Anthologie ze staré literatury české

Anthologie ze staré literatury českéIII: Úvod X: Přehled pramenův k historii literatury české doby staré 1: I. Rukopis zelenohorský 1: Libušin soud 4: II. Překlad písma svatého 4: Z kněh nového zákona. Z nejstaršího zlomku. Z rukopisu Olomouckého od l. 1421 (sig. e. 7) 6: Z kněh starého zákona. Chvalozpěv Mojžíšův (Exod. kap. 15) při žaltáři Klementinském 6: Z žaltáře Klementinského žalm 90 7: Z žaltáře Wittenberského žalm 6 7: III. Rukopis kralodvorský 9: Čestmír a Vlaslav 13: Jaromír a Oldřich 15: Jaroslav 21: Ludiše a Lubor 23: Písně lyrické: Kytice, Růže, Zarmoucená 23: IV. Alexandreis 24: Ze zpěvu prvního 24: Úvod 25: Rod i mladosť Alexandrova 26: Rada Aristotelova 27: Výprava do Řecka 27: Vzetí Athen 28: Dobytí a vyvrácení Troje 28: Příprava proti Peršanům a plavba 29: Přistání v Malé Asii 29: Popis Asie 30: Alexander u Troje 32: Ze zpěvu druhého 32: Dariovo tažení 33: Řeč Dariova a planý poplach 34: První setkání 35: Ze zpěvu třetího 35: Popsání boje 37: Bojiště po bitvě 38: Konečný útěk Peršanů 38: Kořistění Řekův 39: V. Legendy v řeči vázané 39: Z legendy o sv. Kateřině. Z rukopisu Štokholmského 41: Ze života Krista Pána. Z rukopisu homilií Štítného 42: Z legendy o sv. Prokopu 43: VI. Duchovní písně 43: Hospodine pomiluj ny 43: K sv. Václavu 43: Z písně k Panně Marii: "O přěslavná Matko Boží". Text z několika rukopisův upraven 45: VII. Život Krista Pána. Z rukopisu bibl. Pražské XIII. A. 9 45: Předmluva 46: Obětování Ježíše v chrámě Jerusalemském 47: Vzkříšení Lazara 49: Zjevení-se dvěma učenníkům v Emaus 51: VIII. Překlady z literatury učitelův církevních 51: Ze Samomluv sv. Augustina. O rkp. bibl. Pražské XVII. F. 21 53: 2. Z knih sv. Jeronyma. Z rkp. bibl. Olomoucké b. 19. Z epištoly (podvržené) sv. Augustina k Cyrillovi o divech sv. Jeronyma 54: 3. Z kněh mravních Alberta Velikého. Úvod 55: IX. Legendy prosaické 55: 1. Z Passionálu. Život sv. Václava 58: 2. Ze života Adamova (z rkp. bibl. Pražské XVII. B. 15). Smrť Adamova 60: X. Básně mravoučné 60: Z básně o mravném obnovení člověka. Vůz Věhlasnosti 62: Ze sporu duše s tělem 63: XI. Aesopické bajky 63: Bájka o lišce a čbánu 64: XII. Příbík Pulkava z Hradenína 65: 1. Z kroniky Pulkavovy 65: Královna Eliška, poslední Přemyslovna 67: 2. Ze života císaře Karla IV. 67: Z dějů ve Vlaších. Spiknutí vlaských knížat 68: Vítězství u San Felice 69: Obležení Kremony a ztráta hradu Pavie 69: Příjezd Karlův do Čech 71: Válka polská 72: XIII. Ludvík Tkadleček. Ze starobylých skládaní 72: Neštěstí žalobníku přimlouvá 74: Nářek ztrápeného 75: XIV. Spisové o věcech řeckých a římských 75: 1. Ze života a řečí starých básníkův a mudrcův. Z rkp. bibl. Pražské XVII. E. 14 75: Thales 76: Demostenes 77: Xenokrates 77: 2. Ze spisu o čtyřech stěžejných ctnostech. Z rkp. musejního 77: O spravedlnosti 80: XV. Kronika Trojanská 80: Boj Trojanských s Řeky a oboření Troje 82: Popis nové Troje 84: XVI. Román o Alexandru Velikém. Z rkp. bibl. Pražské XVII. H. 4 84: Výprava proti Porovi králi indickém 87: Zahynutí Porovo 88: Alexander na hoře diamantové 89: XVII. Tomáš ze Štítného 90: 1. Z knihy sv. Augustina "o bojování hřiechóv s šlechetnostmi". Z rkp. bibl. Pražské XVII. F. 9 90: O milování tohoto a onoho světa 91: 2. Z knihy bratra Davida bosáka o sedmi vstupních. Z téhož rukopisu 91: O pokoře 94: 3. Z homilií. Z rkp. bibl. Pražské XVII. C. 15 94: Řeč v úterý po velice noci 97: 4. Ze zjevení sv. Brigity. Z rkp. bibl. Olomoucké b. 19 97: O jednom květu, ježto měl pěť listóv 98: 5. Z rozmlouvání duše s svědomím. Z rkp. bibl. Pražské XVII. F. 21 98: Dobrodiní Božská 100: 6. Z rozmluv nábožných 100: O tom, co jest Buoh a skrze co má poznán býti 101: Kterak skrze Boha všeliká věc, a bez něho nic jest učiněno, a což jest Buoh, kudy najblíž k jeho poznání přijíti 102: Co a kterak Buoh skrze svú moc činí 103: Tuto, kterak jeho múdrosť máme znamenati v stvoření Božiem 104: Co jesť kde a kterak múdrosť Božie svět a což v něm jest, zpořiedila atd. 106: 7. Z knih šesterých o obecných věcech křesťanských. Z vydání Erbenova 106: Vladykám 106: XVIII. Smil Flaška z Pardubic a Richmburka 110: 1. Z nové rady 113: 2. Z rady otce synovi 115: 3.Z přísloví 116: XIX. Vavřinec z Březové. 117: 1. Z kroniky světa. Z rkp. bibl. Pražské XVII. F. 47 117: Nemrot, Belus, Ninus a Semiramis 119: Domician, Nerva, Trojan 120: Atilla 120: Sedmero svobodných umění 120: 2. Z Millionu Marco Polova. Z rukopisu musejního 120: O vlasti Mangi (Mandžu) a o milosti a spravedlnosti 121: Kterak kám dobyl vlasti Mangi 122: Kterak město Siampchu praky dobyto 122: XX. Staročeské rozprávky 123: 1. Z básně o desateru Božích přikázání 123: Bezedný pitec 123: Lstivý soused 124: 2. Ze sbírky Pražské Gest římských. Z rkp. bibl. Pražské XVII. F. 28 124: Hudec a skřečník 124: Tři hádanky 125: O černém koni, psu, sokolu a černé troubě 126: 3. Ze sbírky Olomoucké. Z rkp. bibl. Olomoucké b. 19 126: O rytířích, ježto svatou zemi bránili 127: O jednom pohanu, jenž byv pokřtěn ke zdraví se navrátil 127: 4. Z románu o Barlaamu a Josafatovi. Z vydání od l. 1504 127: Lovec a slavík 127: Tři přátelé 128: Opatrný král 129: 5. Z kroniky o sedmi mudrcích 129: Věrný pes 130: Vysvětlení slov 139: Opravy

CountryCzech Republic
CollectionNárodní pedagogická knihovna Komenského
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/92004/NPKK___NPKK__II...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsčítanka, Reálky. Gymnasia. 1853 - 1954
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic