Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Electoral Politics"
TEXT
Avery Research Center at the College of Charleston
DPLA
"Mūsų nepriklausomybės ir gerovės pagrindu – tegali būti tik riebios kiaulės" (Iš ministerio Aleksos kalbos). - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Mūsų tauta tik tuomet galės žengti į didingą ateitį, kuomet apačioj bus paklusnumas viršui, o viršuje viešpataus solidarumas ir vienybė tarp tautos vado, bažnyčios ir kariuomenės vadovybės" (Iš Smetonos kalbos). - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Tautos vadai" bėdoje, arba fašistų užsienio politika be kaukių. "Smetona į Pilsudskį. Oi dziadku Juozape, na pomoc greičiau ...". - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
18. Politics18. Politics
TEXT
UC Berkeley, Bancroft Library
DPLA
AIDS: PoliticsAIDS: Politics
TEXT
William J. Clinton Library
DPLA
Ablavas. Ablavas. "Žydai amalgameitai rengia ablavą ant lietuviškų dolerių ..." / apsigynimo komitetas. - apie 1918-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Abortion & PoliticsAbortion & Politics
TEXT
Utica College - Center for Historical Research
DPLA
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. V : Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga. - 1889-1940. 471, 1-4 : [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje nario F. Ambrazaičio mokesčių knygelė]. [Franko Ambrazaičio, Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje 20 rajono nario, mokesčių knygelė] / Frank Ambrazaitis. - 1927.II.5Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. V : Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga. - 1889-1940. 471, 1-4 : [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje nario F. Ambrazaičio mokesčių knygelė]. [Franko Ambrazaičio, Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje 20 rajono nario, mokesčių knygelė] / Frank Ambrazaitis. - 1927.II.5
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. V : Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga. - 1889-1940. 471, 22-32 : [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje nario F. Ambrazaičio mokesčių knygelė]. [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje 20 rajono įstatai] / Frank Ambrazaitis. - 1927Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. V : Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga. - 1889-1940. 471, 22-32 : [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje nario F. Ambrazaičio mokesčių knygelė]. [Lietuvių politikos ir pašalpos klubo Čikagoje 20 rajono įstatai] / Frank Ambrazaitis. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VI : Ikonografija. - 1890-[1940]. 535 : [JAV lietuvių politinės organizacijos Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VI : Ikonografija. - 1890-[1940]. 535 : [JAV lietuvių politinės organizacijos "Sandora" veikėjo dr. Kazio Drangelio portretinė nuotrauka] / Cynal, fotoatelje. - 1939.I.2
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 27-29 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Lietuvių politinio ir šalpos klubo steigimo dokumentai, Kuko apskritis, IL]. - 1912.XII.20Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 27-29 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Lietuvių politinio ir šalpos klubo steigimo dokumentai, Kuko apskritis, IL]. - 1912.XII.20
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 4 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Ansonijos lietuvių politinio klubo steigimo dokumentas, Ansonija, Niu Heiveno apskritis, CT]. - 1903.XI.2Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 4 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Ansonijos lietuvių politinio klubo steigimo dokumentas, Ansonija, Niu Heiveno apskritis, CT]. - 1903.XI.2
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 5 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Ansonijos Lodžo lietuvių Šv. Antano politinio klubo steigimo dokumentas, Ansonija, Niu Heiveno apskritis, CT]. - 1903.XI.19Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 5 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Ansonijos Lodžo lietuvių Šv. Antano politinio klubo steigimo dokumentas, Ansonija, Niu Heiveno apskritis, CT]. - 1903.XI.19
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Amerikos lietuviams darbininkams. Amerikos lietuviams darbininkams. "Amerikos lietuviški šmugelninkai, falšyvi tautos vadai ir klebonijų parazitai bando ir čia sukelti patriotinį ūpą". - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antra-metinis balius. - 1930Antra-metinis balius. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ar atgausime Vilnių? Taip, umiu laiku – tik turime veikti! Dabar yra pats svarbiausias momentas! Nuo musų veikimo priklauso tos kovos laimėjimo didumas. - 1927Ar atgausime Vilnių? Taip, umiu laiku – tik turime veikti! Dabar yra pats svarbiausias momentas! Nuo musų veikimo priklauso tos kovos laimėjimo didumas. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ar leisime fašistams parduoti Lietuvą Lenkijai? Prakalbas rengia prieš-fašistinis komitetas ... - apie 1935-1938Ar leisime fašistams parduoti Lietuvą Lenkijai? Prakalbas rengia prieš-fašistinis komitetas ... - apie 1935-1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aristotelous Politika =: The Politics of Aristotle, PoliticsAristotelous Politika =: The Politics of Aristotle, Politics
TEXT
University of Illinois
DPLA
Aristotle's Politics, Politics EnglishAristotle's Politics, Politics English
TEXT
University of California
DPLA
Aristotle's PoliticsAristotle's Politics

Mugar Memorial Library, Boston University
DPLA
Aristotle's PoliticsAristotle's Politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Aristotle's politics, Politics English 1916Aristotle's politics, Politics English 1916
TEXT
University of California
DPLA
Aristotle's politics, Politics EnglishAristotle's politics, Politics English
TEXT
University of California
DPLA
Aristotle's politicsAristotle's politics
TEXT
University of Illinois
DPLA
Asian politicsAsian politics
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Asian politicsAsian politics
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Asian politicsAsian politics
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Asian politicsAsian politics
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Asian politicsAsian politics
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Atsišaukimas Amerikos lietuvių į savo brolius Vilniaus rėdybos. Brangųs broliai lietuviai vilniečiai! Atsišaukimas Amerikos lietuvių į savo brolius Vilniaus rėdybos. Brangųs broliai lietuviai vilniečiai! "Mes amerikiečiai lietuviai, ypatingai iš Vilniaus rėdybos..." / lietuviška dvasiškija ir lietuviška visuomėnė New England’o Amerikoje. - 1906
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Body PoliticsBody Politics

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
Body politicsBody politics
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Boer politicsBoer politics
TEXT
New York Public Library
DPLA
Brazilian PoliticsBrazilian Politics
SOUND
Illinois Public Media (WILL)
DPLA
CNN PoliticsCNN Politics

Country Music Hall of Fame and Museum
DPLA
California politicsCalifornia politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
California politicsCalifornia politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Canadian politicsCanadian politics
TEXT
University of California
DPLA
Chicagos liet., dėkimės prie veiklos Pasaulinio karo sulaikymo. Taikos ir demokratijos užtikrinimui eikime į Tautų taikos paradą balandžio 16 d., 2 v.p.p. 1938. - 1938Chicagos liet., dėkimės prie veiklos Pasaulinio karo sulaikymo. Taikos ir demokratijos užtikrinimui eikime į Tautų taikos paradą balandžio 16 d., 2 v.p.p. 1938. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Chicagos lietuvių demonstracija prieš lenkų veržimąsi Lietuvon! Pradžia demonstracijos 2 val. po pietų. Nedėlioje, 31 dieną spalio - Oct., 1920 m. ... - 1920Chicagos lietuvių demonstracija prieš lenkų veržimąsi Lietuvon! Pradžia demonstracijos 2 val. po pietų. Nedėlioje, 31 dieną spalio - Oct., 1920 m. ... - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Chinese politicsChinese politics
TEXT
Cornell University
DPLA
Christian politicsChristian politics
TEXT
University of California
DPLA
City politicsCity politics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Colorado politicsColorado politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Colorado politicsColorado politics
TEXT
DPLA
Didelis masinis mitingas ir balius. Rengia Lietuvių demokratų lyga Cook County subatos vak., spalio 27 d. Lietuvių auditorijoj ... - 1934Didelis masinis mitingas ir balius. Rengia Lietuvių demokratų lyga Cook County subatos vak., spalio 27 d. Lietuvių auditorijoj ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis masmitingas. Lietuviai! Lietuvos laisve pavojuje! Žiaurus lenkai kėsinasi Lietuvą pavergti! ... / organizatyvis komitetas. - 1921Didelis masmitingas. Lietuviai! Lietuvos laisve pavojuje! Žiaurus lenkai kėsinasi Lietuvą pavergti! ... / organizatyvis komitetas. - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Discussing politicsDiscussing politics
IMAGE
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Elementary politicsElementary politics
TEXT
Harvard University
DPLA
Ethnic PoliticsEthnic Politics
IMAGE
UC Davis, University Library, Special Collections
DPLA
Extra! Extra! Prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks nedėlioj spalio - Oct. 31 dieną, 1926 Lietuvių svetainėj ... South Boston, Mass. ... / ... Lietuvių komitetas. - 1926Extra! Extra! Prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks nedėlioj spalio - Oct. 31 dieną, 1926 Lietuvių svetainėj ... South Boston, Mass. ... / ... Lietuvių komitetas. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerbiamasis lietuvi balsuotojau! Gerbiamasis lietuvi balsuotojau! "Primary rinkimai artėja. Ar pamąstei ką šių metų rinkimai reiškia Chicagos lietuviams? ..." / Lithuanian Democratic League of Cook County. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
German politics and British politics [electronic resource]German politics and British politics [electronic resource]
TEXT
DPLA
German politics and British politicsGerman politics and British politics
TEXT
Harvard University
DPLA
Gimtinės šūkiai. Aš tikiu, jog mūsų priešai dar toli gražu neįsivaizduoja, kokio pajėgumo yra vokiečių tauta ir jos sąjunginės tautos ir su kokiu atkakliu pasiryžimu ir nepajudinamu pasitikėjimu pergale jos žiūri į būsimas kovas / Reicho užsienių reikalų ministeris Ribbentrop. - 1944Gimtinės šūkiai. Aš tikiu, jog mūsų priešai dar toli gražu neįsivaizduoja, kokio pajėgumo yra vokiečių tauta ir jos sąjunginės tautos ir su kokiu atkakliu pasiryžimu ir nepajudinamu pasitikėjimu pergale jos žiūri į būsimas kovas / Reicho užsienių reikalų ministeris Ribbentrop. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gimtinės šūkiai. Juo kritiškesni ir dramatiškesni darosi atskiri šio karo epizodai, tuo tvirčiau mes tikime į jo laimingą užbaigą / dr. Goebbels. - 1944Gimtinės šūkiai. Juo kritiškesni ir dramatiškesni darosi atskiri šio karo epizodai, tuo tvirčiau mes tikime į jo laimingą užbaigą / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gimtinės šūkiai. Mes išsiruošėme žygiui kartą tam, kad padėtume teisingumui laimėti. Jeigu mes šioje kovoje nepalušime, tai vieną dieną jį ir iškovosime / dr. Goebbels. - 1944Gimtinės šūkiai. Mes išsiruošėme žygiui kartą tam, kad padėtume teisingumui laimėti. Jeigu mes šioje kovoje nepalušime, tai vieną dieną jį ir iškovosime / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gimtinės šūkiai. Nors mūsų lauktų dar ne vienas kietas mūšis, vienu dalyku mes galime būti tikri - mūsų kariai, žinodami savo jėgą ir savo individualinį pranašumą priešo atžvilgiu, kovos ant apsaugos pylimų dėl Europos su nematytu fanatizmu / Reicho užsienių reikalų ministeris von Ribbentrop. - 1944Gimtinės šūkiai. Nors mūsų lauktų dar ne vienas kietas mūšis, vienu dalyku mes galime būti tikri - mūsų kariai, žinodami savo jėgą ir savo individualinį pranašumą priešo atžvilgiu, kovos ant apsaugos pylimų dėl Europos su nematytu fanatizmu / Reicho užsienių reikalų ministeris von Ribbentrop. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gimtinės šūkiai. Pergalei vienų norų neužtenka. Šiuo laiku ypatingai labiau negu bet kada tai yra vienas iš svarbiausių reikalavimų / dr. Goebbels. - 1944Gimtinės šūkiai. Pergalei vienų norų neužtenka. Šiuo laiku ypatingai labiau negu bet kada tai yra vienas iš svarbiausių reikalavimų / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gimtinės šūkiai. Šį karą laimės tik tos tautos, kurios šiandieną kovodamos jame ištvers, bet ne tos, kurios lūkuriuodamos leis jam praeiti pro šalį / dr. Goebbels. - 1944Gimtinės šūkiai. Šį karą laimės tik tos tautos, kurios šiandieną kovodamos jame ištvers, bet ne tos, kurios lūkuriuodamos leis jam praeiti pro šalį / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Gutter PoliticsGutter Politics
TEXT
University of Montana--Missoula. Mansfield Library
DPLA
Health - PoliticsHealth - Politics
TEXT
William J. Clinton Library
DPLA
Indian PoliticsIndian Politics
SOUND
Illinois Public Media (WILL)
DPLA
Indian politicsIndian politics
TEXT
Harvard University
DPLA
International politicsInternational politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Irish politicsIrish politics
TEXT
Harvard University
DPLA
Jono Šliūpo rankraščių fondas. – 1879-1944. 181 : Isz Belgijos / pas. Sarancziukietis. - 1894Jono Šliūpo rankraščių fondas. – 1879-1944. 181 : Isz Belgijos / pas. Sarancziukietis. - 1894
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kaip išgelbėti Lietuvą nuo bedievių-žydų-lenkų jungo? Ateikite visi utarninke balan. - April 10 d. ... į Šv. Mykolo parap. svet. pasitarti: Kaip pagelbėti katalikiškai Lietuvai laimėti rinkimus į Seimą?. - 1923Kaip išgelbėti Lietuvą nuo bedievių-žydų-lenkų jungo? Ateikite visi utarninke balan. - April 10 d. ... į Šv. Mykolo parap. svet. pasitarti: Kaip pagelbėti katalikiškai Lietuvai laimėti rinkimus į Seimą?. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kas turi Lietuvą valdyti? ... Šie ir daugelis kitokių svarbių klausimų bus gvildenama prakalbose sekmadieny balandžio 29, 1923 ... Karalienės Ang. par. salėje ... Brooklyn, N.Y. ...“. - 1923Kas turi Lietuvą valdyti? ... Šie ir daugelis kitokių svarbių klausimų bus gvildenama prakalbose sekmadieny balandžio 29, 1923 ... Karalienės Ang. par. salėje ... Brooklyn, N.Y. ...“. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Katalikai pagalvokite! / Tarptautinio darbininkų apsigynimo Centro biuras. - 1927Katalikai pagalvokite! / Tarptautinio darbininkų apsigynimo Centro biuras. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Keturi metai fašistinio smurto ir teroro Lietuvoj. Į Jungtinių Valstijų ir Kanados lietuvius darbininkus. Į visus pažangiuosius lietuvius! Draugai darbininkai! Keturi metai fašistinio smurto ir teroro Lietuvoj. Į Jungtinių Valstijų ir Kanados lietuvius darbininkus. Į visus pažangiuosius lietuvius! Draugai darbininkai! "Gruodžio mėnesio 27 d. sukanka lygiai keturi metai, kai Lietuvos smurtininkai fašistai ... nužudė keturis geriausius Lietuvos darbininkų ir biednųjų valstiečių vadus ..." / Amerikos lietuvių organizacijų priešfašistinis susivienijimas. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Klaipėdos ir Pasaulio lietuvių kongreso reikalais prakalbos. Pirmadienį 1935 m. rugsėjo (Sept.) 30 d. Lietuvių salėje ... Newark, N.J. ... - 1935Klaipėdos ir Pasaulio lietuvių kongreso reikalais prakalbos. Pirmadienį 1935 m. rugsėjo (Sept.) 30 d. Lietuvių salėje ... Newark, N.J. ... - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lenkai išsižiojo praryti Lietuvą! Ar leisime jiems sotintis musų kunu? Jei ne, tai pakelkime balsą, kad girdėtų visas pasaulis. Lietuva šaukiasi musų  pagelbos! Musų broliai miršta už Tėvynę! Ciceriečiai ir apielinkių lietuviai. Visi eikime pagelbon Lietuvai, pakeldami savo balsą skaitlingu išėjimu į demonstraciją ..., o paskui į Šv. Antano par. daržą ... nedelioje, spalio - Oct. 24, 1920 ... - 1920Lenkai išsižiojo praryti Lietuvą! Ar leisime jiems sotintis musų kunu? Jei ne, tai pakelkime balsą, kad girdėtų visas pasaulis. Lietuva šaukiasi musų pagelbos! Musų broliai miršta už Tėvynę! Ciceriečiai ir apielinkių lietuviai. Visi eikime pagelbon Lietuvai, pakeldami savo balsą skaitlingu išėjimu į demonstraciją ..., o paskui į Šv. Antano par. daržą ... nedelioje, spalio - Oct. 24, 1920 ... - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviai, Amerikos piliečiai! Lietuviai, Amerikos piliečiai! "Atėjo svarbi valanda šios šalies istorijoje". - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvių mass mitingas. Lietuvių mass mitingas. "Balsuokite už darbininkų žmonių atstovą ... nedėlioj, balandžio - Apr. 5ta 1931 2 valandą po pietų Lietuvių auditorium ..." / ... Amerikos lietuvių demokratų centralis komitetas of Cook County. - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvy darbininke, perskaityk šitą pats ir paduok savo draugui. Lietuvių kariuomenė ir kam ji reikalinga? / LSS 234 kuopa. - 1924Lietuvy darbininke, perskaityk šitą pats ir paduok savo draugui. Lietuvių kariuomenė ir kam ji reikalinga? / LSS 234 kuopa. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Local politicsLocal politics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Massachusetts politicsMassachusetts politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Medical politicsMedical politics

Wellcome Library
DPLA
National politicsNational politics
TEXT
Library of Congress
DPLA
National politicsNational politics
TEXT
Library of Congress
DPLA
Nesiduokite klaidinti. Vytauto dienos apvaikščiojimas – politinis skymas ... Ateikite į mitingą utarninke, 28 d. spalio - October, 1930 Chicagos lietuvių auditorijoj ... / Chicagos lietuvių org. priešfašistinis susivienijimas. - 1930Nesiduokite klaidinti. Vytauto dienos apvaikščiojimas – politinis skymas ... Ateikite į mitingą utarninke, 28 d. spalio - October, 1930 Chicagos lietuvių auditorijoj ... / Chicagos lietuvių org. priešfašistinis susivienijimas. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Of politicsOf politics
TEXT
Harvard University
DPLA
POLITICS (editorial)POLITICS (editorial)
TEXT
Wake Forest University
DPLA
Parole der Heimat. Modernusis karas nežino pasigailéjimo jis yra nepermaldaujama kova dél tautų gyvenimo ir kas jame neištveria, to laukia pragaras / dr. Goebbels. - 1943Parole der Heimat. Modernusis karas nežino pasigailéjimo jis yra nepermaldaujama kova dél tautų gyvenimo ir kas jame neištveria, to laukia pragaras / dr. Goebbels. - 1943
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Parole der Heimat. Prieš mūsų akis atsiskleidžia banguojančių javų laukų, rūkstančių kaminų, dailių kaimų ir gigantiškų miestų regėjimas. Visa tai kada nors bus išvaduotosios Europos tėvynė / dr. Goebbels. - 1944Parole der Heimat. Prieš mūsų akis atsiskleidžia banguojančių javų laukų, rūkstančių kaminų, dailių kaimų ir gigantiškų miestų regėjimas. Visa tai kada nors bus išvaduotosios Europos tėvynė / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Pavojus Lietuvos neprigulmybei! Ar ilgai dżiaugsimės Lietuvos laisve?. - 1923Pavojus Lietuvos neprigulmybei! Ar ilgai dżiaugsimės Lietuvos laisve?. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pentagon politicsPentagon politics
TEXT
University of California
DPLA
Playing PoliticsPlaying Politics
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
Politics IPolitics I
TEXT, IMAGE
Granville County Public Library
DPLA
Politics and Economics, Politics English 1880Politics and Economics, Politics English 1880
TEXT
University of California
DPLA
Politics regainedPolitics regained
TEXT
Library of Congress
DPLA
Politics, 1Politics, 1
TEXT
University of Illinois
DPLA
Politics, 1944Politics, 1944
TEXT
Franklin D. Roosevelt Library
DPLA
Politics, Politics EnglishPolitics, Politics English
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Politics, Politics EnglishPolitics, Politics English
TEXT
University of California
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
PoliticsPolitics

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
PoliticsPolitics
IMAGE
University of Washington
DPLA
PoliticsPolitics
IMAGE
Atlanta History Center
DPLA
PoliticsPolitics
IMAGE
University of Washington
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Susquehanna University
DPLA
PoliticsPolitics

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
University of Virginia
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Gerald R. Ford Library
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Harvard University
DPLA
PoliticsPolitics

Smithsonian American Art Museum
DPLA
PoliticsPolitics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
PoliticsPolitics
IMAGE
University of Washington
DPLA
Practical politics...Practical politics...
TEXT
University of California
DPLA
Prakalbos ir balius. Rengia Amerikos liet. pašalpos ir politikos klubas, Inc. sekmadienį, lapkričio (November) 3 d., 1935 m. Linden Hall ... Linden, N.J. - 1935Prakalbos ir balius. Rengia Amerikos liet. pašalpos ir politikos klubas, Inc. sekmadienį, lapkričio (November) 3 d., 1935 m. Linden Hall ... Linden, N.J. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos parengtos Lietuviu neprigulmingo kliubo (Lithuanian Independent Club) seredos vakare, 29-ta spalio, 1913 an M. Povilausko svetaines ... Prakalbos parengtos Lietuviu neprigulmingo kliubo (Lithuanian Independent Club) seredos vakare, 29-ta spalio, 1913 an M. Povilausko svetaines ... "Dėl priežastės besiartinančių miesto viršininkų rinkimų, Liet. neprigulmingas kliubas, skaito sau už pareigą surenkti bent vieną susirinkimą...". - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Progressive politicsProgressive politics
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Protestas. Lietuvos valdžia žudo darbininkus. Ateikite į prakalbas, kurios įvyks utarnike, 8 d. gruodžio - Dec., 1925 Royal Palace Hall, Brooklyn, N. Y. - 1925Protestas. Lietuvos valdžia žudo darbininkus. Ateikite į prakalbas, kurios įvyks utarnike, 8 d. gruodžio - Dec., 1925 Royal Palace Hall, Brooklyn, N. Y. - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pulpit politicsPulpit politics
TEXT
Library of Congress
DPLA
Republican politicsRepublican politics
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Rezoliucija Chicagos lietuvių tarybos išnešta rugpjučio 20 dieną, 1920 m. / Chicagos lietuvių taryba. - 1920Rezoliucija Chicagos lietuvių tarybos išnešta rugpjučio 20 dieną, 1920 m. / Chicagos lietuvių taryba. - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Roman politicsRoman politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Roman politicsRoman politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
Ruskin's politicsRuskin's politics
TEXT
Indiana University
DPLA
Ruskin's politicsRuskin's politics
TEXT
University of California
DPLA
Russian politicsRussian politics
TEXT
University of California
DPLA
Russian politicsRussian politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
San Francisco raportas bus pateiktas: sekmadienį, birželio - June 17 d. 1945 Lietuvių parap. salėje, Newark, N.J. - 1945San Francisco raportas bus pateiktas: sekmadienį, birželio - June 17 d. 1945 Lietuvių parap. salėje, Newark, N.J. - 1945
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sex & politicsSex & politics
IMAGE, TEXT
IUPUI (Campus). University Library. Special Collections and Archives
DPLA
Sexual PoliticsSexual Politics
IMAGE
University of Michigan. Libraries
DPLA
Skaityk su atyda ir kitiems pranešk!. - 1927Skaityk su atyda ir kitiems pranešk!. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Southern politicsSouthern politics
TEXT
Library of Congress
DPLA
Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks ketvergo vakare spalio - October 21 d., 1926 ... Lietuvių tautiško namo salėj Montello, Mass. - 1926Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks ketvergo vakare spalio - October 21 d., 1926 ... Lietuvių tautiško namo salėj Montello, Mass. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks penktadienio vakare spalio - October 22 d., 1926 ... Parapijos salėj. - 1926Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks penktadienio vakare spalio - October 22 d., 1926 ... Parapijos salėj. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks utarnike spalio - October 26, 1926 Lietuvių svetainėje ... - 1926Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks utarnike spalio - October 26, 1926 Lietuvių svetainėje ... - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios prakalbos. Utarnike, gegužes 29 - 7:30 v.v. Lietuvių auditorijoj apie naujo karo pavojų ir fašizmą. - 1928Svarbios prakalbos. Utarnike, gegužes 29 - 7:30 v.v. Lietuvių auditorijoj apie naujo karo pavojų ir fašizmą. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Tautų išlaisvinimo susirinkimas padrąsinti pozityvią ir dinamišką J.A.V. užsienio politiką ... - 1952Tautų išlaisvinimo susirinkimas padrąsinti pozityvią ir dinamišką J.A.V. užsienio politiką ... - 1952
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Texas PoliticsTexas Politics
MOVING IMAGE
Hoover Institution
DPLA
The Politics of Aristotle, Politics EnglishThe Politics of Aristotle, Politics English
TEXT
Harvard University
DPLA
The Politics of Aristotle, Politics EnglishThe Politics of Aristotle, Politics English
TEXT
University of Michigan
DPLA
The Politics of Aristotle, Politics EnglishThe Politics of Aristotle, Politics English
TEXT
Harvard University
DPLA
The politics of Aristotle, Politics EnglishThe politics of Aristotle, Politics English
TEXT
University of California
DPLA
The politics of Aristotle, Politics EnglishThe politics of Aristotle, Politics English
TEXT
University of Minnesota
DPLA
The politics of Aristotle, Politics EnglishThe politics of Aristotle, Politics English
TEXT
University of Michigan
DPLA
Utah PoliticsUtah Politics
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Viešas susirinkimas. Newark’o ir apielinkės lietuviai yra kviečiami į visuotiną viešą susirinkimą kuris įvyks panedėlyj, rugpjučio 20, 1928 [...] Lietuvių svetainėj [...] Newark, N.J. ... - 1928Viešas susirinkimas. Newark’o ir apielinkės lietuviai yra kviečiami į visuotiną viešą susirinkimą kuris įvyks panedėlyj, rugpjučio 20, 1928 [...] Lietuvių svetainėj [...] Newark, N.J. ... - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Virginia politicsVirginia politics
TEXT
Library of Congress
DPLA
Visų Chicagos lietuvių masinis protesto mitingas prieš Vatikano (popiežiaus) konkordatą su Lenkija, kuriuo Lietuvos sostinė Vilnius paliekamas Varšavos priespaudai ir vergijai invyks nedėlioj, gegužės 10 ... Lietuviu auditorijoje ... - 1925Visų Chicagos lietuvių masinis protesto mitingas prieš Vatikano (popiežiaus) konkordatą su Lenkija, kuriuo Lietuvos sostinė Vilnius paliekamas Varšavos priespaudai ir vergijai invyks nedėlioj, gegužės 10 ... Lietuviu auditorijoje ... - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
VooDoo PoliticsVooDoo Politics
IMAGE
Florida State University Libraries
DPLA
World PoliticsWorld Politics
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
World politicsWorld politics
TEXT
University of Michigan
DPLA
[Akcijos akimirka Melnragėje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Akcijos akimirka Melnragėje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Armėnų tautinė bendruomenė prie Palangos tilto ekologinės-politinė akcijos „Apjuoskime Baltiją rankomis“ metu, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Armėnų tautinė bendruomenė prie Palangos tilto ekologinės-politinė akcijos „Apjuoskime Baltiją rankomis“ metu, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Automobilių kolona ties Klaipėda. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Automobilių kolona ties Klaipėda. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Dalyviai ekologiniame mitinge prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Dalyviai ekologiniame mitinge prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Dalyviai renkasi į akciją Smiltynės paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Dalyviai renkasi į akciją Smiltynės paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Dalyviai su trijų Baltijos respublikų tautinėmis vėliavėlėmis. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988[Dalyviai su trijų Baltijos respublikų tautinėmis vėliavėlėmis. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Dalyvių eisena Pilies gatve. Ekologinis mitingas link Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Dalyvių eisena Pilies gatve. Ekologinis mitingas link Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Ekologas Antanas Kontautas ir Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato direktorius Gytis Albrechtas. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Ekologas Antanas Kontautas ir Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato direktorius Gytis Albrechtas. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Ekologinio mitingo prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato dalyviai prie pakylos, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Ekologinio mitingo prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato dalyviai prie pakylos, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Filmuoja Lietuvos kino studijos režisierė Laima Pangonytė. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Filmuoja Lietuvos kino studijos režisierė Laima Pangonytė. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Greitkelyje Vilnius-Klaipėda mašinų kolonos juda link Klaipėdos. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Greitkelyje Vilnius-Klaipėda mašinų kolonos juda link Klaipėdos. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Iš Klaipėdos muzikinio teatro bokšto fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Iš Klaipėdos muzikinio teatro bokšto fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Iš Klaipėdos muzikinio teatro fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Iš Klaipėdos muzikinio teatro fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Iš „Klaipėdos“ viešbučio fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Iš „Klaipėdos“ viešbučio fotografuotas Lenino aikštės su šarvuočiais vaizdas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Judėjimo dalyviai su plakatais kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16[Judėjimo dalyviai su plakatais kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kalba Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato direktorius Gytis Albrechtas. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Kalba Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato direktorius Gytis Albrechtas. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Lenino paminklas Klaipėdoje apsuptas šarvuočių] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Lenino paminklas Klaipėdoje apsuptas šarvuočių] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Mitingas prie „Lenino“ paminklo Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Mitingas prie „Lenino“ paminklo Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Mitingas Šventosios paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Mitingas Šventosios paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Mitinguojantys žmonės prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII[Mitinguojantys žmonės prie Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus kombinato, 1988] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Nuskendęs laivas „Rudolf Breitscheid“ prie šiaurinio molo. Akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Nuskendęs laivas „Rudolf Breitscheid“ prie šiaurinio molo. Akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Politics...[Politics...
TEXT
Library of Congress
DPLA
[SSRS Susisiekimo ministras vizito baigiamoje statyti Tarptautinėje jūrų perkėloje duoda interviu kelte] / Bernardas Aleknavičius. - 1986[SSRS Susisiekimo ministras vizito baigiamoje statyti Tarptautinėje jūrų perkėloje duoda interviu kelte] / Bernardas Aleknavičius. - 1986
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Sovietų armijos kariai ir šarvuočiai, saugantys Lenino paminklą. Prorusiškų organizacijų sukviestas mitingas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Sovietų armijos kariai ir šarvuočiai, saugantys Lenino paminklą. Prorusiškų organizacijų sukviestas mitingas] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Sovietų armijos kariai saugo „Pergalės“ paminklą Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Sovietų armijos kariai saugo „Pergalės“ paminklą Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Sovietų armijos įgulos, dislokuotos Klaipėdoje, šarvuočiai Lenino aikštėje Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Sovietų armijos įgulos, dislokuotos Klaipėdoje, šarvuočiai Lenino aikštėje Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Susikabinimo rankomis momentas Šventosios paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Susikabinimo rankomis momentas Šventosios paplūdimyje. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Teisininkė Zita Šličytė, restauratorius Dionyzas Varkalis, geografas Eugenijus Gentvilas ir gydytojas Vaclovas Mikulskis. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos Celiuliozės ir popieriaus kombinato 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04[Teisininkė Zita Šličytė, restauratorius Dionyzas Varkalis, geografas Eugenijus Gentvilas ir gydytojas Vaclovas Mikulskis. Ekologinis mitingas prie Klaipėdos Celiuliozės ir popieriaus kombinato 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VIII.04
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Vytauto Vičiulio atminimo plokštė Lenino paminklo ir šarvuočių fone Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Vytauto Vičiulio atminimo plokštė Lenino paminklo ir šarvuočių fone Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Šventojoje ties istorinio uosto vartais. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“ Šventojoje, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Šventojoje ties istorinio uosto vartais. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“ Šventojoje, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Šventosios gelbėjimo stoties bokšte – mitingo tribūna. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Šventosios gelbėjimo stoties bokšte – mitingo tribūna. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Šventosios skęstančiųjų gelbėjimo stotis. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Šventosios skęstančiųjų gelbėjimo stotis. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Žaliųjų judėjimo taikos žygio Vilnius-Klaipėda dalyviai. Klaipėda 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16[Žaliųjų judėjimo taikos žygio Vilnius-Klaipėda dalyviai. Klaipėda 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Žmonės, susikabinę rankomis, apjuosė Baltiją. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03[Žmonės, susikabinę rankomis, apjuosė Baltiją. Ekologinė-politinė akcija „Apjuoskime Baltiją rankomis“, 1988 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.IX.03
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Žygio dalyviai kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16[Žygio dalyviai kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Žygio dalyvių šventė kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16[Žygio dalyvių šventė kelte „Žalgiris“. Žaliųjų judėjimo taikos žygis Vilnius-Klaipėda, 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989.VII.16
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[„Baltijos“ laivų statyklos 19-ojo cecho meistras Algimantas Čeponis pasirašo rinkėjų sąraše. Prorusiškų organizacijų organizuotas referendumas dėl Lietuvos pasilikimo Sovietų sąjungos sudėtyje] / Bernardas Aleknavičius. - 1991[„Baltijos“ laivų statyklos 19-ojo cecho meistras Algimantas Čeponis pasirašo rinkėjų sąraše. Prorusiškų organizacijų organizuotas referendumas dėl Lietuvos pasilikimo Sovietų sąjungos sudėtyje] / Bernardas Aleknavičius. - 1991
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[„Baltijos“ laivų statyklos 19-ojo cecho meistras Algimantas Čeponis. Prorusiškų organizacijų organizuotas referendumas dėl Lietuvos pasilikimo Sovietų sąjungos sudėtyje] / Bernardas Aleknavičius. - 1991[„Baltijos“ laivų statyklos 19-ojo cecho meistras Algimantas Čeponis. Prorusiškų organizacijų organizuotas referendumas dėl Lietuvos pasilikimo Sovietų sąjungos sudėtyje] / Bernardas Aleknavičius. - 1991
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[„Lenino“ ir „Pergalės“ paminklų išsaugojimui skirtas mitingas prie Klaipėdos Tarybos pastato Liepų gatvėje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[„Lenino“ ir „Pergalės“ paminklų išsaugojimui skirtas mitingas prie Klaipėdos Tarybos pastato Liepų gatvėje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[„Lenino“ paminklo Klaipėdoje gynimo mitingas, sukviestas prorusiškų organizacijų] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[„Lenino“ paminklo Klaipėdoje gynimo mitingas, sukviestas prorusiškų organizacijų] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
mola, fotografi, photograph@engmola, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
mola, fotografi, photograph@engmola, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Į krikščionių demokratų visuomenę. Į krikščionių demokratų visuomenę. "Neseniai lietuvių tarpe paplito lapelis. "Lietuvos laisvė pavojuje." Ji išleido koks tai socijalistų būrys, pasivadinęs "Lietuvių darbininkų taryba" ...". - 1918-1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Į visus Rusijos išeivius-darbininkus! Draugai! Į visus Rusijos išeivius-darbininkus! Draugai! "Aštuoni mėnesiai praėjo nuo to laiko, kai valdžia tapo paimta į Rusijos proletariato ir revoliucinių valstiečių rankas" / vertimas iš rusų kalbos. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šalin nuo musų kruvinos lenkų rankos! Broliai ir seserys, lietuviai, Vilniaus gub. ir kitų vietų, kurios kenčia žiaurią lenkų okupaciją! ... Nedelioj, kovo 6 d., 1921 didelėj McKinley parko svetainėj / Bendras Town of Lake ir Brighton parko vilniečių lietuvių rengimo komitetas. - 1921Šalin nuo musų kruvinos lenkų rankos! Broliai ir seserys, lietuviai, Vilniaus gub. ir kitų vietų, kurios kenčia žiaurią lenkų okupaciją! ... Nedelioj, kovo 6 d., 1921 didelėj McKinley parko svetainėj / Bendras Town of Lake ir Brighton parko vilniečių lietuvių rengimo komitetas. - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šešti metai, kaip Šešti metai, kaip "tautos vadai" veda Lietuvą ... į ponų kišenę. Smetona duoda savo "tautiškos" politikos apyskaitą. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 589556)>>