Erik Gustaf Geijers Samlade skrifter...

Erik Gustaf Geijers Samlade skrifter...CONTENTS CON'T--3. bd. Fattigvårdsfrågan (1839) Läroverksfrågan 1838, 39) Representationsfrågan (1840) Om vår tids inre samhällsförhållanden, i synnerhet med afseende på fäderneslandet. Den ny-europeiska odlingens hufvudskiften med särskildt afseende på de akademiska studierna (1845) Ocksa ett ord öfver tidens religiösa fråga (1846)--4. bd. Svea rikes häfder.--5. bd. Svenska folkets historia. 1.-2. delen.--6. bd. Svenska folkets historia. 3. delen. Teckning af Sveriges tillstånd och af de förnämsta handlande personer under tiden från Konung Karl XII:s död till Konung Gustaf III:s anträde af regeringen.--7. bd. [Miscellany]--8. bd. Recensioner. Svar till professor Fryxell. Nytt "ett och annat" i anledning af fragan om akademiska jurisdiktionen (1822) Bref., 1. bd. Lefnadsteckning [signed: A.F. Lindblad] Minnen; utdrag ur bref och dagböcker. Om den gamla nordiska folkvisan (1814) Om omqvädet i de gamla skandinaviska visorna (1817) Betraktelser i afseende på de nordiska myternas användande i skön konst (1817) Skaldestycken, 1811-1846.--2. bd. Svar på Svenska akademiens prisfråga år 1810: Hvilka fördelar kunna vis menniskors moraliska uppfostran dragas af deras inbillningsgåfva m.m.? Om falsk och sann upplysning med afssende på religionen. 1811; tillaeg 1842. Om historien och dess förhållande till religionen. 1811. Om historiens nytta. 1819. Thorild; tillika en filosofisk eller ofilosofisk bekännelse. 1820 [with Tillaeg and Bihang] Feodalism och republikanism. 1818. Om det offentliga läroverket. 1813. Några anmärkningar om uppfostran och undervisning. 1829.

CreatorGeijer, Erik Gustaf, 1783-1847 (Search Europeana for this person)
CountryUnited States of America
LanguageSwedish
CollectionUniversity of California
Timespan1875-82
RightsPublic domain only when viewed in the US. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use
(Public domain only when viewed in the US. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use)
Repository Pagehttp://dp.la/api/items/67b91502444b15231e79eee85f2b155e#Sour...
Web Pagehttp://catalog.hathitrust.org/Record/011589093...
Subject TermsSweden--History
ProviderHathiTrust