880-02 Linjiang xiang ren shi : si juan ; Linjiang xiang ren ji shi yi : yi juan

880-02 Linjiang xiang ren shi : si juan ; Linjiang xiang ren ji shi yi : yi juan880-05, Pai ji: Tongzhi xin wei Qiantang Ding shi chong kan, Guangxu liu nian ba yue kan yu Fuzhou., Double leaves, oriental style, in case., Blockprint.

Creator880-01 Wu, Yingfang (Search Europeana for this person)
CountryUnited States of America
LanguageChinese
CollectionHarvard University
TimespanQing Tongzhi 7 nian zhi Guangxu 6 nian [1871-1880]
RightsPublic domain only when viewed in the US. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use
(Public domain only when viewed in the US. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use)
Repository Pagehttp://dp.la/api/items/000095f44e2c4f0cc607a13daba78346#Sour...
Web Pagehttp://catalog.hathitrust.org/Record/011569673...
ProviderHathiTrust