Dějepis lidstva

Dějepis lidstvaV: Přístup. O předmětech a prameních dějepisu: a) Původy veškerého dějinstva VI: b) Předměty dějepisu VII: c) Prameny dějepisu lidstva vůbec VIII: d) Zvláštní pramenové pro dějepis starověkého lidstva XIV: O dvou očích dějin: O zeměpisu a časozpytu 1: Dějiny starého věku od stvoření člověka až po pádu římské vlády. Úvodní přehled dějin starověkého lidstva 3: I. Doba starého věku. Stvoření prvorodičů a desatero prvních pokolení všeho lidstva a) Původ všehomíra 4: b) Oživení zemského povrchu; stvoření první obydlí a pád člověka 7: c) Zaměstknávání a pokroky vnuků Adamových 9: d) Domnělé pozůstatky lidských děl z pravěku lidstva 10: Potopa světa: a) Pokaženost prvotného lidstva; proroctví Chanokovo 11: b) Všeobecná povodeň na zemi 12: c) Domnělé stopy a následky potopy světa 14: d) Praotcové nového lidstva 15: Zeměpisná povaha Asie, co pravlasti lidstva: a) Hlavní dvojí pohoří co jádro asianské pevniny 17: b) Vysočiny Asie 18: c) Vody Asie 18: d) Nížiny Asie; předně sibirská 19: e) Pustina Turan 21: f) První jeviště dějin 22: Rozdělení země a rozchod Noahovců po světě: a) Prabydlo nového lidstva 23: b) Zákon, pořádání a rozčlankování prvotního společenstva 27: c) První spoleenský vývoj Noahovců a shromáždění na poli Sinear 29: d) Dráhy rozšiřujících se Noahovcův 30: e) Prvotní a pozdější sídla Chámovců 31: f) Sídla Semovců v středu Asie 32: g) Sídla Jáfetovcův 34: Všeobecné pověsti z předhistorické doby a rozloučených kmenech lidstva: a) Předhistorické pověsti o bojech lidí bělopleťných proti tmavobarvým Chámovcům 36: b) Otroctví přemožených; znevážení ženského pohlaví 38: c) Rozdílné cesty rozvinu a prvotní učitelové národů 39: d) Zatemnění vědomí božího v lidstvě 40: e) První zakladatelé států 41: f) Pozůstatky nejstarších jazyků 42: g) Rozdvojení arjanů na indickém a zendském 43: h) Arjana, první známé sídlo lidské vzdělanosti 45: Doba starého věku. Čína. Zeměpis Číny 46: Čínské dějiny: a) Fohi, zakladatel čínského společenstva 47: b) Původ čínského státu; Jaovo zřízení 48: c) Šihoangti, spojitel rozpadlého Čínska 48: Vzdělanosť Čínských národů 49: a) Čínské náboženství 50: b) Čínská řeč a písmo 52: c) O čínských vědomostech a literatuře 54: d) Svobodná umění 54: India. Zeměpis Indie: a) Jména Indie 55: b) Hranice a města Indie 56: c) Podnebí a úrodnost země 56: d) Staro-indické pomníky 58: Něco z indických dějin: a) Chúsovci a jáferští arjané v Indii 59: b) Brahmíni a Kšatrya; jejich státové. Boje slunečníků a měsíčníků 61: O indické vzdělanosti 61: a) Brahmínská nauka o Božství a původu světa 63: b) Indické učení o původu člověka, o duši a mravích 65: c) Náboženská oprava Gautama Buddhy 66: d) O rozšíření států indických 67: e) O indické vědě a umění 69: Meroë. Země - a národopis východní Afriky: a) Zeměpisná povaha pevniny africké 70: b) Původ obyvatelstva na východním pomořsku Afriky 71: c) Odnože měsíčného pohoří na zábřezí Nílu 71: Rozvaliny a děje Meroë: a) Pozůstatky slavného Meroë 73: b) Zbořeniny měst Aksum i Azab 73: c) Zakladatelé státu Meroë 75: d) Zlomkové z merovských dějin 77: O vzdělanosti merovských aethiopů: a) Náboženské zřízení v Meroë 77: b) Vědy, umění a kupecký obchod v Meroë 79: Aegypt. Zeměpis Aegypta 80: Obyvatelstvo a první města v Aegyptě: a) Jméno a nejdřevnější obyvatelé v Ponílí 81: b) Nejdřevnější města hořejšího Aegyptu 82: c) Zříceniny a divné pomníky města Thebe 85: d) Města v prostředním a dolejším Aegyptě; pyramidy 85: e) Libycký nomus; pohoří Horeb a Pharan 86: Dějiny Aegypta: a) Řad prvotních států a nomů v Aegyptě 87: b) Menes; faraonové; Hyksos v dolní Aegyptě 89: c) Spojení celého Aegypta pod slavným Sesostrem 90: d) Králové aethiopšti; dvanáctero knížat v Aegyptě 90: e) Králové z dynastie Saiské 91: O aegyptské vzdělanosti: a) Aegyptské náboženství, bohoslužby a mravnictví 93: b) Kastové rozdělení lidu a zřízení eagyptské země 94: c) Vědomosti a umění aegypťanů 96: Hamonium. Původ a místopis Hamonia 98: Říše Dšemova i Vistaspova v Arjaně. Zeměpis, ústava i dějiny říše Dšemovy: a) Rozlehlost říše Dšemovy 99: b) Dšemova zřízení v Arjaně 100: c) Osudy Dšemovy a jeho říše 101: d) Obnovení zákona Dšemova 101: Zerethošrův zákon a magové: a) Zerethoštrova nauka o Božství 102: b) Nauka o původě člověka; o mravnictví 103: c) Úřady a povinnosti magů 104: Údolí Tigru a Eufratu. Země-, místo- a přírodopis údolí Tigru a Eufratu: a) Meziříčí Eufratu a Tigru 106: b) Města v Sinearu čili Babylonii 107: c) Poloha a města Assyrie 108: d) Poloha i města Medie 108: e) Města Mesopotamie 109: g) Země- a místopis Syrie 110: h) Kanaan; země - a národopis Fenicie 113: i) Země - a národopis vlasti hebrejské 114: Dějiny národů na tigro-eufratském poříčí: a) Vznik staro-babylonské říše 115: b) Vystoupení Semovce Thare i Abrahama z Arpachsadie 117: c) Založení staro-assyrského mocnářství 119: d) Dějiny hebrejské až do vybojování zaslíbené země 125: e) Dějiny hebrejské pod správou sofetů čili soudců 126: f) Založení královské vlády 127: g) Vzrůst hebrejské, záhuba staro-assyrské říše 130: h) Rozpad veliké Davidovy říše r. 975 př. Kr. 131: i) Klesání států hebrejských a Babylonu na - proti vzrůstající vládě novo-assyrské 135: k) Vznik medské říše; vpád skolotů do přední Asie; vyvrácení města Nivive 137: l) Vzrůst chaldeo-babylonské vlády 141: Vzdělanost babylonců, assyrů a medů: a) Bohové babylonští 143: b) O chaldejské hvězdověštbě (astrologii) 144: c) Chaldejská nauka o původě světa i člověka 146: d) Zřízení země, vědění a umění babylonců, assyranů a medů 147: O vzdělanosti feniků 148: a) O náboženských bludech národů fenického 149: b) Zřízení země; umění feniků 150: O hebrejské vzdělanosti: a) Schrána pravého náboženství v rodině Abrahomově 152: b) Zřízení hebrejského státu 153: c) Vědení a umění hebreů 154: Malá Asia, pokrají Kavkazu. Národo-, země- a dějepis malé Asie: a) Rozlično-rodní obyvatelé malé Asie 155: b) Hory, řeky malé Asie 156: c) Nejjižnější řad krajin malo-asianských 156: d) Prostřední vrstva malo-asianských krajin 157: d) Severní řad malo-asianských krajin 158: Podkrají Kavkazu 160: Veliká říše perská. Země-, místo- a národopis Persie: a) Polední kraje staré Arjany, jmenovitě Susiana 161: b) Zeměpis Persie 162: Založení veliké moci perské: a) Vystoupení Cyra na divadlo asianských dějin 164: b) Ztroskotání a vtělení lydské a babylonské do nového mocnářství 165: c) Propuštění Judstva ze zajetí babylonského 168: d) Smrt Cyrova 168: e) Aegyptské věci za panování Kambysa i Lže-Smerdise 170: f) Dálší rozšiřování vlády perské pod Dariem I. 171: Náboženství a státní pořádání Daria I. v říši perské: a) Náboženství a magictvo v Persii 173: b) Pravidla řízení perských panovníků. Dariovo upravení státu 175: Zeměpisný přehled perské vlády, její soumezníků a hebrejských na Východě osad: a) Dvadcatero satrapií v mocnářství perském 178: b) Soumezné státy v Indii, národové turanští 180: c) Hebrejské osady na Východě 182: Fenické osady po světě 183: a) Fenické osady na indo-arabském pomoří 183: b) Osady feniků na východním pobřeží moře středozemního 184: c) Osady feniků na jiho-západním pomoří Europy 186: d) Fenické osady v Lybyi čili v Africe 188: Karthago. Obyvatelé, osady a dějiny karthagského státu: a) Domácí rodové severní Afriky 189: b) Založení města i státu karthagského 190: c) Karthagské osady na ostrovech a pomoří evropských 193: O vzdělanosti karthažanů: a) Karthagské náboženství 194: b) Zřízení karthagského státu 195: c) Stav vzdělanosti v Karthaze

CountryCzech Republic
CollectionNárodní pedagogická knihovna Komenského
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/92004/NPKK___NPKK__II...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsučebnice, Školy střední. 1851-1917 (Nižší a vyšší třídy stř. škol)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic