Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Balana, degtukas, žvakė ir žibalas duoda pavojingą gaisrui, primityvią ir nepastovią šviesą". - 1937
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
"Bendrovė yra išleidusi įvairių kūrinių ..." / "Dirvos" bendrovė knygoms leisti. - 192?
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
"Dirva"-"Dirva"-"Dirva"! "Laikraštis "Dirva" išeina kas trys menesiai, pavidale knygos ...". - 1901-1902
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio - November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" metinis koncertas ir šokiai įvyks sekmadienyje vasario 5 Lietuvių auditorijoj ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" metinis koncertas sekmadieny, vasario - Feb. 2, 1936 Lietuvių auditorijoj. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" metinis koncertas sekmadieny, vasario - Feb. 2, 1936 Lietuvių auditorijoj. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" vajaus koncertai. Artistė p-lė E. Mickunaitė garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos atvažiuos į Chicagą gegužės 6 d. ir dalyvaus keliuose koncertuose ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Laisvoji mintis". "Laisvosios minties" bendrovės sąnariui, ponui... Scranton, Pa., gegužės 6 d. 1911. Gerbiamas drauge: "Jau beveik du metu praslinko nuo laiko (8 gegužės 1909), kaip suorganizuota "Laisvosios minties" bendrovė...". - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Laisvos minties" bendrove, Scrantton, Pa. ...... 19... m. "Malonus vientauti, 9 gegużio 1909 m. Scrantono laisvamaniu burelis suorganizavo "Laisvos minties" bendrovę su tikslu leisti lietuviškoje kalboje sąvaitini laisvamanišką laikrašti Scrantone, Pa...." / valdyba bendroves "Laisva mintis". - 1909
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Margutis". "Kas tas "Margutis?" "Margutis", tai yra Lietuvoje velykaitis, o Amerikoje bus linksmas, juokingas laikraštis, kokio dar Amerikoje nebuvo ..." / Ant. Vanagaitis. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Medicina" vienintėlis Lietuvoje mėnesinis laikraštis, skiriamas medicinos teorijos ir praktikos reikalams. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Miss Naujienų" rinkimo baliaus programas vasario 21 d. 1934 Lietuvių auditorijoj. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Naujienų" metinis koncertas sekmadienį, vasario-February 26, 1933 Chicagos lietuvių auditorijoj. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Newspapers in Camp."

Missouri Historical Society
DPLA
"Spindulio" kvieslys. Lietuvi mielas! "Sveikiname pirmiausiai tavo viešpaties Jezaus žodžiais...". - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Vilnies" koncertas nedėlioj, 3 d. vasario (February), 1935 Sokolų svetainėj. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Vilties" nemokamas mokslo ir literatūros mėnesinis priedas / redaktorius-leidėjas Pranas Dovydaitis. - 1914-1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Žvaigždės" atsiliepimas in brolius lietuvius. "Jau penki metai, kaip męs, "Žvaigżdės" išleistojai, kovojame su didelėmis kliūtimis... " / "Žvaigždes" išleistojai. - 1905
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1939-1941, Newspapers1939-1941, Newspapers
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
25 metų jubilējaus prakalbos paminėjimas dienraščio 25 metų jubilējaus prakalbos paminėjimas dienraščio "Laisvės" ir Amerikos lietuvių kongreso klausimas ... ketv. 2 baland. – April, 1936 ... - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
5000 litų dovanų metiniams skaitytojams duoda pigiausias ir prieinamiausias laikraštis „Ūkininkas“. - 19245000 litų dovanų metiniams skaitytojams duoda pigiausias ir prieinamiausias laikraštis „Ūkininkas“. - 1924
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
851.911 - Newspapers851.911 - Newspapers
TEXT
National Archives at College Park - Textual Reference
DPLA
Advokatas-patarėjas yra iliustruotas laikraštis „Sargyba“, kuris 1927-ais metais eis kas savaitė ir rašys jau ne tik apie blaivybę ... - 1926Advokatas-patarėjas yra iliustruotas laikraštis „Sargyba“, kuris 1927-ais metais eis kas savaitė ir rašys jau ne tik apie blaivybę ... - 1926
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Afro-American NewspapersAfro-American Newspapers
IMAGE
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Amerikos lietuvio ekskursija tiesiai į Klaipėdą be persėdimo. Išvyks švęst Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 metų sukaktuves ... - 1930Amerikos lietuvio ekskursija tiesiai į Klaipėdą be persėdimo. Išvyks švęst Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 500 metų sukaktuves ... - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Amerikos lietuvių filmų komp. J.K. Milius tik-ką iš Lietuvos atvyko su nauju programu. Amerikos lietuvių filmų komp. J.K. Milius tik-ką iš Lietuvos atvyko su nauju programu. "Dabar lanko Amerikos lietuvių kolonijas, filmuoja ir rodo judamus paveikslus ...". - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trąšas / dipl. agr. J. Valatka. - 192?Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trąšas / dipl. agr. J. Valatka. - 192?
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Aplinkraštis. Aplinkraštis. "Lietuvos koperacijos bendrovių sąjungos tikslas yra parūpinti plačiausiems Lietuvos vartotojų sluoksniams kuo prieinamiausiomis sąlygomis įvairių vartojimo dalykų" / Lietuvos koperacijos bendrovių sąjunga. - 192?
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Army newspapersArmy newspapers

United States Government Publishing Office (GPO)
DPLA
Atkreipkit atyda! Atkreipkit atyda! "Lietuviai tautiečiai: esu labai dėkingas savo lietuviams už neapleidimą manęs..." / Petras Norkus. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Atsišaukimas. Atsišaukimas. "Gerbiamieji: - Prisiunčiame jums šį "Atsišaukimą", kad pasidalinus su jums savo mintimis, apie musų tautos šiandieninį stovį..." / Vyčių pirma kuopa, Brockton, Mass. - 1914, rugpj. 4
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Baltijos-Amerikos linija. Baltijos-Amerikos linija. "Tiesi kelionė į Lietuvą per Piliavą (Karaliaučio prieplauka)". - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Banned newspapersBanned newspapers
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Baptist Newspapers CollectionBaptist Newspapers Collection

Wake Forest University
DPLA
Bažnyczios tarnas, arba Pasiuntinys saldžiausios szirdies Jezaus / [red.] Juozas Didinskas (Dydynskas). - 1899-1904Bažnyczios tarnas, arba Pasiuntinys saldžiausios szirdies Jezaus / [red.] Juozas Didinskas (Dydynskas). - 1899-1904
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Boy's war newspapersBoy's war newspapers
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Brangusis: Brangusis: "Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. ..." / ... L.D.S. centro valdyba. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Brolyčiai ir sesutės! Brolyčiai ir sesutės! "Garsus visame pasaulyje Amerikos rašytojas Mark Twain viename savo veikale sako: "Be laikraščio jus nepakelsite tautos". - apie 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Burning Newspapers 1Burning Newspapers 1
IMAGE
Provo (UT) City Library
DPLA
Burning Newspapers 2Burning Newspapers 2
IMAGE
Provo (UT) City Library
DPLA
Carrier boy with newspapersCarrier boy with newspapers
IMAGE
East Carolina University
DPLA
Centralinių ir pavienių draugijų kuopų valdybų nariams. Gerbiamieji! Centralinių ir pavienių draugijų kuopų valdybų nariams. Gerbiamieji! "1928 metais pradėtas statistinių žinių rinkimo darbas pirmame šių metų pusmetį turi būti galūtinai užbaigtas ...". - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Character in newspapersCharacter in newspapers
TEXT
DPLA
Chinese NewspapersChinese Newspapers
IMAGE
UC Berkeley, Bancroft Library
DPLA
Chinese newspapersChinese newspapers
IMAGE
UC Berkeley, Bancroft Library
DPLA
Collectible NewspapersCollectible Newspapers

Capital Area District Library (Lansing, MI). Forest Parke Library and Archives
DPLA
Colorado Springs newspapersColorado Springs newspapers

Colorado College
DPLA
Community NewspapersCommunity Newspapers

Temple University
DPLA
Connecticut newspapers A list of the newspapers published since 1755Connecticut newspapers A list of the newspapers published since 1755
TEXT
Connecticut State Library
DPLA
Daily Egyptian NewspapersDaily Egyptian Newspapers
IMAGE
Southern Illinois University Carbondale
DPLA
Darbini[n]kų ir valstiečių jaunimas / Lietuvos komunistinio jaunimo sąjunga (Komjaunimo Internacionalo sekcija). - 1934-1940Darbini[n]kų ir valstiečių jaunimas / Lietuvos komunistinio jaunimo sąjunga (Komjaunimo Internacionalo sekcija). - 1934-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didžiai gerb. daktare: – Didžiai gerb. daktare: – "1. Meldžiu rasti konstituciją Amerikos lietuvių daktarų draugijos, kurią malonėsite atydżiai perskaityti ..." / America’s Lithuanian Medical Association Chicago, Illinois. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didžioji Didžioji "Draugo" ekskursija į Lietuvą. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Downtime Reading NewspapersDowntime Reading Newspapers
IMAGE
Salt Lake Community College Libraries
DPLA
Dzūkų bizūno kotas / red.-leid. Dzūkų Nykštukas [fakt. Vytas Vaclas Misiūnas]. - 1927. - 42 cmDzūkų bizūno kotas / red.-leid. Dzūkų Nykštukas [fakt. Vytas Vaclas Misiūnas]. - 1927. - 42 cm
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Early South American newspapersEarly South American newspapers
TEXT
Harvard University
DPLA
Ekskursijos Lietuvon. Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lietuvą keliaudamas viena šių ekskursijų Lietuvon. - 1934Ekskursijos Lietuvon. Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lietuvą keliaudamas viena šių ekskursijų Lietuvon. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Fashion in newspapersFashion in newspapers
TEXT
University of Michigan
DPLA
Food in newspapersFood in newspapers
TEXT
University of Michigan
DPLA
G. T. G. T. "Turime garbę pasiulyti dirbtines trąšas pavasario reikalams sekančiomis kainomis franko vagonuose Rygoje...". - 1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
G. T. Prienų G. T. Prienų "Žiburio" gimnazijos medelyne 1931 metų rudenį (spalių-lapkričio mėn.) ir 1932 m. pavasarį bus parduodami šių obelų atmainų čiepai. - 1931
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Galutinas knygų išpardavimas. Visos knygos už pusę kainos iki Kalėdų - gruodžio 25-os d. / Julius Mickevičius, knygyno Galutinas knygų išpardavimas. Visos knygos už pusę kainos iki Kalėdų - gruodžio 25-os d. / Julius Mickevičius, knygyno "Lietuvos" vedėjas. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerb. Tamsta. Gerb. Tamsta. "Šiuomi laišku kreipiamės į Tamstą, kaipo į "Vienybės lietuvninkų" skaitytoją ...". - 1919
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerbamas [sic] Tamsta! „Mes siūlom prieinamomis kainomis nuo mūsų sandelių...“ / Vogau ir Ko, Kaunas, Technikos skyrius. - 1924Gerbamas [sic] Tamsta! „Mes siūlom prieinamomis kainomis nuo mūsų sandelių...“ / Vogau ir Ko, Kaunas, Technikos skyrius. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gerbiama visuomene! Gerbiama visuomene! "Kaip girdžiate per laikraščius garsiai skambantį vyčių vardą ir plačiai veikiančius vyčius ant lietuviškos dirvos...". - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
German NewspapersGerman Newspapers
TEXT
UC Berkeley, Bancroft Library
DPLA
Greitai, gerai ir pigiai atlieku savo studijoje įvairiausius fotografo darbus ... - apie 1918-1940Greitai, gerai ir pigiai atlieku savo studijoje įvairiausius fotografo darbus ... - apie 1918-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jaunasis studentas / redaguoja Petras Rimkūnas, atsako Antanas Skirius. - 1934Jaunasis studentas / redaguoja Petras Rimkūnas, atsako Antanas Skirius. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jaunimas / [redaktoriai] Juozas Poška (Joseph Poshka), Jonas Juozaitis (Jack L. Juozaitis). - 1936-1942Jaunimas / [redaktoriai] Juozas Poška (Joseph Poshka), Jonas Juozaitis (Jack L. Juozaitis). - 1936-1942
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jaunimas / leidėjas-redaktorius Juozas Tysliava (Juozas Tysleva). - 1919-1920Jaunimas / leidėjas-redaktorius Juozas Tysliava (Juozas Tysleva). - 1919-1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jaunimo lapelis / Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga (Jaunimo Kominterno sekcija). - 1924-1925Jaunimo lapelis / Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga (Jaunimo Kominterno sekcija). - 1924-1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jei turite arti gero smėlio, statykite namus tiktai iš smėlio - cementinių plytų ir dengkite stogus tiktai smėlio - cementinėmis čerpėmis!. - 1910Jei turite arti gero smėlio, statykite namus tiktai iš smėlio - cementinių plytų ir dengkite stogus tiktai smėlio - cementinėmis čerpėmis!. - 1910
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Judging newspapersJudging newspapers
IMAGE
University of St. Thomas
DPLA
K. Klimavičius. Matematikos vadovėlis pirmajai vidurinės ir aukštesniosios mokyklos klasei ir savamoksliams / [A. Jakučionis]. - 1933K. Klimavičius. Matematikos vadovėlis pirmajai vidurinės ir aukštesniosios mokyklos klasei ir savamoksliams / [A. Jakučionis]. - 1933
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Kansas newspapers mapKansas newspapers map
TEXT
Colorado State University. Libraries
DPLA
Kas nori dalyvauti ekskursijoj Britu Kolumbijon (rašytojo Visuomio užklausimas) / ekskursijos organizatorius Visuomis - Domas Šidlauskis. - 1938Kas nori dalyvauti ekskursijoj Britu Kolumbijon (rašytojo Visuomio užklausimas) / ekskursijos organizatorius Visuomis - Domas Šidlauskis. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Keleiwis broliams lietuwininkams źines parnesząs / [red.] A. Einaras (Eynars). - 1883-1884Keleiwis broliams lietuwininkams źines parnesząs / [red.] A. Einaras (Eynars). - 1883-1884
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Keleiwis isz Karaliaucziaus broliams lietuwininkams zines parnesząs / [red.] Fridrichas Kuršaitis (Fr. Kurschat). - 1849-1880Keleiwis isz Karaliaucziaus broliams lietuwininkams zines parnesząs / [red.] Fridrichas Kuršaitis (Fr. Kurschat). - 1849-1880
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Klaipedos krašto remestininkystes laikraštis / rėdomas ir leidžiamas Remestininkystės kamaros. - 1924-1934Klaipedos krašto remestininkystes laikraštis / rėdomas ir leidžiamas Remestininkystės kamaros. - 1924-1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kodėl visi prekybininkai, pramonininkai skaito Kodėl visi prekybininkai, pramonininkai skaito "Tautos ūkį" ? / "Tautos ūkio" redakcija ir administracija. - 1936
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Krikščionybės gynėjas / red.-leid. Sergėjus Moisejenko (Meisejenko). - 1935-1939Krikščionybės gynėjas / red.-leid. Sergėjus Moisejenko (Meisejenko). - 1935-1939
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kultuvė / [redaktorius Bagdonas Matas, Pajaujis Juozas]. - 1922-1940, 1942, 1946-1949Kultuvė / [redaktorius Bagdonas Matas, Pajaujis Juozas]. - 1922-1940, 1942, 1946-1949
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
L.T.B. Vyriausiojo komiteto informacijos / Lietuvių tremtinių bendruomenė. Vyriausiasis komitetas. - 1947-1949L.T.B. Vyriausiojo komiteto informacijos / Lietuvių tremtinių bendruomenė. Vyriausiasis komitetas. - 1947-1949
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LKP CK biuletenis / Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija). - 1923-1924, 1933-1934LKP CK biuletenis / Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija). - 1923-1924, 1933-1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Library Exhibits - Underground NewspapersLibrary Exhibits - Underground Newspapers
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
Lietuvi, remk Lietuvos uostą! Didelė ekskursija Lietuvon. Rengia Amerikos lietuvių tautininkų federacija gegužės (May) 29, 1931 iš New York per Gothenburgą į Klaipėdą švedų Amerikos linijos motorlaiviu Lietuvi, remk Lietuvos uostą! Didelė ekskursija Lietuvon. Rengia Amerikos lietuvių tautininkų federacija gegužės (May) 29, 1931 iš New York per Gothenburgą į Klaipėdą švedų Amerikos linijos motorlaiviu "Gripsholm" ... - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviškai-vokiškas savaitraštis / redaktorius E. Jagomastas. - 1912-1913Lietuviškai-vokiškas savaitraštis / redaktorius E. Jagomastas. - 1912-1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvių bendrovė Lietuvių bendrovė "Vilija" nuosavame fabrike Vilniuje, Poltavos g-vė 55 dirba vienavagius ir dvivagius plūgus, įvairias akėčias, kaupikus ir kitus žemei dirbti įrankius. - apie 1913
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Lietuvių laikraštis / laikraščio leidėjas ir už redaktorių A. Smilga. - 1904-1906Lietuvių laikraštis / laikraščio leidėjas ir už redaktorių A. Smilga. - 1904-1906
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos aidas / redaktorius-leidėjas Antanas Smetona. - 1917-1919, 1928-1940, 1990-Lietuvos aidas / redaktorius-leidėjas Antanas Smetona. - 1917-1919, 1928-1940, 1990-
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos darbo žmonėms skiriamas laikraštis, Lietuvos darbo žmonėms skiriamas laikraštis, "Lietuvos ukininkas" jau devinti metai eis iš Vilniaus, kaip ir ligšiolei, kas ketvirtadienis (ketvergas). - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos namų savininkų tribūna / atsak. redakt. ir leidėjas V. Jasionis. - 1935Lietuvos namų savininkų tribūna / atsak. redakt. ir leidėjas V. Jasionis. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ligonių kasos narys / ats. red. Jurgis Glušauskas-Arminas (J. Glušauskas). - 1933Ligonių kasos narys / ats. red. Jurgis Glušauskas-Arminas (J. Glušauskas). - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lilliputian newspapersLilliputian newspapers
TEXT
University of California
DPLA
List of newspapersList of newspapers
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Local newspapersLocal newspapers
IMAGE
East Carolina University
DPLA
Man Selling NewspapersMan Selling Newspapers
IMAGE
Southern Illinois University Carbondale
DPLA
Man Selling newspapersMan Selling newspapers
IMAGE
Detre Library and Archives, Heinz History Center
DPLA
Man holding newspapersMan holding newspapers
IMAGE
University of Wisconsin-Milwaukee
DPLA
Maran Atta / už rėdyste atsako leidejis Martynas Šernius (M. Schernus). - [1925]-1928Maran Atta / už rėdyste atsako leidejis Martynas Šernius (M. Schernus). - [1925]-1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Marijavitas / redaktorius ir leidėjas Jonas Kovalskis. - 1909-1912; 1933-1934Marijavitas / redaktorius ir leidėjas Jonas Kovalskis. - 1909-1912; 1933-1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Marijavitų žinios / redaktorius ir leidėjas Jonas Kovalskis. - 1909-1912; 1933Marijavitų žinios / redaktorius ir leidėjas Jonas Kovalskis. - 1909-1912; 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 43 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 43 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio "Lietuvos Aidas" pažyma dėl žurnalisto Mato Šalčiaus kelionės į Ispaniją ir Portugaliją, Kaunas, Lietuva, 1928 m. rugpjūčio 8 d.] / Matas Šalčius. - 1928.VIII.8
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 44 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 44 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio "Lietuvos Aidas" prašymas Ispanijos konsulatui Rygoje dėl žurnalisto Mato Šalčiaus kelionės į Ispaniją, Kaunas, Lietuva, 1928 m. rugpjūčio 9 d.] / Matas Šalčius. - 1928.VIII.9
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 45 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio Mato Šalčiaus rankraščių fondas. I : Biografinė medžiaga. - 1907-1940. 5, 45 : [Asmens dokumentai]. [Laikraščio "Lietuvos Aidas" prašymas Portugalijos konsulatui Rygoje dėl žurnalisto Mato Šalčiaus kelionės į Ispaniją, Kaunas, Lietuva, 1928 m. rugpjūčio 9 d.] / Matas Šalčius. - 1928.VIII.9
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 637, 17 : [Indijos, Italijos, Graikijos ir kitų pasaulio šalių viešbučių, foto ateljė, įvairių įstaigų, organizacijų adresai]. [Laikraščio Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 637, 17 : [Indijos, Italijos, Graikijos ir kitų pasaulio šalių viešbučių, foto ateljė, įvairių įstaigų, organizacijų adresai]. [Laikraščio "Dabartis" firminis vokas, Tilžė, Vokietija] / Matas Šalčius
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Men read newspapersMen read newspapers

Temple University
DPLA
Mercantile Library NewspapersMercantile Library Newspapers

University of Missouri - Saint Louis
DPLA
Metinis Metinis "Draugo" koncertas bus sekmadienyje, sausio - January 26 d., 1930 Lietuvių auditorijoje. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Microfilming State NewspapersMicrofilming State Newspapers
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
Milemas prietelau! Milemas prietelau! "Kas diena skaitlis abonentu dydynasy, jog prywerstas esmu intaisytie paskubinante maszina deł spaudimo łaikrasztio ..." / [D.T. Boczkauskas]. - 1891
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mining; Chinese; NewspapersMining; Chinese; Newspapers
SOUND
El Dorado County Library
DPLA
Missing Connecticut newspapersMissing Connecticut newspapers
TEXT
Connecticut State Library
DPLA
Montrose, Colorado, newspapersMontrose, Colorado, newspapers
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Naujas dienraštis. - 1920Naujas dienraštis. - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Naujasis Tilžės keleiwis / [red.] F. Domašius (Fritz Dommasch). - 1924-1940Naujasis Tilžės keleiwis / [red.] F. Domašius (Fritz Dommasch). - 1924-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Nauji Victor lietuviški rekordai. - 1926Nauji Victor lietuviški rekordai. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Negro newspapers & periodicalsNegro newspapers & periodicals
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Negro newspapersNegro newspapers
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
New Community NewspapersNew Community Newspapers

Temple University
DPLA
Newsboy carrying newspapersNewsboy carrying newspapers
IMAGE
University of North Carolina at Charlotte
DPLA
Newspapers AtokaNewspapers Atoka
TEXT
University of Oklahoma Libraries
DPLA
Newspapers Blowing, ChicagoNewspapers Blowing, Chicago

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
Newspapers In CampNewspapers In Camp

Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
Newspapers Make HistoryNewspapers Make History
IMAGE
University of Wisconsin-La Crosse
DPLA
Newspapers in CampNewspapers in Camp
IMAGE
Pennsylvania State University
DPLA
Newspapers in microformNewspapers in microform
TEXT
University of Illinois
DPLA
Newspapers on microfilmNewspapers on microfilm
TEXT
University of Illinois
DPLA
Newspapers on microfilmNewspapers on microfilm
TEXT
University of California
DPLA
Newspapers p.1Newspapers p.1
IMAGE
Department of Heritage and Arts
DPLA
Newspapers, 1943-1946Newspapers, 1943-1946
TEXT
National Archives at College Park - Textual Reference
DPLA
Newspapers. G. NNewspapers. G. N
IMAGE
Hoover Institution
DPLA
NewspapersNewspapers
IMAGE
Hoover Institution
DPLA
NewspapersNewspapers
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
NewspapersNewspapers
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
NewspapersNewspapers

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
NewspapersNewspapers
TEXT
City of Boston Archives
DPLA
Newspapers; Mears NewsNewspapers; Mears News
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Nineteenth-century newspapersNineteenth-century newspapers
IMAGE
New Georgia Encyclopedia (Project)
DPLA
Old newspapers, 1941Old newspapers, 1941
IMAGE
McLean County Museum of History
DPLA
Old newspapers, 1941Old newspapers, 1941
IMAGE
McLean County Museum of History
DPLA
Old newspapers, 1941Old newspapers, 1941
IMAGE
McLean County Museum of History
DPLA
Oxford Newspapers IIOxford Newspapers II
TEXT, IMAGE
Granville County Public Library
DPLA
Oxford NewspapersOxford Newspapers
TEXT, IMAGE
Granville County Public Library
DPLA
Paris NewspapersParis Newspapers
TEXT
Utah State University - Merrill-Cazier Library
DPLA
Pennsylvania newspapers and selected out-of-state newspapersPennsylvania newspapers and selected out-of-state newspapers
TEXT
University of Michigan
DPLA
People reading newspapersPeople reading newspapers
IMAGE
California Historical Society
DPLA
People sorting newspapersPeople sorting newspapers
IMAGE
University of Miami Libraries
DPLA
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Lenininės Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Lenininės "Iskros" vietomis Kaune / Pranas Juozapavičius. - 1971
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Lenininė Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Lenininė "Iskra" ir revoliucinis judėjimas Lietuvoje / Pranas Juozapavičius. - 1953
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Presentation - Historical NewspapersPresentation - Historical Newspapers
SOUND
Western Illinois University
DPLA
Priešolimpinis sporto menturys / redaguoja komisija Steponas Garbačiauskas, Jurgis Šulginas, Danielius Žilevičius (ats. red.). - 1929Priešolimpinis sporto menturys / redaguoja komisija Steponas Garbačiauskas, Jurgis Šulginas, Danielius Žilevičius (ats. red.). - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Programas "Vilnies" gynimo koncerto, rengia "Vilnies" gynimo komitetas ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas. Programas. "Vilnies" metinis koncertas spalio 22, 1933 ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Read Pittsburgh NewspapersRead Pittsburgh Newspapers
IMAGE
University of Pittsburgh
DPLA
Reading newspapersReading newspapers
IMAGE
University of Minnesota Libraries
DPLA
Regional NewspapersRegional Newspapers

Temple University
DPLA
Rytas / Vyr. red. kun. E. Petrelevičius, red. A. Kneižys. - 1951-1952Rytas / Vyr. red. kun. E. Petrelevičius, red. A. Kneižys. - 1951-1952
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
SDS NewspapersSDS Newspapers
MOVING IMAGE
Boston Public Library
DPLA
School Newspapers (Roll 5450)School Newspapers (Roll 5450)
TEXT
Pennsylvania State Archives
DPLA
Scripps-Howard NewspapersScripps-Howard Newspapers

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Art & Architecture Collection. The New York Public Library
DPLA
Selinsgrove Times NewspapersSelinsgrove Times Newspapers
IMAGE
Susquehanna University
DPLA
Selling Scandinavian NewspapersSelling Scandinavian Newspapers
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
Selling Scandinavian NewspapersSelling Scandinavian Newspapers
IMAGE
Hennepin County Library
DPLA
Selling newspapers, Juárez, 2008Selling newspapers, Juárez, 2008
IMAGE
California State University, Northridge
DPLA
Selling newspapers, Juárez, 2008Selling newspapers, Juárez, 2008
IMAGE
California State University, Northridge
DPLA
Soldiers reading newspapers.Soldiers reading newspapers.

University of Utah - J. Willard Marriott Library
DPLA
Soldiers reading newspapersSoldiers reading newspapers

Archives of American Art
DPLA
Southern newspapersSouthern newspapers
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
Spaudos apžvalga / redaguojamas Lietuvos Gen. konsulato New Yorke. - 1941-1945Spaudos apžvalga / redaguojamas Lietuvos Gen. konsulato New Yorke. - 1941-1945
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Stone Lake newspapersStone Lake newspapers

Stone Lake Area Historical Society
DPLA
Student Newspapers, 1976Student Newspapers, 1976
IMAGE, TEXT
IUPUI (Campus). University Library. Special Collections and Archives
DPLA
Students reading newspapersStudents reading newspapers
IMAGE
Bryn Mawr College
DPLA
Students reading newspapersStudents reading newspapers

Colby College
DPLA
Svarbus pranešimas. Star Lung Liniment, kuris neturi smarvės ir nedegina, labai greitai pagelbsti nuo visokių skaudėjimų ... - 1921Svarbus pranešimas. Star Lung Liniment, kuris neturi smarvės ir nedegina, labai greitai pagelbsti nuo visokių skaudėjimų ... - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio "Draugo" jubiliejinį koncertą ... / dienraščio "Draugo" redakcija ir administracija. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
The Newspapers of DetroitThe Newspapers of Detroit
TEXT
Detroit Historical Society
DPLA
The Newspapers of DetroitThe Newspapers of Detroit
TEXT
Detroit Historical Society
DPLA
The Radii newspapersThe Radii newspapers
TEXT
University of Michigan. Libraries
DPLA
Tolimųjų Rytų žinios / redaktorius Aleksandras Polišaitis (A. Pališaitis). - 1921Tolimųjų Rytų žinios / redaktorius Aleksandras Polišaitis (A. Pališaitis). - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Two local newspapersTwo local newspapers
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Unicycler delivering newspapersUnicycler delivering newspapers
IMAGE
Ohio History Connection
DPLA
Unidentified newspapersUnidentified newspapers
TEXT
New England Historic Genealogical Society
DPLA
Užprašymas. Užprašymas. "Gerbiami tautiečiai! Beabejo pamenate pirmąjį mano pranešimą apie atidarymą mano krautuvės..." / su pagarba B.W. Waišnoras. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vilnies metinis piknikas. Nedėl. 7 d. birželio, 1936 ... Oaks Grove ... - 1936Vilnies metinis piknikas. Nedėl. 7 d. birželio, 1936 ... Oaks Grove ... - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vilnies piknikas sekmadienį birželio (June) 13, 1937 Oaks Grove ... / Vilnies direktoriai. - 1937Vilnies piknikas sekmadienį birželio (June) 13, 1937 Oaks Grove ... / Vilnies direktoriai. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Woman with NewspapersWoman with Newspapers
IMAGE
Adirondack Museum
DPLA
Women holding newspapersWomen holding newspapers

University of South Carolina, South Caroliniana Library
DPLA
Working with newspapersWorking with newspapers
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
[Karo veteranas Jonas Jurgaitis, laikraščio [Karo veteranas Jonas Jurgaitis, laikraščio "Tiesa" redaktorius Albertas Laurinčiukas ir Amerikos lietuviai] / Audronius Ulozevičius. - 1982
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
man, fotografi, photograph@engman, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Ūkininkai, nebeklyskit! Kiekvienas ūkininkas siekė, siekia ir sieks aukštų, didelių derlių / dipl. agr. J. Valatka. - 1926Ūkininkai, nebeklyskit! Kiekvienas ūkininkas siekė, siekia ir sieks aukštų, didelių derlių / dipl. agr. J. Valatka. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
“Outstanding New York Newspapers”“Outstanding New York Newspapers”

Schomburg Center for Research in Black Culture, Manuscripts, Archives and Rare Books Division. The New York Public Library
DPLA
“Outstanding New York Newspapers”“Outstanding New York Newspapers”

Schomburg Center for Research in Black Culture, Manuscripts, Archives and Rare Books Division. The New York Public Library
DPLA
„Lietuvos ūkininko“ kvieslys. Gerai daro tas, kas ką nors darydamas apsižiūri ir pagalvoja. - 1929„Lietuvos ūkininko“ kvieslys. Gerai daro tas, kas ką nors darydamas apsižiūri ir pagalvoja. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
„Mūsų tautai, dideliais žingsniais skubančiai, kad neatsiliktų nuo kitų tautų ir išsilaikytų nenustumta nuo gyvenimo arenos reikia, su ypatingu atsidėjimu ugdyti meno medį ...“. - 1929„Mūsų tautai, dideliais žingsniais skubančiai, kad neatsiliktų nuo kitų tautų ir išsilaikytų nenustumta nuo gyvenimo arenos reikia, su ypatingu atsidėjimu ugdyti meno medį ...“. - 1929
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
„Prov. A. Buršteinas [...] sandėlis vaistų, guminių išdirbinių, fotografijos reikmenų ir parfumer.“. - 1937„Prov. A. Buršteinas [...] sandėlis vaistų, guminių išdirbinių, fotografijos reikmenų ir parfumer.“. - 1937
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
„Rygos naujienų“ literatūros priedas / leidėjas-redaktorius L. Jakavičius. - 1910-1911„Rygos naujienų“ literatūros priedas / leidėjas-redaktorius L. Jakavičius. - 1910-1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
„Skaitytojau! Tamsta esi kviečiamas prisidėti prie didžiosios talkos - nugalėti mūsų Tėvynėje laikraščių neskaitymą ...“. - 1928„Skaitytojau! Tamsta esi kviečiamas prisidėti prie didžiosios talkos - nugalėti mūsų Tėvynėje laikraščių neskaitymą ...“. - 1928
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
1 - 200 (Total Results 5902933)>>