Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Singhalese Women.", Singhalese women
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
"Valkata" keturių veiksmų drama. Stato scenoj A. L. R. K.moterų sąjungos 29 kuopa subatoj ir nedėlioj balandžio - Apr. 28 ir 29 1928 metais Šv. Pan. Apr. parap. salėje ... Brooklyn, N.Y. ... / rengėjos. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Women Helping Women," undated
TEXT
Meadville Lombard Theological School
DPLA
Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio "Naujoji vaidilutė" eis žymiai padidinta ir daug įdomesnė, negu buvo. - 1930
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Aušros Vartų vyrų ir moterų dr-ja rengia gražų vakarą, sekmadienį, sausio-Jan. 30 d., 1938 Aušros Vartų parap. svetainėje ... - 1938Aušros Vartų vyrų ir moterų dr-ja rengia gražų vakarą, sekmadienį, sausio-Jan. 30 d., 1938 Aušros Vartų parap. svetainėje ... - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Barbers; Women. See: Women - Barbers.Barbers; Women. See: Women - Barbers.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Barbers; Women. See: Women - Barbers.Barbers; Women. See: Women - Barbers.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Brangus tevynainiai! Lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplenkes. Brangus tevynainiai! Lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplenkes. "Ateinanti ketverga, 7-ta diena šio mėnesio ir šiu 1911 m., atsilanko pas mus, iš prusu Lietuvos, "Byrutės" pirmininkas ir leidėjas laikraščių "Byrutės" ir "Allgemeine litauische Rundschau", Jonas Vanagaitis...". - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Buvusi Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivė Ilzė Hofner / Ilzė Hofner. - 1928.05.03Buvusi Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivė Ilzė Hofner / Ilzė Hofner. - 1928.05.03
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Didelis ir linksmas balius. Rengia moteris Lietuviu svetaines b-vės ivyks subatoi gruodžio (Dec.) 29 d. 1934 m. Lietuviu laisvės svetaineje … Elizabeth, N. J. ... - 1934Didelis ir linksmas balius. Rengia moteris Lietuviu svetaines b-vės ivyks subatoi gruodžio (Dec.) 29 d. 1934 m. Lietuviu laisvės svetaineje … Elizabeth, N. J. ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis ir linksmas balius. Rengia moterys L. laisvės svetaines pagražinimui. Atsibus subatos vakare rugsejo (September) 29 d. 1934 Lietuvių laisvės svetaineje … Elizabeth, N.J. ... - 1934Didelis ir linksmas balius. Rengia moterys L. laisvės svetaines pagražinimui. Atsibus subatos vakare rugsejo (September) 29 d. 1934 Lietuvių laisvės svetaineje … Elizabeth, N.J. ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis ir linksmas balius. Rengia Šventos Onos draugyja del sesučiu ir mokyklos paremimo. Įvyks sekmąd. spalio (Oct.) 16, diena 1932 Švento Juozapo auditorijoi … Elizabeth, N.J. ... - 1932Didelis ir linksmas balius. Rengia Šventos Onos draugyja del sesučiu ir mokyklos paremimo. Įvyks sekmąd. spalio (Oct.) 16, diena 1932 Švento Juozapo auditorijoi … Elizabeth, N.J. ... - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis maskaradinis balius. Ruošiamas Šv. Onos moterų dr-jos įvyks ned. gruodžio - Dec. 27-tą, 1931 Lietuvių laisvės auditorijoj … Elizabeth, N.J. ... - 1931Didelis maskaradinis balius. Ruošiamas Šv. Onos moterų dr-jos įvyks ned. gruodžio - Dec. 27-tą, 1931 Lietuvių laisvės auditorijoj … Elizabeth, N.J. ... - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis teatras ir balius. - 1929Didelis teatras ir balius. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis, linksmas, naudingas balius. Rengia Šv. rožančiaus moterų dr-ja įvyks sekmąd. vasario (Feb.) 12 diena 1933 Lietuviu laisves b-ves svetaineje ... Elizabeth, New Jersey ... - 1933Didelis, linksmas, naudingas balius. Rengia Šv. rožančiaus moterų dr-ja įvyks sekmąd. vasario (Feb.) 12 diena 1933 Lietuviu laisves b-ves svetaineje ... Elizabeth, New Jersey ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelės prakalbos ir mass mitingas. - 1916Didelės prakalbos ir mass mitingas. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelės prakalbos. Kalbės gerb. viešnia iš Lietuvos katalikių moterų atstovė ponia Fr. Pikčilingienė trečiadienyje, lapkričio - Nov. 9 d. Šv. Mykolo parapijos svet. ... - 1934Didelės prakalbos. Kalbės gerb. viešnia iš Lietuvos katalikių moterų atstovė ponia Fr. Pikčilingienė trečiadienyje, lapkričio - Nov. 9 d. Šv. Mykolo parapijos svet. ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Elena Žukauskaitė / Elena Žukauskaitė. - apie 1918-1928.08.26Elena Žukauskaitė / Elena Žukauskaitė. - apie 1918-1928.08.26
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Gerbemi lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplinkes temekite! nes 14-ta kuopa Susivienyjimo lietuvių Amerikoje parengia dideli baliu ir teatra subatoj, 2 d. balandzio 1910 metu ant Acme sales 2416 E. 9-ta gatve... - 1910Gerbemi lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplinkes temekite! nes 14-ta kuopa Susivienyjimo lietuvių Amerikoje parengia dideli baliu ir teatra subatoj, 2 d. balandzio 1910 metu ant Acme sales 2416 E. 9-ta gatve... - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerbemoja lietuviszka visuomene! Gerbemoja lietuviszka visuomene! "Skaitau sau uzpereiga praneszti visiems lietuviams ir lietuvaitems Cleveland’o ir apylinkes, o ypacz guodotinoms kuopoms ir draugystems Cleveland’e egzistojanczioms, jog asz turiu spaustuve sulig naujosios mados raidemis..." / su pagarba: P. Szukys. - 1909
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerbiamasis -moji: Gerbiamasis -moji: "Aušros Vartų Š. P. M. vyrų ir moterų draugija rengia teatrą "Mes lietuvaitės" – trijų veiksmų komediją ... sekmadienyje, sausio-Jan. 24 d., 1937 Aušros Vartų parapijos svetainėje..." / Aušros Vartų Š. P. M. vyrų ir moterų draugija, rengimo komitetas ir valdyba. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gražina Moigytė-Lastauskienė-Kocienė / Gražina Moigytė-Lastauskienė-Kocienė. - apie 1925Gražina Moigytė-Lastauskienė-Kocienė / Gražina Moigytė-Lastauskienė-Kocienė. - apie 1925
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Guodotini lietuviai ir lietuves, Cleveland’o ir aplinkes, temekitie! nes Lietuvos sunu kareiviu szv. Kazimiero gvardija parengia penktą dideli baliu ir teatra, nedelioj, 22 diena sausio, 1911 m. ant  Acme (Germania) sales 2416 E. 9th str.... - 1911Guodotini lietuviai ir lietuves, Cleveland’o ir aplinkes, temekitie! nes Lietuvos sunu kareiviu szv. Kazimiero gvardija parengia penktą dideli baliu ir teatra, nedelioj, 22 diena sausio, 1911 m. ant Acme (Germania) sales 2416 E. 9th str.... - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Have Women Betrayed Women?Have Women Betrayed Women?
SOUND
Hoover Institution
DPLA
Jadvyga Rapševičiūtė / Jadvyga Rapševičiūtė. - 1920.04.27Jadvyga Rapševičiūtė / Jadvyga Rapševičiūtė. - 1920.04.27
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Julija Žukauskaitė su neatpažinta mergina / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1931.05.14Julija Žukauskaitė su neatpažinta mergina / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1931.05.14
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1618 : [Sofijos Bover St. Clair-Kosakovskienės seserų Pelagėjos, Marijos ir Aleksandros nuotraukos su mažamete Jadvyga Kosakovskyte ant rankų. - 1894Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1618 : [Sofijos Bover St. Clair-Kosakovskienės seserų Pelagėjos, Marijos ir Aleksandros nuotraukos su mažamete Jadvyga Kosakovskyte ant rankų. - 1894
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1623 : [Liudvikos Kosakovskytės ir moters su vaiku ant rankų nuotrauka]. - 1901Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1623 : [Liudvikos Kosakovskytės ir moters su vaiku ant rankų nuotrauka]. - 1901
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1625 : [Mažametė Liudvika Kosakovskytė su aukle Žilinska]. - apie 1895Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1625 : [Mažametė Liudvika Kosakovskytė su aukle Žilinska]. - apie 1895
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1636 : [Aleksandra Kosakovskytė-Broel Platerienė su seserimis Aleksandra ir Sofija Bover St. Clair / fotogr. Jan Mieczkowski. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1636 : [Aleksandra Kosakovskytė-Broel Platerienė su seserimis Aleksandra ir Sofija Bover St. Clair / fotogr. Jan Mieczkowski. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1639 : [Marijos Zdzichovskytės-Adomavičienės su vaiku ant rankų nuotrauka] / fotogr. B. Abramovičius. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1639 : [Marijos Zdzichovskytės-Adomavičienės su vaiku ant rankų nuotrauka] / fotogr. B. Abramovičius. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1640 : [Juzefa Andruškevičiūtė, Liudvika Salminaitė, Stefanija Kozlovska ir Antanina Zdybicka prie Vaitkuškio rūmų. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1640 : [Juzefa Andruškevičiūtė, Liudvika Salminaitė, Stefanija Kozlovska ir Antanina Zdybicka prie Vaitkuškio rūmų. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1652 : [Aurelijos Dambravičiūtės nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1652 : [Aurelijos Dambravičiūtės nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1653 : [Sofijos Dubelt portretinė nuotrauka]. - 1902.VI.27Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1653 : [Sofijos Dubelt portretinė nuotrauka]. - 1902.VI.27
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1657 : [Jaunos moters [Hilchen?] portretinė nuotrauka] / fotogr.R. Borchardt. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1657 : [Jaunos moters [Hilchen?] portretinė nuotrauka] / fotogr.R. Borchardt. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1658 : [Paulina Hilchen prie Vaitkuškio rūmų]. - 190-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1658 : [Paulina Hilchen prie Vaitkuškio rūmų]. - 190-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1659 : [Sofija ir Elena Hilchen. - 1886Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1659 : [Sofija ir Elena Hilchen. - 1886
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1663 : [Henrikos Cassal portretinė nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1663 : [Henrikos Cassal portretinė nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1664 : [Augustos Kohl portretinė nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1664 : [Augustos Kohl portretinė nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1666 : [Liudvikos Kontautaitės portretinė nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1666 : [Liudvikos Kontautaitės portretinė nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1667 : [Stefanija Kozlovska prie Vaitkuškio? rūmų]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1667 : [Stefanija Kozlovska prie Vaitkuškio? rūmų]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1670 : [Jadvygos Kosakovskytės žindyvė Veronika Kučinska]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1670 : [Jadvygos Kosakovskytės žindyvė Veronika Kučinska]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1671 : [Vera Demidova-Lapuchina Bialocerkvės dvare]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1671 : [Vera Demidova-Lapuchina Bialocerkvės dvare]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1680 : [Popielownos ir Chlopowskų grupinė nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1680 : [Popielownos ir Chlopowskų grupinė nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1681 : [Teresės Sapiegaitės-Potockos portretinė nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1681 : [Teresės Sapiegaitės-Potockos portretinė nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1695 : [Marijos Radvilaitės-Tiškevičienės portretinė nuotrauka]. - 18--Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1695 : [Marijos Radvilaitės-Tiškevičienės portretinė nuotrauka]. - 18--
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1698 : [Viktorijos Tiškevičiūtės nuotrauka, dedikuota Paulinai Hilchen]. - 18--Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1698 : [Viktorijos Tiškevičiūtės nuotrauka, dedikuota Paulinai Hilchen]. - 18--
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1700 : [Marijos? Kostrzewskos-Wodzińskos portretinė nuotrauka]. - 18--Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1700 : [Marijos? Kostrzewskos-Wodzińskos portretinė nuotrauka]. - 18--
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1701 : [Gabrielės Kosakovskytės mokytojos Liudvikos Vitvickos (Witwicka) nuotraukos]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1701 : [Gabrielės Kosakovskytės mokytojos Liudvikos Vitvickos (Witwicka) nuotraukos]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1702 : [Kražių bažnyčios gynėjos Zajevskos portretinė nuotrauka] / fotogr. S. Fleury. - 1894Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1702 : [Kražių bažnyčios gynėjos Zajevskos portretinė nuotrauka] / fotogr. S. Fleury. - 1894
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1705 : [Onos Elznerytės-Zavadzkienės (Anna z Elznierow Zawadzka) portretinė nuotrauka]. - 1867Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1705 : [Onos Elznerytės-Zavadzkienės (Anna z Elznierow Zawadzka) portretinė nuotrauka]. - 1867
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1708 : [Sofijai Bover St.Clair-Kosakovskienei dovanotos neišaiškintų asmenų nuotraukos] / fotogr. Jan Mieczkowski ir kt. - 1886.XI.19-1890Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1708 : [Sofijai Bover St.Clair-Kosakovskienei dovanotos neišaiškintų asmenų nuotraukos] / fotogr. Jan Mieczkowski ir kt. - 1886.XI.19-1890
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1709 : [Neišaiškintų asmenų portretinės ir pavienės nuotraukos iš Kosakovskių nuotraukų rinkinių] / fotogr. Broliai Čižai, Jan. Mieczkowski ir kt. - 189--1905Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1709 : [Neišaiškintų asmenų portretinės ir pavienės nuotraukos iš Kosakovskių nuotraukų rinkinių] / fotogr. Broliai Čižai, Jan. Mieczkowski ir kt. - 189--1905
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1710 : [Neišaiškintų asmenų grupinės nuotraukos iš Kosakovskių nuotraukų rinkinio]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1710 : [Neišaiškintų asmenų grupinės nuotraukos iš Kosakovskių nuotraukų rinkinio]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1737 : [Vaitkuškio dvaro moterų ir vaikų pavienės ir grupinės nuotraukos]. - 1895Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1737 : [Vaitkuškio dvaro moterų ir vaikų pavienės ir grupinės nuotraukos]. - 1895
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvaitė / redaktorė-leidėja Teresė Kubilinskaitė (Teresa Kobėlinskaitė). - 1910-1914Lietuvaitė / redaktorė-leidėja Teresė Kubilinskaitė (Teresa Kobėlinskaitė). - 1910-1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviai ir lietuves moteriškų drabužių siuvejai! Lietuviai ir lietuves moteriškų drabužių siuvejai! "Sekantis susirinkimas Lietuvių moteriškų drabužių siuvėjų unijos skyriaus atsibus ketverge, sausio 28 d., 1915 m. M. Povilausko sales...". - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos universiteto studentė / Ekonominės karių B-vės Fotografija. - 1924.09.24-1927.10.15Lietuvos universiteto studentė / Ekonominės karių B-vės Fotografija. - 1924.09.24-1927.10.15
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Liucija Žukauskaitė-Žilėnienė / Liucija Žukauskaitė-Žilėnienė. - 1927.04.23Liucija Žukauskaitė-Žilėnienė / Liucija Žukauskaitė-Žilėnienė. - 1927.04.23
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Liudvika-Liucija Eidrigevičiūtė-Moigienė / Liudvika-Liucija Eidrigevičiūtė-Moigienė. - apie 1880Liudvika-Liucija Eidrigevičiūtė-Moigienė / Liudvika-Liucija Eidrigevičiūtė-Moigienė. - apie 1880
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Marcė Katiliūtė, 1912-1937 / parodą rengia Lietuvos moterų dailininkių draugijos valdyba. - 1940Marcė Katiliūtė, 1912-1937 / parodą rengia Lietuvos moterų dailininkių draugijos valdyba. - 1940
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Marija Šilgalytė-Žitkevičienė / Marija Šilgalytė-Žitkevičienė. - apie 1914Marija Šilgalytė-Žitkevičienė / Marija Šilgalytė-Žitkevičienė. - apie 1914
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Mokytoja Aleksandra Šilgalytė su kolege Aleksandra Lukšioniene / Aleksandra Šilgalytė, Aleksandra Lukšionienė. - 1934Mokytoja Aleksandra Šilgalytė su kolege Aleksandra Lukšioniene / Aleksandra Šilgalytė, Aleksandra Lukšionienė. - 1934
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Mokytoja Julija Žukauskaitė su kolegėmis / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1932.04.24Mokytoja Julija Žukauskaitė su kolegėmis / Julija Žukauskaitė ... [et al.]. - 1932.04.24
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1933.09.03Mokytoja Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė / Meilutė Ratkevičiūtė-Skiauterienė. - 1933.09.03
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Nežinoma moteris / foto Karol BeyerNežinoma moteris / foto Karol Beyer
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Ona Barauskaitė-Pikšrienė / Ona [Barauskaitė-Pikšrienė]. - 1930.12.29Ona Barauskaitė-Pikšrienė / Ona [Barauskaitė-Pikšrienė]. - 1930.12.29
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Adelė Radzevičiūtė / Adelė Radzevičiūtė. - 1925.06.23Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Adelė Radzevičiūtė / Adelė Radzevičiūtė. - 1925.06.23
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Elena Petkevičiūtė / Elena Petkevičiūtė. - 1925.06.04Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Elena Petkevičiūtė / Elena Petkevičiūtė. - 1925.06.04
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Elzė Plungaitė-Eidukienė / Elzė Plungaitė-Eidukienė. - 1925Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Elzė Plungaitė-Eidukienė / Elzė Plungaitė-Eidukienė. - 1925
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė K. Švagždytė / K. Švagždytė. - 1925.06.13Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė K. Švagždytė / K. Švagždytė. - 1925.06.13
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė K. Švagždytė / K. Švagždytė. - 1925.06.26Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė K. Švagždytė / K. Švagždytė. - 1925.06.26
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Kazimiera Žekonytė / Kazimiera Žekonytė. - 1925.06.20Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Kazimiera Žekonytė / Kazimiera Žekonytė. - 1925.06.20
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Pranė Gėgžnaitė / Pranė Gėgžnaitė. - 1925.06.21Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Pranė Gėgžnaitė / Pranė Gėgžnaitė. - 1925.06.21
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Veronika Inčiūraitė / Veronika Inčiūraitė. - 1925.06.22Panevėžio mokytojų seminarijos absolventė Veronika Inčiūraitė / Veronika Inčiūraitė. - 1925.06.22
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivė Aleksandra Lukšionienė / Aleksandra Lukšionienė. - 1925.07.19-1932.10.09Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivė Aleksandra Lukšionienė / Aleksandra Lukšionienė. - 1925.07.19-1932.10.09
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Piknikas, piknikas, piknikas! Clevelando moteris parengia antra metini piknika subatoj, rugsejuas 10 diena, 1910 metu Lake Side darže... - 1910Piknikas, piknikas, piknikas! Clevelando moteris parengia antra metini piknika subatoj, rugsejuas 10 diena, 1910 metu Lake Side darže... - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su gražiu programu paminėjimui moterų darbininkių dienos nedėlioj, 11 dieną kovo (March), 1934 Ch. liet. auditorijoj / ALDLD. 1-mo apskr. mot. komitetas. - 1934Prakalbos su gražiu programu paminėjimui moterų darbininkių dienos nedėlioj, 11 dieną kovo (March), 1934 Ch. liet. auditorijoj / ALDLD. 1-mo apskr. mot. komitetas. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų / Pranas Juozapavičius. - 1960.I.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų / Pranas Juozapavičius. - 1960.I.15
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Kompozitorė ir smuikininkė prof. Gražina Bacevičiūtė (1909-1969) / Pranas Juozapavičius. - 1984Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Kompozitorė ir smuikininkė prof. Gražina Bacevičiūtė (1909-1969) / Pranas Juozapavičius. - 1984
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Vinco ir Marijos Bacevičių šeima Lenkijoje ir Lietuvoje / Pranas Juozapavičius. - 1975.II.20Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Vinco ir Marijos Bacevičių šeima Lenkijoje ir Lietuvoje / Pranas Juozapavičius. - 1975.II.20
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Programas vakaro A.L.R.-K. moterų sąjungos 1-mos kuopos nedėlioj, 3 d. spalio, 1915 m. Šv. Jurgio parapijos salėje. - 1915Programas vakaro A.L.R.-K. moterų sąjungos 1-mos kuopos nedėlioj, 3 d. spalio, 1915 m. Šv. Jurgio parapijos salėje. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiegoRozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiego
TEXT
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Europeana
Smart Women, Subtle Women, Controversial Women, Charming women.Smart Women, Subtle Women, Controversial Women, Charming women.
TEXT
Provincetown History Preservation Project
DPLA
Veronika Limbaitė-Andrašūnienė / Veronika Limbaitė-Andrašūnienė ... [et al.]. - 1930.09.25-apie 1930Veronika Limbaitė-Andrašūnienė / Veronika Limbaitė-Andrašūnienė ... [et al.]. - 1930.09.25-apie 1930
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
When Women Vote, Women WIn.When Women Vote, Women WIn.

National Museum of American History
DPLA
Women & birds, Women and birdsWomen & birds, Women and birds
TEXT
Florida International University Libraries
DPLA
Women Against Violence Against WomenWomen Against Violence Against Women

Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Women Empowering Women Workshops flyerWomen Empowering Women Workshops flyer
TEXT
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
Women Empowering Women manualsWomen Empowering Women manuals
TEXT
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
Women Loving WomenWomen Loving Women

National Museum of American History
DPLA
Women To Women; Women On Social IssuesWomen To Women; Women On Social Issues
MOVING IMAGE
CUNY TV
DPLA
Women To Women; Women: On EmpowermentWomen To Women; Women: On Empowerment
MOVING IMAGE
CUNY TV
DPLA
Women Venture: women in businessWomen Venture: women in business

Minnesota Public Radio
DPLA
Women Who Loved WomenWomen Who Loved Women
TEXT
Independent Voices
DPLA
Women demand for womenWomen demand for women
TEXT
University of Southern California Digital Library
DPLA
Women demand for womenWomen demand for women
TEXT
University of Southern California Digital Library
DPLA
Women drawing Seminole Indian womenWomen drawing Seminole Indian women
IMAGE
University of Miami Libraries
DPLA
Women for Mondale for WomenWomen for Mondale for Women
IMAGE
Oklahoma State University Library
DPLA
Women this, and women thatWomen this, and women that
IMAGE
Claremont Colleges Library
DPLA
Women this, and women thatWomen this, and women that
IMAGE
Claremont Colleges Library
DPLA
Women to Women HIV TransmissionWomen to Women HIV Transmission
TEXT
GLBT Historical Society
DPLA
Women, Groups, Unidentified, Three women interviewing another womenWomen, Groups, Unidentified, Three women interviewing another women
IMAGE
University of Kentucky
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Women.Women.
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
UC Berkeley, Bancroft Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Austin History Center, Austin Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen

United States Government Publishing Office (GPO)
DPLA
WomenWomen
SOUND
Humboldt State University Library
DPLA
WomenWomen
TEXT
University of California
DPLA
WomenWomen
IMAGE
UC San Diego, Library, Special Collections and Archives
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection. The New York Public Library
DPLA
WomenWomen
TEXT
University of Minnesota
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Duke University Libraries
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
National Archives at Kansas City
DPLA
WomenWomen

Grand Rapids Public Library (Grand Rapids, Mich.)
DPLA
WomenWomen

Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
WomenWomen

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection. The New York Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Atlanta History Center
DPLA
WomenWomen
IMAGE
History Colorado
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Illinois at Urbana-Champaign Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
History Colorado
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Pikes Peak Library District
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Beaman Memorial Library
DPLA
WomenWomen

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection. The New York Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
TEXT
William J. Clinton Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen

Indiana Room, Huntington City-Township Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Washington
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Austin History Center, Austin Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Brunswick Public Library, Frederick County Public Libraries
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Department of Classics and the Department of the History of Art and Architecture, University of Oregon
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
History Colorado
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Boston Public Library
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
WomenWomen
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
WomenWomen

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection. The New York Public Library
DPLA
[Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Danutė Urvakienė] / Bernardas Aleknavičius. - 1973-1992[Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Danutė Urvakienė] / Bernardas Aleknavičius. - 1973-1992
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Diriguoja Klaipėdos liaudies operos teatro chormeisterė Genovaitė Gokaitė-Maironienė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.XII.11[Diriguoja Klaipėdos liaudies operos teatro chormeisterė Genovaitė Gokaitė-Maironienė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.XII.11
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Diriguoja Nelė Gricienė Klaipėdos miesto dainų šventėje 1983 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1983.VI.04[Diriguoja Nelė Gricienė Klaipėdos miesto dainų šventėje 1983 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1983.VI.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Klaipėdos Sąjūdžio deputatų, išrinktų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, pagerbimas Klaipėdos vasaros estradoje, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.III.30[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Klaipėdos Sąjūdžio deputatų, išrinktų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, pagerbimas Klaipėdos vasaros estradoje, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.III.30
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08[Kalba teisininkė Zita Šličytė. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kasininkė, aptarnaujanti pirkėjus parduotuvėje „Saturnas“] / Bernardas Aleknavičius. - 1980[Kasininkė, aptarnaujanti pirkėjus parduotuvėje „Saturnas“] / Bernardas Aleknavičius. - 1980
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kepyklos darbuotoja prie sausainių kepimo krosnies] / Bernardas Aleknavičius. - 198-[Kepyklos darbuotoja prie sausainių kepimo krosnies] / Bernardas Aleknavičius. - 198-
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Klaipėdos konditerijos fabriko direktorė Irena Jonikienė pozuoja su fabriko gaminta produkcija] / Bernardas Aleknavičius. - 1984.II[Klaipėdos konditerijos fabriko direktorė Irena Jonikienė pozuoja su fabriko gaminta produkcija] / Bernardas Aleknavičius. - 1984.II
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Klaipėdos medvilninių audinių fabriko „Gulbė“ darbuotojos demonstruoja pagamintą naują audinį] / Bernardas Aleknavičius. - 1965[Klaipėdos medvilninių audinių fabriko „Gulbė“ darbuotojos demonstruoja pagamintą naują audinį] / Bernardas Aleknavičius. - 1965
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Lietuvos Televizijos ir Radijo komiteto Klaipėdos punkto specialus korespondentas Albertas Liukpetris kalbasi su filologe Audrone Kaukiene. Vasario 16-osios minėjimas Statybos - Montavimo tresto „Klaipėdos statyba“ kultūros ir technikos namų salėje, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.II.16[Lietuvos Televizijos ir Radijo komiteto Klaipėdos punkto specialus korespondentas Albertas Liukpetris kalbasi su filologe Audrone Kaukiene. Vasario 16-osios minėjimas Statybos - Montavimo tresto „Klaipėdos statyba“ kultūros ir technikos namų salėje, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.II.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Mitingo vaizdas su plakatu „Bandužių vardą – Mogiliovo gatvei“. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio“ pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08[Mitingo vaizdas su plakatu „Bandužių vardą – Mogiliovo gatvei“. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio“ pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Teisininkė Zita Šličytė. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08[Teisininkė Zita Šličytė. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmasis mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms aptarti. Klaipėdos vasaros estrada, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.X.08
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Vasario 16-osios minėjimas Statybos – Montavimo tresto „Klaipėdos statyba“ kultūros ir technikos namų salėje, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.II.16[Vasario 16-osios minėjimas Statybos – Montavimo tresto „Klaipėdos statyba“ kultūros ir technikos namų salėje, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.II.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai]. EX LIBRIS MIYOKO ITO / Vytautas Osvaldas Virkau. - 1975[Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai]. EX LIBRIS MIYOKO ITO / Vytautas Osvaldas Virkau. - 1975
IMAGE
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
[Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai]. ex libris MAXINE SULLIVAN / my book &heart must never part / Vytautas Osvaldas Virkau. - 1975[Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai]. ex libris MAXINE SULLIVAN / my book &heart must never part / Vytautas Osvaldas Virkau. - 1975
IMAGE
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
färgning, fotografi, photograph@engfärgning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
reproduktion, målning, fotografi, photograph@engreproduktion, målning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
utställning, fotografi, photograph@engutställning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
vävnader, fotografi, photograph@engvävnader, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
vävnader, fotografi, photograph@engvävnader, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
womenwomen
IMAGE
Lawrence Public Library
DPLA
womenwomen

Park County Archives, Wyoming
DPLA
1 - 200 (Total Results 588054)>>