euthynontos ton oiaka tes orthodoxias tou panierotatou mitropolitou kyriou Theodosiou. En etei s[o]teriou. 1693. Ethypothe de en te hagiotate mitropolei tes Ugkrovlachias = Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie elinească şi rumânescă, acuma întâiu alcătuită într-amândoaua limbile şi după greceasca ai bisearecii orânduială aşezată. Cu a blagocistivului, prea luminatului şi a mare cuviintatului, domnu şi oblăduitoriu a toată Ungrovlahiia, Costandin Basaraba voevod, porunca si cheltuiala, spre cea de obşte a pravolsavnicilor folosinţa. Îndireptând cârma pravoslavii prea sfinţitul mitropolit kir Theodosie în anul mântuirii 1693. Şi s-au tipărit întru sfânta mitropolie, a Ugrovlahii.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Triod Postnaja, izd. verojatno diakonom Koresi, okolo 1577-1578 g., vTriod Postnaja, izd. verojatno diakonom Koresi, okolo 1577-1578 g., v" Sebez".
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. domnul Moldovei porunceşte ca răzeşii din Iugani să nu mai are pământul...Vasile Lupu Vv. domnul Moldovei porunceşte ca răzeşii din Iugani să nu mai are pământul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...Vasile Lupu Vv. porunceşte lui Neniu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. porunceşte răzeşilor din Iurghiceni şi Tălhăreşti...Vasile Lupu Vv. porunceşte răzeşilor din Iurghiceni şi Tălhăreşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. scrie lui Ţigănaş din Cioltani...Vasile Lupu Vv. scrie lui Ţigănaş din Cioltani...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Viaţa şi petriaceria svinţiloru acumu tipărite întru b[lagoslov]ite zilele Prealuminatului întru Is. Hs. Ioanu Duca Voevoda cu mila lui D[u]m[n]ezău D[o]mnu Ţării Moldovei şi Ukrainei cu porunca mării sale şi cu posluşeniia a smereniei noastre a lui Dosothei Mitropolitulu Suciavei, în tiparniţa sfintei mitropolii în Iaşu, la care tiparniţa neau agiutoritu dela Moscu Svinţia sa părintele nostru Patriarhulu IoachimuViaţa şi petriaceria svinţiloru acumu tipărite întru b[lagoslov]ite zilele Prealuminatului întru Is. Hs. Ioanu Duca Voevoda cu mila lui D[u]m[n]ezău D[o]mnu Ţării Moldovei şi Ukrainei cu porunca mării sale şi cu posluşeniia a smereniei noastre a lui Dosothei Mitropolitulu Suciavei, în tiparniţa sfintei mitropolii în Iaşu, la care tiparniţa neau agiutoritu dela Moscu Svinţia sa părintele nostru Patriarhulu Ioachimu
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
[Dĕania svętūh Apostolì ... ][Dĕania svętūh Apostolì ... ]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
În urma jalbei pe care au dat-o răzeşii din Săcuieni pentru moşia la care...În urma jalbei pe care au dat-o răzeşii din Săcuieni pentru moşia la care...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Învăţătura preoţiloru pe scurtu de şapte taini ale Besearecii, cu dreapte dovediri den Pravila sfinţiloru Părinţi. Acum tipărită în zilele prea luminatului şi înalţatului Domnu şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Constantinu B. B. Voevodulu cu porunca şi cu toată cheltuiala a Prea Sfinţitului Mitropolitu Kyr Theodosie. În tipografia domnească, în sfânta Episcopie dela Buzău la anul dela zidirea lumii 7210Învăţătura preoţiloru pe scurtu de şapte taini ale Besearecii, cu dreapte dovediri den Pravila sfinţiloru Părinţi. Acum tipărită în zilele prea luminatului şi înalţatului Domnu şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească Io Constantinu B. B. Voevodulu cu porunca şi cu toată cheltuiala a Prea Sfinţitului Mitropolitu Kyr Theodosie. În tipografia domnească, în sfânta Episcopie dela Buzău la anul dela zidirea lumii 7210
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Învăţătura sfântă adecă Sfintei şi Dumnezeştii Liturghii. Tâlcuire de pe limba grecească pe limba rumânească, de Ieremia Cacavela dascăl. Cu porunca Mării sale Prealuminatului Domn Ioan Antioh Constantin Voevoda. Tipărită în Iaşi. În Tiparniţa Domnească, vy leat 7205. De la Hristos 1697. M[ese]ca: Mai: în 20.Învăţătura sfântă adecă Sfintei şi Dumnezeştii Liturghii. Tâlcuire de pe limba grecească pe limba rumânească, de Ieremia Cacavela dascăl. Cu porunca Mării sale Prealuminatului Domn Ioan Antioh Constantin Voevoda. Tipărită în Iaşi. În Tiparniţa Domnească, vy leat 7205. De la Hristos 1697. M[ese]ca: Mai: în 20.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 101 (Total Results 1691)>>