Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Aš numiriau" vieno veiksmo komedija. Koncertas ir šokiai. Rengia Vinco Stanciko teatralė grupė sek. lapkričio - Nov. 8, Chicagos liet. auditorijoj. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Birutės" rengiamo liaudies koncerto programa 1926 m. 29 sausio, Liet. auditorijoj. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Birutės" vedejo A. Vanagaičio benefisas "Surprise Party" 3-jų veiksmų muzikalė komedija. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Concerts-in-the-Park
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
"Draugo" Labor Day piknikas, rugsėjo - Sept. 3 d., 1934 ... Vytauto darže ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio - November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" metinis koncertas ir šokiai įvyks sekmadienyje vasario 5 Lietuvių auditorijoj ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Draugo" vajaus koncertai. Artistė p-lė E. Mickunaitė garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos atvažiuos į Chicagą gegužės 6 d. ir dalyvaus keliuose koncertuose ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Lietuviai, dainos mylėtojai! "Tėvynės dainos, jūs malonios, jūs širdį žadinat saldžiai," sako didysis mūsų poetas Maironis ..." / Lietuvos Vyčių Chicagos apskričio dainos choras, L.V. „Dainos“ choro valdyba. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Naujienų" metinis koncertas sekmadienį, vasario-February 26, 1933 Chicagos lietuvių auditorijoj. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
"Pennypack starts summer concerts"

Temple University
DPLA
'Three Grand Concerts' program'Three Grand Concerts' program
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
55-tas jubiliejinis parengimas. Lietuvių literatūros draugijos filmas, koncertas ir banketas, sekmadienį, lapkričio 15 d., 1970 Lietuvių piliečių klube ... Maspeth, N.Y. - 197055-tas jubiliejinis parengimas. Lietuvių literatūros draugijos filmas, koncertas ir banketas, sekmadienį, lapkričio 15 d., 1970 Lietuvių piliečių klube ... Maspeth, N.Y. - 1970
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antroji New Jersey parapijinių chorų sąjungos rengiama Lietuvių diena, sekmadienį, birželio (June) 21 d., 1936, Ukrainian Park, Linden, N.J. - 1936Antroji New Jersey parapijinių chorų sąjungos rengiama Lietuvių diena, sekmadienį, birželio (June) 21 d., 1936, Ukrainian Park, Linden, N.J. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Artisčiu atsisveikinimo koncertas subatoje spalio - October 16 d., 1926 Lietuvių svetainėje So. Boston, Mass. - 1926Artisčiu atsisveikinimo koncertas subatoje spalio - October 16 d., 1926 Lietuvių svetainėje So. Boston, Mass. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Band Concerts and Community SingingBand Concerts and Community Singing
IMAGE
University of Illinois at Chicago
DPLA
Berger family concertsBerger family concerts
TEXT
Duke University Libraries
DPLA
Big Sky Summer ConcertsBig Sky Summer Concerts
SOUND
KGLT-FM
DPLA
Brazilijos lietuvių jaunimo s-gos Brazilijos lietuvių jaunimo s-gos "Viltis" Bom retiro skyriaus rengiamo koncerto programa, 1934 m. gegužės 12 d. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Cathedral Concerts 2011-2012Cathedral Concerts 2011-2012
TEXT, IMAGE
Bowling Green State University Libraries
DPLA
Chicagos dainininkai Detroite. Dienraščio Chicagos dainininkai Detroite. Dienraščio "Draugo" jubiliejinis koncertas įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 14 d. 1934 m., ... Lietuvių salėj ... Detroit, Mich. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Chicagos vargonininkų Sasnausko choro koncertas sekmad., rugp. - Aug. 18, 1935 Casino Ball Room L. piliečių kliubo svetainėje Pittston, Pa. / ... Scrantono provincijos varg. kuopa. - 1935Chicagos vargonininkų Sasnausko choro koncertas sekmad., rugp. - Aug. 18, 1935 Casino Ball Room L. piliečių kliubo svetainėje Pittston, Pa. / ... Scrantono provincijos varg. kuopa. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Christmas ConcertsChristmas Concerts
TEXT
South Dakota School of Mines and Technology
DPLA
Coffeehouse ConcertsCoffeehouse Concerts

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Coffeehouse ConcertsCoffeehouse Concerts

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
College Union Concerts - FirefallCollege Union Concerts - Firefall
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union Concerts - Michael GrandoCollege Union Concerts - Michael Grando
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
College Union ConcertsCollege Union Concerts
IMAGE
Wake Forest University
DPLA
Concerts and PerformancesConcerts and Performances

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Concerts and PerformancesConcerts and Performances

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Concerts and PerformancesConcerts and Performances

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Concerts and recitalsConcerts and recitals
TEXT
University of Illinois
DPLA
Concerts at Niko'sConcerts at Niko's
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Concerts at Niko'sConcerts at Niko's
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Concerts at The ToadConcerts at The Toad
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Concerts des Champs-ElyseesConcerts des Champs-Elysees
IMAGE
University of Washington
DPLA
Concerts for youth, 1958Concerts for youth, 1958
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Concerts n.d. AConcerts n.d. A

Saint Michael's College
DPLA
Concerts n.d. AConcerts n.d. A

Saint Michael's College
DPLA
Concerts n.d. BConcerts n.d. B

Saint Michael's College
DPLA
Concerts of antient musicConcerts of antient music
TEXT
Harvard University
DPLA
Concerts season 1924Concerts season 1924
TEXT
Duke University Libraries
DPLA
Dainos – teatras – šokiai! Newarko Šv. Cecilijos choras atveža Brooklynan Dainos – teatras – šokiai! Newarko Šv. Cecilijos choras atveža Brooklynan "Vilniaus senelį" ir "Alenutę" ... - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Descriptive programs Symphony ConcertsDescriptive programs Symphony Concerts
TEXT
New York Public Library
DPLA
Didelis koncertas ir teatras su orkestra. Kuri parenge choras (koras) Šv. Kazimiero bažnyčios [Filadelfijoje]. - 1913Didelis koncertas ir teatras su orkestra. Kuri parenge choras (koras) Šv. Kazimiero bažnyčios [Filadelfijoje]. - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis koncertas ir šokiai visiems Chicagos lietuviams. Jaunoji Birutė stato scenoj gražų muzikalį veikalą (operetę) Didelis koncertas ir šokiai visiems Chicagos lietuviams. Jaunoji Birutė stato scenoj gražų muzikalį veikalą (operetę) "Tauris žemaičių kunigaikštis" ned. balandžio - April 29, 1934 School Hall svet. (Town of Lake) ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis teatras ir koncertas. Didelis teatras ir koncertas. "Šventa Cecilija" keturose aktose bus loštas 22 diena lapkričio (November) 1914 Švento Kazimiero bažnyčios salieje... su pagarba L. Vyciu 2 kopa. - 1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelė naujiena! Garsusis Dulkės choras atvažiuoja į Central Brooklyną, Šv. Jurgio parapijos salę sekmadieny, spalių 20 d. ... - 1929Didelė naujiena! Garsusis Dulkės choras atvažiuoja į Central Brooklyną, Šv. Jurgio parapijos salę sekmadieny, spalių 20 d. ... - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Downtown holds Thursday night concertsDowntown holds Thursday night concerts
TEXT
Santa Cruz Public Libraries
DPLA
Fifth Year of ConcertsFifth Year of Concerts
TEXT
Arts for Learning
DPLA
Fine Arts Summer ConcertsFine Arts Summer Concerts
IMAGE
Park Ridge Public Library
DPLA
Fourth Year of ConcertsFourth Year of Concerts
TEXT
Arts for Learning
DPLA
Franklin Concerts committeeFranklin Concerts committee

Temple University
DPLA
Free Family ConcertsFree Family Concerts
SOUND
KGLT-FM
DPLA
Grand gift concerts drawing.Grand gift concerts drawing.
TEXT, IMAGE
Duke University Libraries
DPLA
Holiday concerts mailerHoliday concerts mailer
IMAGE
Indianapolis Children's Choir offices
DPLA
House of Blues ConcertsHouse of Blues Concerts

Country Music Hall of Fame and Museum
DPLA
J. Butėno koncertas. Rengia Chicagos liet. vyrų choras nedėlioj, 10 dieną spalių, 1920 Pilsen Auditorium ... - 1920J. Butėno koncertas. Rengia Chicagos liet. vyrų choras nedėlioj, 10 dieną spalių, 1920 Pilsen Auditorium ... - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas South Bostono bažnytinio choro nedėlioje, 18 vasario (Feb.), 1912 m. bažnytinėj svetainėj, So. Boston, Mass. - 1912Koncertas South Bostono bažnytinio choro nedėlioje, 18 vasario (Feb.), 1912 m. bažnytinėj svetainėj, So. Boston, Mass. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas ir balius. - 1906Koncertas ir balius. - 1906
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas ir prakalbos. Atsibus Carnegie Library Music Hall Homestead, Pa. nedėlioje, rugpjučio 25 d. 1918 ... - 1918Koncertas ir prakalbos. Atsibus Carnegie Library Music Hall Homestead, Pa. nedėlioje, rugpjučio 25 d. 1918 ... - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas ir teatras Dievo Apveizdos par. choro sausio (Jan.) 29, 1933. - 1933Koncertas ir teatras Dievo Apveizdos par. choro sausio (Jan.) 29, 1933. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas ir teatras So. Boston’o bažnytinio choro nedėlioje balandžio - April 8 dieną 1917 m. bažnytinėje salėje So. Boston, Mass. - 1917Koncertas ir teatras So. Boston’o bažnytinio choro nedėlioje balandžio - April 8 dieną 1917 m. bažnytinėje salėje So. Boston, Mass. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas ir šokiai. Rengia Šv. Jurgio parapijos choras sekmadienį, balandžio 30 d. 1933 parapijos svetainėj ... Brooklyn, N.Y. ... - 1933Koncertas ir šokiai. Rengia Šv. Jurgio parapijos choras sekmadienį, balandžio 30 d. 1933 parapijos svetainėj ... Brooklyn, N.Y. ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas šokis ir balius. Rengia Švento Jurgio parapijos choras sekmadieny, vasario - February 10, 1935 Šv. Jurgio parapijos svetainėje ... - 1935Koncertas šokis ir balius. Rengia Švento Jurgio parapijos choras sekmadieny, vasario - February 10, 1935 Šv. Jurgio parapijos svetainėje ... - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas, kurį išpildys jauna, talentinga soprano solistė p-lė Veronika Bankauskaitė. - 1927Koncertas, kurį išpildys jauna, talentinga soprano solistė p-lė Veronika Bankauskaitė. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas-balius, kurį rengia Lietuvių liaudies choras [...] atsibus subatoje, 6 d. gegužio - May, 1916 [...] Lawrence, Mass. - 1916Koncertas-balius, kurį rengia Lietuvių liaudies choras [...] atsibus subatoje, 6 d. gegužio - May, 1916 [...] Lawrence, Mass. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas-teatras Šv. Juozapo parapijos choro panedėly, lapkričio - November 6 ... North Scranton Junior High School Šv. Juozapo parapijos mokyklos naudai. - apie1923-1936Koncertas-teatras Šv. Juozapo parapijos choro panedėly, lapkričio - November 6 ... North Scranton Junior High School Šv. Juozapo parapijos mokyklos naudai. - apie1923-1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncertas. Nepaprastas koncertas, kur dainuos nesenai Amerikon atvykęs Lietuvos operos dramatiškas tenoras Kazys Kriaučiunas ir Pittsburgietis dainininkas Aleksandras Sadauskas. - 1930Koncertas. Nepaprastas koncertas, kur dainuos nesenai Amerikon atvykęs Lietuvos operos dramatiškas tenoras Kazys Kriaučiunas ir Pittsburgietis dainininkas Aleksandras Sadauskas. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Koncerto programa Šv. Pan. Apreiškimo par. choro ir artisto Petro Petraičio vasario (Feb.) 16 dieną, 1930 m. Šv. Pan. Apreiškimo parapijos salėje. - 1930Koncerto programa Šv. Pan. Apreiškimo par. choro ir artisto Petro Petraičio vasario (Feb.) 16 dieną, 1930 m. Šv. Pan. Apreiškimo parapijos salėje. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lapkričio - Nov. 29 3 val. po pietų visus nuoširdžiai užkviečiame į Chicago Civic Opera House ir pasiklausyti dainuojant pirmosios lietuvaitės garsiosios New Yorko Metropolitan operos solistės Onos Katkauskaitės - Anna Kaskas ... sąryšyje su Lapkričio - Nov. 29 3 val. po pietų visus nuoširdžiai užkviečiame į Chicago Civic Opera House ir pasiklausyti dainuojant pirmosios lietuvaitės garsiosios New Yorko Metropolitan operos solistės Onos Katkauskaitės - Anna Kaskas ... sąryšyje su "Draugo" 20 metų jubiliejumi. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Liaudies koncertas ir šokiai rengiami Vinco Stanciko teatralės grupės sek., balan. - April 29, ’34 Chicagos liet. auditorijoj / V. Stanciko teatralė grupė. - 1934Liaudies koncertas ir šokiai rengiami Vinco Stanciko teatralės grupės sek., balan. - April 29, ’34 Chicagos liet. auditorijoj / V. Stanciko teatralė grupė. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviai, už Vilnių! Valio, į išvažiavimą! Sekmadieny, rugpiučio - August 24 diena, 1924 m. Forest Park - ground No. 2 dainuos apie 80 rinktinių dainininkų... / Lietuvos kraštų vaduotės komitetas. - 1924Lietuviai, už Vilnių! Valio, į išvažiavimą! Sekmadieny, rugpiučio - August 24 diena, 1924 m. Forest Park - ground No. 2 dainuos apie 80 rinktinių dainininkų... / Lietuvos kraštų vaduotės komitetas. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviškos konservatorijos mokinių koncertas. - 1914Lietuviškos konservatorijos mokinių koncertas. - 1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvių nacionalistų partijos Panevėžio apskrities vadovybės ruošiamo gebietskomisaro p. Neum pagerbimui koncerto programa / [Lietuvių nacionalistų partija. Panevėžio apskrities vadovybė]. - 1941Lietuvių nacionalistų partijos Panevėžio apskrities vadovybės ruošiamo gebietskomisaro p. Neum pagerbimui koncerto programa / [Lietuvių nacionalistų partija. Panevėžio apskrities vadovybė]. - 1941
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Lietuvių tautiška diena! Rengia bendrai Clevelando lietuviškų draugysčių centras. Koncertas su prakalbomis!. - 1917Lietuvių tautiška diena! Rengia bendrai Clevelando lietuviškų draugysčių centras. Koncertas su prakalbomis!. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių iškilmingas koncertas. Rengia Sandara nedelioj, vasario - Feb. 16 1930 Lietuviu auditorijoj ... - 1930Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių iškilmingas koncertas. Rengia Sandara nedelioj, vasario - Feb. 16 1930 Lietuviu auditorijoj ... - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Margučio baliaus-koncerto programa sekmadieny, spalio (October) 11, 1931 Chicagos Liet. auditorijoj. - 1931Margučio baliaus-koncerto programa sekmadieny, spalio (October) 11, 1931 Chicagos Liet. auditorijoj. - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Metinis Metinis "Draugo" koncertas bus sekmadienyje, sausio - January 26 d., 1930 Lietuvių auditorijoje. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Metinis bažnytinis koncertas. - 1938Metinis bažnytinis koncertas. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Music for upcoming concertsMusic for upcoming concerts
TEXT
Athenaeum Pops Orchestra
DPLA
Music on Main ConcertsMusic on Main Concerts
SOUND
KGLT-FM
DPLA
Muzikos mylėtojų „Dainos“ draugijos 40 metų sukaktuvėms paminėti, 1939 m. gruodžio 16 d., 20 val., Karininkų ramovės salėje, ruošiamo draugijos choro koncerto programa. - 1939Muzikos mylėtojų „Dainos“ draugijos 40 metų sukaktuvėms paminėti, 1939 m. gruodžio 16 d., 20 val., Karininkų ramovės salėje, ruošiamo draugijos choro koncerto programa. - 1939
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Naujai tveriamo Lietuvos Vyčių Chicagos apskričio Naujai tveriamo Lietuvos Vyčių Chicagos apskričio "Dainos" choro komisijos atsišaukimas. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Naujanybe!. - 1936Naujanybe!. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ned. sausio - Jan. 27, 1929 Lietuvių svetainėje, 25-tos ir Vernor bus įdomus dainų vakaras kurį rengia artistai J. Olšauskas ir E. Rakauskienė ... - 1929Ned. sausio - Jan. 27, 1929 Lietuvių svetainėje, 25-tos ir Vernor bus įdomus dainų vakaras kurį rengia artistai J. Olšauskas ir E. Rakauskienė ... - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Nepraleiskite! Pirmą kartą Chicagoje! J. Žilevičiaus Vytauto Didžiojo kantata. Stato Lietuvos Vyčių Nepraleiskite! Pirmą kartą Chicagoje! J. Žilevičiaus Vytauto Didžiojo kantata. Stato Lietuvos Vyčių "Dainos" choras vadovystėj J. Saurio savo didžiuliame koncerte sekm. sausio - Jan. 28 d. Liet. auditorijoje ... - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
News Script: Trinity Park rock concerts, Rock concerts banned, NBC News ScriptsNews Script: Trinity Park rock concerts, Rock concerts banned, NBC News Scripts
TEXT
UNT Libraries Special Collections
DPLA
Noon concerts--Bev SpauldingNoon concerts--Bev Spaulding
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Bev SpauldingNoon concerts--Bev Spaulding
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Bill SteeleNoon concerts--Bill Steele
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Jerry CottrellNoon concerts--Jerry Cottrell
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Jerry CottrellNoon concerts--Jerry Cottrell
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Larry MitchellNoon concerts--Larry Mitchell
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Mariachi musiciansNoon concerts--Mariachi musicians
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Mason WilliamsNoon concerts--Mason Williams
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--Mason WilliamsNoon concerts--Mason Williams
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--UCLA FolkloricoNoon concerts--UCLA Folklorico
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Noon concerts--UCLA FolkloricoNoon concerts--UCLA Folklorico
IMAGE
California Institute of Technology
DPLA
Pakvietimas. Pakvietimas. "Gerb. Tamsta. Šiuomi nuoširdžiai užkviečiam Tamstą į p. Jono Ramanausko koncertą rengiamą šių metų gruodžio 21-mą dieną Šv. Jurgio par. salėj...". - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskaita-koncertas Šv. Trejybės parapijos salėje ... Newark, New Jersey sekmadieny vasario 23 d., 1930. - 1930Paskaita-koncertas Šv. Trejybės parapijos salėje ... Newark, New Jersey sekmadieny vasario 23 d., 1930. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskutinį kartą iškilmingas St. Šimkaus išleistuvių koncertas gegužio 2-rą d., 1920 Aryan Grotto Temple. - 1920Paskutinį kartą iškilmingas St. Šimkaus išleistuvių koncertas gegužio 2-rą d., 1920 Aryan Grotto Temple. - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Piknikas. Rengia Lyros choras nedėlioje, 9 d. birželio - June, 1935 Laudeman giraitėj ... - 1935Piknikas. Rengia Lyros choras nedėlioje, 9 d. birželio - June, 1935 Laudeman giraitėj ... - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas didelis vakaras 1933 m. Teatras, vodvil, koncertas, keno ir balius. Rengia Mot. s-gos 54 kp. jaunamečiu skyrius vadovaujant art. M. Čižauskienei, ned. sausio - Jan. 22 d. Šv. Jurgio par. svetainėj. - 1933Pirmas didelis vakaras 1933 m. Teatras, vodvil, koncertas, keno ir balius. Rengia Mot. s-gos 54 kp. jaunamečiu skyrius vadovaujant art. M. Čižauskienei, ned. sausio - Jan. 22 d. Šv. Jurgio par. svetainėj. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas milžiniškas N.J. valstijos Amerikos lietuvių parapijinių chorų sąjungos išvažiavimas, Ukrainian Park (Dark lane) ... Linden, N.J., sekmadienį liepos -July 1-mą d. 1934 ... / ... N.J. valstijos A.L.P. chorų sąj. valdyba. - 1934Pirmas milžiniškas N.J. valstijos Amerikos lietuvių parapijinių chorų sąjungos išvažiavimas, Ukrainian Park (Dark lane) ... Linden, N.J., sekmadienį liepos -July 1-mą d. 1934 ... / ... N.J. valstijos A.L.P. chorų sąj. valdyba. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas po Velykų balius! Koncertas ir šokiai. Rengia L. R. K. S. A. 134 kuopa šeštadieny balandžio 26 d. 1930 Apreiškimo panelės švč. par. salėje, Brooklyn, N.Y. - 1930Pirmas po Velykų balius! Koncertas ir šokiai. Rengia L. R. K. S. A. 134 kuopa šeštadieny balandžio 26 d. 1930 Apreiškimo panelės švč. par. salėje, Brooklyn, N.Y. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmu sykiu Brooklyne – Kauno valstybinės operos pirmaeilio artisto-baritono Antano Sodeikos koncertas nedėlioje kovo (March) 18 Brooklyn Academy o Music. - 1928Pirmu sykiu Brooklyne – Kauno valstybinės operos pirmaeilio artisto-baritono Antano Sodeikos koncertas nedėlioje kovo (March) 18 Brooklyn Academy o Music. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmutinio Lietuvių k. moksleivių susivienijimo vakaro programas įvykusio 25 d. rugpiučio, 1912. - 1912Pirmutinio Lietuvių k. moksleivių susivienijimo vakaro programas įvykusio 25 d. rugpiučio, 1912. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos-koncertas sekmadieny spalių 13 d., 1929 Karalienės angelų parapijos salėje ... / Didžiojo New Yorko federacijos apskritis. - 1929Prakalbos-koncertas sekmadieny spalių 13 d., 1929 Karalienės angelų parapijos salėje ... / Didžiojo New Yorko federacijos apskritis. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Private concerts ... [Programmes]Private concerts ... [Programmes]
TEXT
New York Public Library
DPLA
Private concerts ... [Programmes]Private concerts ... [Programmes]
TEXT
New York Public Library
DPLA
Private concerts [Programmes]Private concerts [Programmes]
TEXT
New York Public Library
DPLA
Program of musical concertsProgram of musical concerts
TEXT
University of Michigan
DPLA
Programa Programa "Naujosios gadynės" koncerto surengto Chicagos komunistinės opozicijos kovo 13, 1932 Meldažio svetainėj. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programa, spalių 21 d., 1928 m. Karalienės angelų parapijos choro po vadovyste prof. P.A. Dulkės Transfiguration salėje. - 1928Programa, spalių 21 d., 1928 m. Karalienės angelų parapijos choro po vadovyste prof. P.A. Dulkės Transfiguration salėje. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Programas "Birutės" koncerto nedelioje, vasario 18, 1917 Unity Club svetaineje 3140 So. Indiana Ave. Unity Club svetaineje. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Programas "Kanklių" dr-jos vakaro spalio (Oct.) 12 d. 1913 m. šv. Jurgio parap. svet. - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Programas "Vilnies" gynimo koncerto, rengia "Vilnies" gynimo komitetas ... - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Kazio Kriaučiuno koncerto lietuvių svetainėje ... Detroit, Mich. spalio 7, 1930 ... - 1930Programas Kazio Kriaučiuno koncerto lietuvių svetainėje ... Detroit, Mich. spalio 7, 1930 ... - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Lietuvos artistų koncerto utarninke, vasario - Feb. 6 d., 1923 High School Auditorium, Wilkes-Barre, Pa. - 1923Programas Lietuvos artistų koncerto utarninke, vasario - Feb. 6 d., 1923 High School Auditorium, Wilkes-Barre, Pa. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Naujienų metinio koncerto vasario - Feb. 10, - 1935 m. Lietuvių auditorijoje ... - 1935Programas Naujienų metinio koncerto vasario - Feb. 10, - 1935 m. Lietuvių auditorijoje ... - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas komp. Stasio Šimkaus išleistuvių koncerto Northwest Masonic Temple šeštadienį, 21 balandžio, 1928. - 1928Programas komp. Stasio Šimkaus išleistuvių koncerto Northwest Masonic Temple šeštadienį, 21 balandžio, 1928. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas koncerto Marės ir Lauros Karužiučių McCaddin Hall [Bruklinas] subatoje, 21 d. spalio, 1916 m.... - 1916Programas koncerto Marės ir Lauros Karužiučių McCaddin Hall [Bruklinas] subatoje, 21 d. spalio, 1916 m.... - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas koncerto ir szokių, surengtų Programas koncerto ir szokių, surengtų "Sietyno", 19 lapkričio 1913 m. Gormano svetaineje, Shenandoah, Pa. - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas koncerto naudai Geležinio vilko Aryan Grotto Temple svetaineje nedelioje, 19 gruodžio, 1920 ... rengia Bendras Lietuvos gynimo komitetas. - 1920Programas koncerto naudai Geležinio vilko Aryan Grotto Temple svetaineje nedelioje, 19 gruodžio, 1920 ... rengia Bendras Lietuvos gynimo komitetas. - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas koncerto parengto L. Programas koncerto parengto L. "Harmonijos" D.R. nedelioje, gegužio - May 14tą, 1916 Meldažio svetainėje. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas paminėjimui sukaktuvių 10-ties metų mirties musų kompozitoriaus muziko Č. Sasnausko. Rengia A.L.R.K. vargonininkų sąjunga gegužės 22 d. 1928 m. St. Patrick's Auditorium, Elizabeth, N.J. - 1926Programas paminėjimui sukaktuvių 10-ties metų mirties musų kompozitoriaus muziko Č. Sasnausko. Rengia A.L.R.K. vargonininkų sąjunga gegužės 22 d. 1928 m. St. Patrick's Auditorium, Elizabeth, N.J. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas parengtas per Programas parengtas per "Kanklių" chorą prie parap. Šv. Jurgio k. nedėlioj, spalio - October 13, 1918 Šv. Jurgio parapijos svetainėje ... - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas parengtas Šv. Jurgio parapijos, 12-tą dieną lapkričio 1916 m. Svet. Acme Hall. - 1916Programas parengtas Šv. Jurgio parapijos, 12-tą dieną lapkričio 1916 m. Svet. Acme Hall. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas parengto vakaro Draugystes jaun. šv. Aloizo nedėlioje, 22 d. vasario - Feb., 1914 m. šv. Jurgio parapijos svetaineje. - 1914Programas parengto vakaro Draugystes jaun. šv. Aloizo nedėlioje, 22 d. vasario - Feb., 1914 m. šv. Jurgio parapijos svetaineje. - 1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas pirmojo koncerto Gimimo Šv. Pan. parapijos koro sekmadienyje, sausio 12 d., 1930 m. parapijos svetainėje Chicago, Ill. - 1930Programas pirmojo koncerto Gimimo Šv. Pan. parapijos koro sekmadienyje, sausio 12 d., 1930 m. parapijos svetainėje Chicago, Ill. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas surengto vakaro Lietuvos Vyčių 25-tos kuopos nedėlioj, 25-tą dieną lapkričio, 1917 metų, Germania Vorwearts turn svetaineje. - 1917Programas surengto vakaro Lietuvos Vyčių 25-tos kuopos nedėlioj, 25-tą dieną lapkričio, 1917 metų, Germania Vorwearts turn svetaineje. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programas Šv. Petro parapijos choro koncerto gruodžio 30, 1917. - 1917Programas Šv. Petro parapijos choro koncerto gruodžio 30, 1917. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Programme of ... symphony concerts...Programme of ... symphony concerts...
TEXT
New York Public Library
DPLA
Programs of concerts.Programs of concerts.
TEXT
Harvard University
DPLA
Remenyi Grand ConcertsRemenyi Grand Concerts

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Robeson Community ConcertsRobeson Community Concerts
TEXT
Robeson Community College
DPLA
Sandaros jubilejinio koncerto programas Chicagos lietuvių auditorijoje ... - apie 1930Sandaros jubilejinio koncerto programas Chicagos lietuvių auditorijoje ... - apie 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Saturday concerts; programmesSaturday concerts; programmes
TEXT
University of Illinois
DPLA
September concerts at Zak'sSeptember concerts at Zak's
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Sixth Year of ConcertsSixth Year of Concerts
TEXT
Arts for Learning
DPLA
Spring Concerts advertisementSpring Concerts advertisement
TEXT
American Pianists Association offices
DPLA
Stasio Rimkaus koncertas. Balius ir šokiai, kovo - March 11, '33 Strumilos svetainėje, Roseland, Ill. - 1933Stasio Rimkaus koncertas. Balius ir šokiai, kovo - March 11, '33 Strumilos svetainėje, Roseland, Ill. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Stasio Rimkaus koncertas. Balius ir šokiai. Sekmadieny sausio - Jan. 15, 1933 Liet. auditorijoj. - 1933Stasio Rimkaus koncertas. Balius ir šokiai. Sekmadieny sausio - Jan. 15, 1933 Liet. auditorijoj. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Stasio Rimkaus metinis koncertas. Balius ir šokiai. Sekm., sausio - Jan. 21, 1934 Chicagos lietuvių auditorijoj. - 1934Stasio Rimkaus metinis koncertas. Balius ir šokiai. Sekm., sausio - Jan. 21, 1934 Chicagos lietuvių auditorijoj. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Steigiamo Seimo metinių sukaktuvių paminėjimas-koncertas. Rengia didž. New Yorko fed. apskritys sekmadieny gegužės - May 18 d., 1930 Transfiguration parapijos salėje. - 1930Steigiamo Seimo metinių sukaktuvių paminėjimas-koncertas. Rengia didž. New Yorko fed. apskritys sekmadieny gegužės - May 18 d., 1930 Transfiguration parapijos salėje. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Steponavičių koncertas. - 1933Steponavičių koncertas. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Steponavičių koncertas. K. Steponavičius - smuikininkas, Anelė Steponavičienė - dainininkė, Jurgis Steponavičius - pianistas sekmadieny, kovo - March 18 St. Agnes Auditorium. - 1934Steponavičių koncertas. K. Steponavičius - smuikininkas, Anelė Steponavičienė - dainininkė, Jurgis Steponavičius - pianistas sekmadieny, kovo - March 18 St. Agnes Auditorium. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sullivan Stadium concertsSullivan Stadium concerts
MOVING IMAGE
WGBH
DPLA
Sveikatos vakaras. Sveikatos vakaras. "Rengia bendrai: liet. darb. orkestra ir A. L. D. L. D. I apskritys nedėlioj, 14 dieną gegužės - May, 1933 Paliulio svetainej ...". - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio "Draugo" jubiliejinį koncertą ... / dienraščio "Draugo" redakcija ir administracija. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras ir balius! Rengia Clev. liet. teatrališko choro draugija nedėlioj, vasario - Feb. 16 d., 1919 m. Goodrich House. - 1919Teatras ir balius! Rengia Clev. liet. teatrališko choro draugija nedėlioj, vasario - Feb. 16 d., 1919 m. Goodrich House. - 1919
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras ir koncertas Šv. Petro bažnytinio vaikų choro nedėlioje, 27 spalio (October), 1912 metų bažnytinėj svetainėj, South Boston, Mass. - 1912Teatras ir koncertas Šv. Petro bažnytinio vaikų choro nedėlioje, 27 spalio (October), 1912 metų bažnytinėj svetainėj, South Boston, Mass. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras ir koncertas, kuris atsibus 5 diena vasario (Febr.) 19[16?] nedėlios vakare 7:45 ant naudos mokslainės Szv. Kazimiero. - 1916Teatras ir koncertas, kuris atsibus 5 diena vasario (Febr.) 19[16?] nedėlios vakare 7:45 ant naudos mokslainės Szv. Kazimiero. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras, balius ir koncertas. Rengia Jungtinių Valstijų komunistų partijos Lietuvių frakcija subatoj, 27 balandžio - April, 1929 Ukrainų tautiškoje svetainėje, Brooklyn, N.Y. - 1929Teatras, balius ir koncertas. Rengia Jungtinių Valstijų komunistų partijos Lietuvių frakcija subatoj, 27 balandžio - April, 1929 Ukrainų tautiškoje svetainėje, Brooklyn, N.Y. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras, koncertas ir juokai. - 1912Teatras, koncertas ir juokai. - 1912
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teatras, koncertas ir šokiai! Sekmadienį, rengia Apreiškimo parapijos choras gegužės - May 24 d., 1931 m. ... - 1931Teatras, koncertas ir šokiai! Sekmadienį, rengia Apreiškimo parapijos choras gegužės - May 24 d., 1931 m. ... - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
The 1981 Harbor ConcertsThe 1981 Harbor Concerts
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
The Monday popular concertsThe Monday popular concerts

Art and Picture Collection. The New York Public Library
DPLA
The Wieniawski concertsThe Wieniawski concerts
TEXT
DPLA
Three concerts [program]Three concerts [program]
TEXT
University of North Carolina at Greensboro
DPLA
Trečias nepaprastas metinis išvažiavimas sekmadieny, liepos 26 d., 1925 m. Forest Parke, Brooklyn, N.Y. Rengia Lietuvos kraštų vaduotės komitetas ... - 1925Trečias nepaprastas metinis išvažiavimas sekmadieny, liepos 26 d., 1925 m. Forest Parke, Brooklyn, N.Y. Rengia Lietuvos kraštų vaduotės komitetas ... - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Two concerts at Niko'sTwo concerts at Niko's
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Two concerts at Niko'sTwo concerts at Niko's
IMAGE
Milwaukee Public Library
DPLA
Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos 1939 m. vasario 18 d. literatūros ir muzikos vakaro-baliaus programa / Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija. - 1939Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos 1939 m. vasario 18 d. literatūros ir muzikos vakaro-baliaus programa / Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija. - 1939
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 29 : [Teatro agentūros ir koncertų salės Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 29 : [Teatro agentūros ir koncertų salės "Zerbason" administracijos laiškas Unei Baye (Babickaitei)]. - 1929.IV.18
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vašingtono, Kęstučio sukaktuvių paminėjimo ir Chicago Daily News karnivalo programas. - 1932Vašingtono, Kęstučio sukaktuvių paminėjimo ir Chicago Daily News karnivalo programas. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
West Side Orchestra ConcertsWest Side Orchestra Concerts

Music Division. The New York Public Library
DPLA
West Side Orchestra ConcertsWest Side Orchestra Concerts

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Young People's Concerts, FunharmoniaYoung People's Concerts, Funharmonia
TEXT, IMAGE
Bowling Green State University Libraries
DPLA
Young People's ConcertsYoung People's Concerts
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Young People's Concerts: Four Televised Concerts, Sep 01, 1957 - Apr 07, 1962Young People's Concerts: Four Televised Concerts, Sep 01, 1957 - Apr 07, 1962
TEXT
New York Philharmonic Leon Levy Digital Archives
DPLA
fotografi, photograph@engfotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Šiadien kaip 7:30 vakare nedelioj, rugpiučio 18-tą, 1929 atsidaro Ramova teatras. - 1929Šiadien kaip 7:30 vakare nedelioj, rugpiučio 18-tą, 1929 atsidaro Ramova teatras. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 81295)>>