Explore your Results

ThumbnailTitle
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 39 : Panevėžys. - 1804-1841. 2454 : [Panevėžio senosios katalikų bažnyčios reikmenų, perduotų Panevėžio mokyklos šv. Onos koplyčiai, sąrašas] [Rankraštis]. - 1841.II.15. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 39 : Panevėžys. - 1804-1841. 2454 : [Panevėžio senosios katalikų bažnyčios reikmenų, perduotų Panevėžio mokyklos šv. Onos koplyčiai, sąrašas] [Rankraštis]. - 1841.II.15. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Menas ir literatūra. - 1934Menas ir literatūra. - 1934
TEXT
Vaikų veikalai / N. Butkienė. - 1929. - 32 p.Vaikų veikalai / N. Butkienė. - 1929. - 32 p.
TEXT
געדאנקען / מיכאל קאפעליאוויטש. - 1927געדאנקען / מיכאל קאפעליאוויטש. - 1927
TEXT
Atsidukseimas pri Pona Jezusa erszkieczejs apkarunawota. - apie 1858]. - 4 p.Atsidukseimas pri Pona Jezusa erszkieczejs apkarunawota. - apie 1858]. - 4 p.
TEXT
Witolorauda. D. 2-3 / giesme isz padawimu Lietuwos per J.I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta. - 1882Witolorauda. D. 2-3 / giesme isz padawimu Lietuwos per J.I. Kraszewski lenkiszkay suraszyta. - 1882
TEXT
VIII. - apie 1935]. - [4] p.VIII. - apie 1935]. - [4] p.
TEXT
[Karaliaučiaus karališkosios ir universiteto bibliotekos (Konigliche und Universitatsbibliothek in Konigsberg) abėcėlinis knygų katalogas]. - [XVIII a.]. - 382 lap.[Karaliaučiaus karališkosios ir universiteto bibliotekos (Konigliche und Universitatsbibliothek in Konigsberg) abėcėlinis knygų katalogas]. - [XVIII a.]. - 382 lap.
TEXT
Sparnai / Marcelinas Šikšnys. - 1973Sparnai / Marcelinas Šikšnys. - 1973
TEXT
Panemunės apsakymai / Vl. Dautartas. - 1958Panemunės apsakymai / Vl. Dautartas. - 1958
TEXT
Aller Durchlauchtigster Grossmachtiger Konig … - 1709.VII.25. - 3 lap.Aller Durchlauchtigster Grossmachtiger Konig … - 1709.VII.25. - 3 lap.
TEXT
Piliečiai! „Vokiečiai ir bermontininkai terioja Zemaitiją ...“. - 1919Piliečiai! „Vokiečiai ir bermontininkai terioja Zemaitiją ...“. - 1919
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Atžala. - 1923-1932. 99 : Nr.37. - 1932. - 41, [1] p.Laikraštėlių kolekcija : Atžala. - 1923-1932. 99 : Nr.37. - 1932. - 41, [1] p.
TEXT
Degtinė - nuodai / [vertė iš rusų kalbos mokytojas J. Palukaitis]. - 1912. - 19, [1] p. -  (Katalikų „Blaivybės“ draugijos leidinys)Degtinė - nuodai / [vertė iš rusų kalbos mokytojas J. Palukaitis]. - 1912. - 19, [1] p. - (Katalikų „Blaivybės“ draugijos leidinys)
TEXT
„Dainos“ draugija. Vytauto kalnas. „1929 m. gegužės mėn. 18 d. sezono atidarymas“. - 1929]. - [1] p.„Dainos“ draugija. Vytauto kalnas. „1929 m. gegužės mėn. 18 d. sezono atidarymas“. - 1929]. - [1] p.
TEXT
Gerasis aitvaras / Stepas Zobarskas. - 1934Gerasis aitvaras / Stepas Zobarskas. - 1934
TEXT
„Didž. gerb. Tamsta, maloniai kviečiame atsilankyti į Kretingos Angelo Sargo vaikų s-gos rengiamą Užgavėnių šeimyninį pasilinksminimą-vakarėlį ...“. - 1940„Didž. gerb. Tamsta, maloniai kviečiame atsilankyti į Kretingos Angelo Sargo vaikų s-gos rengiamą Užgavėnių šeimyninį pasilinksminimą-vakarėlį ...“. - 1940
TEXT
Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pranešimas Amerikos lietuvių visuomenei. - 1924. - [1] p.Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pranešimas Amerikos lietuvių visuomenei. - 1924. - [1] p.
TEXT
Trumpos miszios ant nedeldieniu bey szwencziu wiso isztiso [1894] meto. - 1894. - [2], 317, [1] p.Trumpos miszios ant nedeldieniu bey szwencziu wiso isztiso [1894] meto. - 1894. - [2], 317, [1] p.
TEXT
„Dieve, padėk!“. 1915 metams. - 1915 [i.e. 1914]. - 72 p. -  (…)„Dieve, padėk!“. 1915 metams. - 1915 [i.e. 1914]. - 72 p. - (…)
TEXT
Litanija ant garbės panelei švenčiausiai neparstojančios pagelbos. - apie 1896Litanija ant garbės panelei švenčiausiai neparstojančios pagelbos. - apie 1896
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1111 : [Konstancijos Gambrevičiūtės-Kapliauskienės (Gombrewiczowna Koplewska)  raštas, kuriuo užrašo sūnui Jokūbui pirktą iš Gabrieliaus Kapliausko Kaplių dvaro Ukmergės paviete dalį] [Rankraštis]. - 1717.V.25. - 4 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1111 : [Konstancijos Gambrevičiūtės-Kapliauskienės (Gombrewiczowna Koplewska) raštas, kuriuo užrašo sūnui Jokūbui pirktą iš Gabrieliaus Kapliausko Kaplių dvaro Ukmergės paviete dalį] [Rankraštis]. - 1717.V.25. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1431 : [Tapyto Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portreto nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1431 : [Tapyto Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portreto nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Trys tiesos apie girtuoklystę / parašė Kaz. Paltarokas. - 1921. - 64 p.Trys tiesos apie girtuoklystę / parašė Kaz. Paltarokas. - 1921. - 64 p.
TEXT
Apie šlovės nuplėšimą arba apkalbėjimą. - 1907. - 14 p.Apie šlovės nuplėšimą arba apkalbėjimą. - 1907. - 14 p.
TEXT
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VI : Ikonografija. - 1890-[1940]. 522, 2 : [K. Račkienės-Ambrozaitės portetinė nuotrauka ir Antano Žmuidzinavičiaus ar nežinimo dailininko tapyto K. Račkienės-Ambrozaitės portreto nuotrauka]. [Kotrynos Ambrozaitės-Račkienės tapyto portreto nuotrauka. Portreto autorius: Antanas Žmuidzinavičius?, Kaunas, apie 1929-1931] / Katrė Račkienė-Ambrozaitė. - apie 1929-1931Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VI : Ikonografija. - 1890-[1940]. 522, 2 : [K. Račkienės-Ambrozaitės portetinė nuotrauka ir Antano Žmuidzinavičiaus ar nežinimo dailininko tapyto K. Račkienės-Ambrozaitės portreto nuotrauka]. [Kotrynos Ambrozaitės-Račkienės tapyto portreto nuotrauka. Portreto autorius: Antanas Žmuidzinavičius?, Kaunas, apie 1929-1931] / Katrė Račkienė-Ambrozaitė. - apie 1929-1931
TEXT
Lietuviszkas „Auszrôs“ kalendorius … 1885 : … ant metų 1885, turincziu 365 dienas, visai Lietuvai ir Żemaitijai pritinkas. - Antri metai. - [1884]. - XXVIII, 72 p.Lietuviszkas „Auszrôs“ kalendorius … 1885 : … ant metų 1885, turincziu 365 dienas, visai Lietuvai ir Żemaitijai pritinkas. - Antri metai. - [1884]. - XXVIII, 72 p.
TEXT
Da die konigl. Regierung . - 1756.V.25. - 1 lap.Da die konigl. Regierung . - 1756.V.25. - 1 lap.
TEXT
די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע. די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע / ש. ל. ציטראן. - 1923די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע. די געשיכטע פון דער יידישער פרעסע / ש. ל. ציטראן. - 1923
TEXT
Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930Šventas koncertas rengiamas Chicagos vargoninku po direkcija prof. A. Pociaus Šv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegan, Ned. bal. 6 ta 1930 8 val. v. - 1930
TEXT
Pabuskit jaunieji! / [dr. Gaigalatis]. - 1909. - 27 p.Pabuskit jaunieji! / [dr. Gaigalatis]. - 1909. - 27 p.
TEXT
Lietuvos aero klūbo nariams rėmėjams skiriamų premijų planas. - 1936]. - [2] p.Lietuvos aero klūbo nariams rėmėjams skiriamų premijų planas. - 1936]. - [2] p.
TEXT
Einnahm Geldt. - [XVII a.]. - 6 lap.Einnahm Geldt. - [XVII a.]. - 6 lap.
TEXT
„Šiandien prasideda rinkliava Klaipėdos kovotojams už laisvę. Visi aukokite!“ / Klaipėdos lietuviams remti komitetas. - 1923„Šiandien prasideda rinkliava Klaipėdos kovotojams už laisvę. Visi aukokite!“ / Klaipėdos lietuviams remti komitetas. - 1923
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1771 : [Pamokslai, sakyti Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje]. - 1872-1875 ir b.m. - 115 lap., 13 sąs.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 86 : Vilnius1771 : [Pamokslai, sakyti Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje]. - 1872-1875 ir b.m. - 115 lap., 13 sąs.
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 107 : PrzemowaŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. IV : Mokymo proceso dokumentai. - 1822-1945. 107 : Przemowa
TEXT
Kovon už savo teises! „Jau treti metai mūsų kraštą valdo fašistų užgrobikų valdžia“ / Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsieny Vykdomasis komitetas, Lietuvos valstiecių liaudininkų pol[itinių] emigrantų komitetas, Respublikos gynėjų sąjunga. Vyr[iausioji] valdyba. - 1929]. - [2] p.Kovon už savo teises! „Jau treti metai mūsų kraštą valdo fašistų užgrobikų valdžia“ / Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsieny Vykdomasis komitetas, Lietuvos valstiecių liaudininkų pol[itinių] emigrantų komitetas, Respublikos gynėjų sąjunga. Vyr[iausioji] valdyba. - 1929]. - [2] p.
TEXT
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 330 : 5, [Mato Šalčiaus vizitinės kortelės]. [Mato Šalčiaus, Lietuvos Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininko, vizitinė kortelė, Kaunas, Lietuva, 1926] / Matas Šalčius. - 1926Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 330 : 5, [Mato Šalčiaus vizitinės kortelės]. [Mato Šalčiaus, Lietuvos Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininko, vizitinė kortelė, Kaunas, Lietuva, 1926] / Matas Šalčius. - 1926
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 31 : Ožiūnai, Ašmenos pavietas. - 1557-1636. 2334 : [Andrejaus Ciechanovieckio pakvitavimas Andrejui Sulistrovskiui, kad jis išpirko Gregoro Astiko jam parduotą ir įkeistą Ožiūnų dvaro ketvirtąją dalį Ašmenos paviete] [Rankraštis]. - 1569.I.14. - 1 lap.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 31 : Ožiūnai, Ašmenos pavietas. - 1557-1636. 2334 : [Andrejaus Ciechanovieckio pakvitavimas Andrejui Sulistrovskiui, kad jis išpirko Gregoro Astiko jam parduotą ir įkeistą Ožiūnų dvaro ketvirtąją dalį Ašmenos paviete] [Rankraštis]. - 1569.I.14. - 1 lap.
TEXT
Piknikas Lietuvos vėliavos naudai. Rengia Lietuvos Vyčių 62 koupa [i.e. kuopa] liepos - July 31 d., 1921 Elwyn Park. Castle Shannon, Pittsburgh, Pa. - 1921Piknikas Lietuvos vėliavos naudai. Rengia Lietuvos Vyčių 62 koupa [i.e. kuopa] liepos - July 31 d., 1921 Elwyn Park. Castle Shannon, Pittsburgh, Pa. - 1921
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 1 : Apytalaukis, Kauno pavietas. - 1523-1892. 93 : [Toliušio Daubaro ir jo sūnaus raštas, kuriuo Kauno vietininkui, karaliaus maršalkai Vaitiekui Jonavičiui praneša pardavęs Stančikui Butrimui Butrimavičiui 3 statinių sėjos dirvą Apytalaukyje, Kauno paviete] [Rankraštis]. - s.a. [1525?]. - 1 lap.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 1 : Apytalaukis, Kauno pavietas. - 1523-1892. 93 : [Toliušio Daubaro ir jo sūnaus raštas, kuriuo Kauno vietininkui, karaliaus maršalkai Vaitiekui Jonavičiui praneša pardavęs Stančikui Butrimui Butrimavičiui 3 statinių sėjos dirvą Apytalaukyje, Kauno paviete] [Rankraštis]. - s.a. [1525?]. - 1 lap.
TEXT
Visoms Kauno organizacijos kuopelėms. „Draugai. CK susipažinęs su padėčia Kauno organizacijoj ...“. - 1935, liep. 15Visoms Kauno organizacijos kuopelėms. „Draugai. CK susipažinęs su padėčia Kauno organizacijoj ...“. - 1935, liep. 15
TEXT
Poemos / Justinas Marcinkevičius. - 2007Poemos / Justinas Marcinkevičius. - 2007
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 561 : [Neišaiškinto asmens laiškas Lyduokių dvaro administratoriui Stanislovui Pliucinskiui?]. - 1910.VII.19Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 561 : [Neišaiškinto asmens laiškas Lyduokių dvaro administratoriui Stanislovui Pliucinskiui?]. - 1910.VII.19
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios atstovų prašymai karaliaus komisarams, LDK paiždininkiui Stanislovui Poniatovskiui, Mozyriaus maršalkai Oskirkai dėl bažnyčios remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1717.VII.22, 1724.VI.6. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios atstovų prašymai karaliaus komisarams, LDK paiždininkiui Stanislovui Poniatovskiui, Mozyriaus maršalkai Oskirkai dėl bažnyčios remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1717.VII.22, 1724.VI.6. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Ateities keliai. - 1926. 72 : Nr.1(4), gegužės- birželio mėn. - 1926.V-VI. - 22, [2] p.Laikraštėlių kolekcija : Ateities keliai. - 1926. 72 : Nr.1(4), gegužės- birželio mėn. - 1926.V-VI. - 22, [2] p.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 95 : Žemaitiškės1873 : [Žemaitiškių palivarko Lydos paviete liustracijos aktas, pateiktas LDK Evangelikų reformatų sinodo Ekonominei komisijai]. - 1818.I.6. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 95 : Žemaitiškės1873 : [Žemaitiškių palivarko Lydos paviete liustracijos aktas, pateiktas LDK Evangelikų reformatų sinodo Ekonominei komisijai]. - 1818.I.6. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
„Šv. Antanas gimė 1195 m. Portugalijoje ...“. - 1938„Šv. Antanas gimė 1195 m. Portugalijoje ...“. - 1938
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Mokinys / leidžia I-osios Kauno vid. mok[yklos] III-oji kl. - [tarp 1913-1943]. 626 : Nr.6 / red. A.Kavaliūnas Vyčas. - [tarp 1913-1943]. - 9 p.Laikraštėlių kolekcija : Mokinys / leidžia I-osios Kauno vid. mok[yklos] III-oji kl. - [tarp 1913-1943]. 626 : Nr.6 / red. A.Kavaliūnas Vyčas. - [tarp 1913-1943]. - 9 p.
TEXT
Vilhelm’as Tell’is Fr. Schliller’io 11 pav. drama. - 1935]. - [1] p. -  (Valstybės teatras)Vilhelm’as Tell’is Fr. Schliller’io 11 pav. drama. - 1935]. - [1] p. - (Valstybės teatras)
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 46 : Panoteriai. 1042 : [Povilo Liutkevičiaus ir jo žmonos raštas, kuriuo jie parduoda Simonui Senkevičiui Panoterių dvaro žemes už 15 kapų lietuviškų grašių]. - 1588.V.30LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 46 : Panoteriai. 1042 : [Povilo Liutkevičiaus ir jo žmonos raštas, kuriuo jie parduoda Simonui Senkevičiui Panoterių dvaro žemes už 15 kapų lietuviškų grašių]. - 1588.V.30
TEXT
Amatininkas / [atsakingas redaktorius Aleksandras Marcinkevičius]. - 1934-1940Amatininkas / [atsakingas redaktorius Aleksandras Marcinkevičius]. - 1934-1940
TEXT
Mūsų kalba. - 1925-1927Mūsų kalba. - 1925-1927
TEXT
Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. - 1751-1816. 125 : General Pachts Rechnung des Domainen Amts Laptau von Trinitatis 1794 bis 1795. - 1794-1795Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. - 1751-1816. 125 : General Pachts Rechnung des Domainen Amts Laptau von Trinitatis 1794 bis 1795. - 1794-1795
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 4 : Kosakovskių korespondencija. - 1670-1918. 406 : [Neišaiškinto asmens laiškai Elžbietai Bisping-Kosakovskai?]. - 19--Kosakovskių šeimos archyvas. 4 : Kosakovskių korespondencija. - 1670-1918. 406 : [Neišaiškinto asmens laiškai Elžbietai Bisping-Kosakovskai?]. - 19--
TEXT
„Gerbiamasis, -oji, pranešame Tamstai, kad „Gimtoji kalba“ dėl nepareinančių nuo „G.K.“ redakcijos ir leidėjų aplinkybių … „Židinio“ nemokamu priedu jau nebeeis“ / „Gimtosios kalbos“ administracija. - 1935]. - [1] p.„Gerbiamasis, -oji, pranešame Tamstai, kad „Gimtoji kalba“ dėl nepareinančių nuo „G.K.“ redakcijos ir leidėjų aplinkybių … „Židinio“ nemokamu priedu jau nebeeis“ / „Gimtosios kalbos“ administracija. - 1935]. - [1] p.
TEXT
Kova / parašė B. - 1900Kova / parašė B. - 1900
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. III : Seminarijos valdybos protokolai-žiniaraščiai. - 1845-1906. 51 : [1867 m. seminarijos valdybos posėdžių protokolų knyga] / Pas. rektorius Jeronimas  Kiprijonas Račkauskis, inspektorius Antanas Beresnevičius, dėstytojas Michailas Popovas, ekonomas Antanas Zaukevičius. - 1867.I.12-XII.16ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. III : Seminarijos valdybos protokolai-žiniaraščiai. - 1845-1906. 51 : [1867 m. seminarijos valdybos posėdžių protokolų knyga] / Pas. rektorius Jeronimas Kiprijonas Račkauskis, inspektorius Antanas Beresnevičius, dėstytojas Michailas Popovas, ekonomas Antanas Zaukevičius. - 1867.I.12-XII.16
TEXT
Laikraštėlių kolekcija : Aušros spinduliai. - 1921-1922. 125 : Nr.7-8, rugsėjis ir spalis, 1921 m. - 1921.IX-X. - 18, [1] p.Laikraštėlių kolekcija : Aušros spinduliai. - 1921-1922. 125 : Nr.7-8, rugsėjis ir spalis, 1921 m. - 1921.IX-X. - 18, [1] p.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 475 : [Mykolo Stanislovo Kosakovskio patikėtinių sudarytos namų ir gyvenamųjų patalpų Lyduokių miestelyje nuomos sutartys] [Rankraštis] / pas. Stanislovas Pliucinskis, Jonas Stopinas ir kt. - 1907.III.28-1909.IV.23. - 40 lap., 20 dok.Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 475 : [Mykolo Stanislovo Kosakovskio patikėtinių sudarytos namų ir gyvenamųjų patalpų Lyduokių miestelyje nuomos sutartys] [Rankraštis] / pas. Stanislovas Pliucinskis, Jonas Stopinas ir kt. - 1907.III.28-1909.IV.23. - 40 lap., 20 dok.
TEXT
Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. - 1751-1816. 195 : Jahres Rechnung des Amts Liebemuhl von-bis Trinitatis 1781-1782. - 1781-1782Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. - 1751-1816. 195 : Jahres Rechnung des Amts Liebemuhl von-bis Trinitatis 1781-1782. - 1781-1782
TEXT
Žvėrių paradas / [tekstas M. Karčiausko]. - 1994Žvėrių paradas / [tekstas M. Karčiausko]. - 1994
TEXT
„Draugo“ jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio-November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934„Draugo“ jubiliejinis koncertas šiandien, lapkričio-November 18 dieną, 1934 m., Lietuvių auditorijoje. - 1934
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 9 : Archivalia. - 1698-1919. 1839 : [Laiškas Vincentui Tomaševičiui Končos bylos su Montvilais reikalu] / J. Siesickis. - 1802.VIII.29Kosakovskių šeimos archyvas. 9 : Archivalia. - 1698-1919. 1839 : [Laiškas Vincentui Tomaševičiui Končos bylos su Montvilais reikalu] / J. Siesickis. - 1802.VIII.29
TEXT
ביבליאטעק גרינינקע ביימעלעך. די קליינע האלענדער / ליוסי פיטש־פערקינס. - 1938ביבליאטעק גרינינקע ביימעלעך. די קליינע האלענדער / ליוסי פיטש־פערקינס. - 1938
TEXT
Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 6 : Įvairūs bažnytiniai dokumentai. - 1743-1925. 408 : Tauf-Schein. - 1911.IV.28. - 2 lap.Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 6 : Įvairūs bažnytiniai dokumentai. - 1743-1925. 408 : Tauf-Schein. - 1911.IV.28. - 2 lap.
TEXT
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 333, 6-7 : [Chulijo C. Albortos E Hijos laiškai Matui Šalčiui]. [Chulijo C. Albortos E Hijos laiškas Matui Šalčiui, La Pasas, Bolivija, 1937 m. kovo 24 d.] / Matas Šalčius. - 1937.III.24Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 333, 6-7 : [Chulijo C. Albortos E Hijos laiškai Matui Šalčiui]. [Chulijo C. Albortos E Hijos laiškas Matui Šalčiui, La Pasas, Bolivija, 1937 m. kovo 24 d.] / Matas Šalčius. - 1937.III.24
TEXT
Buvo, buvo, bet jau ir dugnas išpuvo. Beveik kiekviename bostoniškio Keleivio numeryje Brooklyno ratelninkai spjaudo tulžim ir pagieža į pirmeiviškus kriaučius ir jųjų išrinktus lokalo viršininkus .... - 1939Buvo, buvo, bet jau ir dugnas išpuvo. "Beveik kiekviename bostoniškio "Keleivio" numeryje Brooklyno ratelninkai spjaudo tulžim ir pagieža į pirmeiviškus kriaučius ir jųjų išrinktus lokalo viršininkus ...". - 1939
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 3 : Kosakovskių visuomeninė veikla. - 1788-1919. 171 : [Ukmergės labdaros draugijos pirmininko Petro Mackevičiaus laiškai Mykolui Stanislovui Kosakovskiui ir Elžbietai Kosakovskienei?] / Petras Mackevičius. - 1914.I.28-VIII.5Kosakovskių šeimos archyvas. 3 : Kosakovskių visuomeninė veikla. - 1788-1919. 171 : [Ukmergės labdaros draugijos pirmininko Petro Mackevičiaus laiškai Mykolui Stanislovui Kosakovskiui ir Elžbietai Kosakovskienei?] / Petras Mackevičius. - 1914.I.28-VIII.5
TEXT
Užburta karalystė / iliustravo V. Palaima. - 1957Užburta karalystė / iliustravo V. Palaima. - 1957
TEXT
Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. – 1751-1816. 202 : Jahres Rechnung des Amts Liebemuhl von-biss Trinitatis 1789-1790. - 1789-1790Mažosios Lietuvos istoriniai aktai. I : Karališkųjų valdų metinių pajamų-išlaidų apskaitos knygos. – 1751-1816. 202 : Jahres Rechnung des Amts Liebemuhl von-biss Trinitatis 1789-1790. - 1789-1790
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1446 : [Vaitiekaus Ravos (Rawa) raštas Kulvos dvaro bajorams Jonui ir Onai Žaltytei (Żołciewna) Parcevskiams (Parcewski), kuriuo už 40 lenkiškų auksinų užstato alavinius indus] [Rankraštis]. - [1638]. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1446 : [Vaitiekaus Ravos (Rawa) raštas Kulvos dvaro bajorams Jonui ir Onai Žaltytei (Żołciewna) Parcevskiams (Parcewski), kuriuo už 40 lenkiškų auksinų užstato alavinius indus] [Rankraštis]. - [1638]. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 9 : Įvairi medžiaga. - 1630-1949. 507 : Wahl zum Reichstage am 16 Juni, 1898.; [Rinkimų į reichstagą medžiaga]. - 1897.X.-1898.VI.8. - 30 lap.Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 9 : Įvairi medžiaga. - 1630-1949. 507 : Wahl zum Reichstage am 16 Juni, 1898.; [Rinkimų į reichstagą medžiaga]. - 1897.X.-1898.VI.8. - 30 lap.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 43 : Pauslajys, Upytės pav.. -1562-1798. 2567 : [Žemaitijos kunigaikštystės rotmistro Juozapo Bialozoro raštas, kuriuo Ukmergės gurguolininkui Dominykui Bogušui parduoda savąją Pauslajo dvaro dalį Upytės paviete]. - 1783.I.3JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 43 : Pauslajys, Upytės pav.. -1562-1798. 2567 : [Žemaitijos kunigaikštystės rotmistro Juozapo Bialozoro raštas, kuriuo Ukmergės gurguolininkui Dominykui Bogušui parduoda savąją Pauslajo dvaro dalį Upytės paviete]. - 1783.I.3
TEXT
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. III : Seminarijos valdybos protokolai-žiniaraščiai. - 1845-1906. 57 : [1873 m. seminarijos valdybos posėdžių protokolų knyga] / Pas. rektorius Jeronimas Kiprijonas Račkauskis, inspektorius Antanas Beresnevičius, ekonomas, Antanas Zaukevičius, dėstytojai Nikolajus Speranskis, Aleksandras Smorodskis. - 1873.I.13-XII.22ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. III : Seminarijos valdybos protokolai-žiniaraščiai. - 1845-1906. 57 : [1873 m. seminarijos valdybos posėdžių protokolų knyga] / Pas. rektorius Jeronimas Kiprijonas Račkauskis, inspektorius Antanas Beresnevičius, ekonomas, Antanas Zaukevičius, dėstytojai Nikolajus Speranskis, Aleksandras Smorodskis. - 1873.I.13-XII.22
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis1620 : [Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos 1789 m. inventorius ir 1790 m. priedas. Patvirtintas LDK evangelikų refomatų sinodo pirmininko Teodoro Kopickio (Kopycki)]. - 1789.II.17, 1790.V.9. - 6 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 82 : Švobiškis1620 : [Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos 1789 m. inventorius ir 1790 m. priedas. Patvirtintas LDK evangelikų refomatų sinodo pirmininko Teodoro Kopickio (Kopycki)]. - 1789.II.17, 1790.V.9. - 6 lap., 1 dok.
TEXT
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 309 : 2, [Mato Šalčiaus laiškas Mesiha Abol El Sayyid]. [Mato Šalčiaus ranka užrašytas vokas Mesihai Abd El Saidui, Kaunas, Lietuva, 1934 m. vasario 28 d.] / Matas Šalčius. - 1934.II.28Mato Šalčiaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. - 1908-1945. 309 : 2, [Mato Šalčiaus laiškas Mesiha Abol El Sayyid]. [Mato Šalčiaus ranka užrašytas vokas Mesihai Abd El Saidui, Kaunas, Lietuva, 1934 m. vasario 28 d.] / Matas Šalčius. - 1934.II.28
TEXT
Tautiškas kelias / [red.] A. Šileika. - 1930Tautiškas kelias / [red.] A. Šileika. - 1930
TEXT
„Šviesos“ bendrovės išleidimai. - 1905]. - [1] p.„Šviesos“ bendrovės išleidimai. - 1905]. - [1] p.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 1 : Kosakovskių šeimos ir giminės biografinė medžiaga. - 1605-1914. 24 : [Orenburgo apygardos žemės teismo raštas, kuriuo Aleksandrai Laval-Kosakovskienei patvirtinamos Orenburgo gub. Martinuvkos palivarko valdymo teisės] [Rankraštis] / Aleksandra Laval-Kosakovskienė. - 1855.VI. - 2 lap., 1 dok.Kosakovskių šeimos archyvas. 1 : Kosakovskių šeimos ir giminės biografinė medžiaga. - 1605-1914. 24 : [Orenburgo apygardos žemės teismo raštas, kuriuo Aleksandrai Laval-Kosakovskienei patvirtinamos Orenburgo gub. Martinuvkos palivarko valdymo teisės] [Rankraštis] / Aleksandra Laval-Kosakovskienė. - 1855.VI. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Atsiklausimas. Gerb. daktare:– „Priešmetiniame Amerikos lietuvių daktarų draugijos posėdyje, kuris įvyko gruodžio 27 d., 1929, svarstyta ir nutarta atsiklausti kiekvieno gerb. daktaro ...“. - 1930, saus. 25Atsiklausimas. Gerb. daktare:– „Priešmetiniame Amerikos lietuvių daktarų draugijos posėdyje, kuris įvyko gruodžio 27 d., 1929, svarstyta ir nutarta atsiklausti kiekvieno gerb. daktaro ...“. - 1930, saus. 25
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 973 : [Valstiečių, nuomojančių ar perkančių Penzos gubernijos Čedajevkos, Simbirsko gubernijos Papūzų dvarams priklausančias žemes ir ganyklas, sąrašai bei iš sandorių gaunamos pajamos]. - 1862-1864Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 973 : [Valstiečių, nuomojančių ar perkančių Penzos gubernijos Čedajevkos, Simbirsko gubernijos Papūzų dvarams priklausančias žemes ir ganyklas, sąrašai bei iš sandorių gaunamos pajamos]. - 1862-1864
TEXT
Programas. L.S.S. Chicagos centralinė kuopa stato scenoje 2-jų aktų komediją Piršlybos kovo - March 25, 1934 Chicagos lietuvių auditorijoj ... - 1934Programas. L.S.S. Chicagos centralinė kuopa stato scenoje 2-jų aktų komediją "Piršlybos" kovo - March 25, 1934 Chicagos lietuvių auditorijoj ... - 1934
TEXT
Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 7 : Įvairių institucijų dokumentai. - 1733-1938. 424 : Daß heute die … - [1830].V.27. - 1 lap.Klaipėdos krašto istoriniai aktai. 7 : Įvairių institucijų dokumentai. - 1733-1938. 424 : Daß heute die … - [1830].V.27. - 1 lap.
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 6 : Kitų asmenų rankraščiai. - 1594-1916. 1276 : [Antano ir Ignoto Rudominų prašymai carui Aleksandrui I leisti Ukmergės pavieto apeliaciniame teisme nagrinėti ginčą su Kazimieru Daugėla (iš Siesikų?) ir kitais kaimynais dėl Pagirėlių dvaro žemės ribų ir apeliacinio teismo rezoliucijos]. - 1811.X.17-1818.X.25Kosakovskių šeimos archyvas. 6 : Kitų asmenų rankraščiai. - 1594-1916. 1276 : [Antano ir Ignoto Rudominų prašymai carui Aleksandrui I leisti Ukmergės pavieto apeliaciniame teisme nagrinėti ginčą su Kazimieru Daugėla (iš Siesikų?) ir kitais kaimynais dėl Pagirėlių dvaro žemės ribų ir apeliacinio teismo rezoliucijos]. - 1811.X.17-1818.X.25
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1126 : [Mykolo ir Agotos Rimkevičių (Rymkiewicz) asekuracinis raštas, kuriuo jie pasižada Joanai Dargužaitei Kapliauskienei (Dorguzanka Koplewska) perduoti parduoto Kaplių dvaro Ukmergės paviete dokumentus] [Rankraštis]. - [1728.IV.23]. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 17 : Kapliai, Kauno, Ukmergės pavietai. - 1559-1887. 1126 : [Mykolo ir Agotos Rimkevičių (Rymkiewicz) asekuracinis raštas, kuriuo jie pasižada Joanai Dargužaitei Kapliauskienei (Dorguzanka Koplewska) perduoti parduoto Kaplių dvaro Ukmergės paviete dokumentus] [Rankraštis]. - [1728.IV.23]. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1409 : [Pranešimas Ukmergės pav. maršalkai Merkeliui Siesickiui stoti į Kauno pavieto žemės teismą Jono Parcevskio (Parcewski) byloje su Darata Zavišaite (Zawiszanka) Podbereskiene (Podbereska), kuri pardavusi Kulvos dvarą Kauno pav., neperdavė baudžiauninko Mačiulio (Maczulis) su šeima ir jo turto; Kauno pavieto teismų vaznio Mikalojaus Gielvanovskio (Giełwanowski) prierašas apie rašto įteikimą] [Rankraštis]. - 1631.V.13. - 1 lap.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1409 : [Pranešimas Ukmergės pav. maršalkai Merkeliui Siesickiui stoti į Kauno pavieto žemės teismą Jono Parcevskio (Parcewski) byloje su Darata Zavišaite (Zawiszanka) Podbereskiene (Podbereska), kuri pardavusi Kulvos dvarą Kauno pav., neperdavė baudžiauninko Mačiulio (Maczulis) su šeima ir jo turto; Kauno pavieto teismų vaznio Mikalojaus Gielvanovskio (Giełwanowski) prierašas apie rašto įteikimą] [Rankraštis]. - 1631.V.13. - 1 lap.
TEXT
Istorija abelna. D. 1 : Nuo seniausių laikų Kynijos-2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalinimui imperijos Aleksandro Makedoniškojo 146 m. pr. Kr. - 1904. - 498 p.Istorija abelna. D. 1 : Nuo seniausių laikų Kynijos-2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalinimui imperijos Aleksandro Makedoniškojo 146 m. pr. Kr. - 1904. - 498 p.
TEXT
Žemės ūkio švietimo sutvarkymo planas. - 1940Žemės ūkio švietimo sutvarkymo planas. - 1940
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 48 : Papilys1095 : [Papilio evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos 1781 m. inventorius ir 1795 m. klebonijos žmonių sąrašas]. - 1781.VII.22, 1795.IV.28. - 5 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 48 : Papilys1095 : [Papilio evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos 1781 m. inventorius ir 1795 m. klebonijos žmonių sąrašas]. - 1781.VII.22, 1795.IV.28. - 5 lap., 2 dok.
TEXT
Laisvamanis / ats. redaktorius Andrius Randamonis-Rondomanskis (Andrius Rondomanskis). - 1933Laisvamanis / ats. redaktorius Andrius Randamonis-Rondomanskis (Andrius Rondomanskis). - 1933
TEXT
Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 1023 : [Papūzų (Simbirsko gub.) ir Čedajevkos (Penzos gub.) dvarų prižiūrėtojo Aleksejaus Komelovo pranešimai savininkams Aleksandrai Laval-Kosakovskienei  ir Stanislovui Čėsnai Kosakovskiui] / Aleksejus Komelovas. - 1854.XI.27-1857.XII.21Kosakovskių šeimos archyvas. 5 : Kosakovskių dvarų ir kito nekilnojamo turto dokumentai. - 1692-1921. 1023 : [Papūzų (Simbirsko gub.) ir Čedajevkos (Penzos gub.) dvarų prižiūrėtojo Aleksejaus Komelovo pranešimai savininkams Aleksandrai Laval-Kosakovskienei ir Stanislovui Čėsnai Kosakovskiui] / Aleksejus Komelovas. - 1854.XI.27-1857.XII.21
TEXT
Atminimui mano 50 metų kunigavimo jubiliejaus ir jubiliejinių mišių, atlaikytų rugpjučio 15 d. 1910 m. Stulgių naujoje bažnyčioje / kun. Adolfas Pacevičius. - 1910Atminimui mano 50 metų kunigavimo jubiliejaus ir jubiliejinių mišių, atlaikytų rugpjučio 15 d. 1910 m. Stulgių naujoje bažnyčioje / kun. Adolfas Pacevičius. - 1910
TEXT
Ehrwürdiger und Ersahme … - 1746.XI.17-1748.XI.1. - 18 lap.Ehrwürdiger und Ersahme … - 1746.XI.17-1748.XI.1. - 18 lap.
TEXT
Hebdomadaria devotio ad sanctum Iosephum nutritium Iesu, sponsum Mariae, universalem in omnibns [!] necessitatibus patronum illustrissi[mo] ac excellentissimo d[omi]no Iosepho Słuszka castellano Vilnen,… natalis sui luce, cum humillima gratulatione oblata / a typographia Academica Vilnensi Societatis Iesu, anno Domini 1689. - 1689]. - [2], 144 p.Hebdomadaria devotio ad sanctum Iosephum nutritium Iesu, sponsum Mariae, universalem in omnibns [!] necessitatibus patronum illustrissi[mo] ac excellentissimo d[omi]no Iosepho Słuszka castellano Vilnen,… natalis sui luce, cum humillima gratulatione oblata / a typographia Academica Vilnensi Societatis Iesu, anno Domini 1689. - 1689]. - [2], 144 p.
TEXT
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 77 : Šilėnai1356 : [LDK Vyr. Tribunolo dekretas Mykolo Baranovičiaus byloje su Samueliu ir Gedeonu Rečinskiais dėl negrąžintos skolos, garantijos įsisenėjimo ir nuostolių]. - 1671.XII.19. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 77 : Šilėnai1356 : [LDK Vyr. Tribunolo dekretas Mykolo Baranovičiaus byloje su Samueliu ir Gedeonu Rečinskiais dėl negrąžintos skolos, garantijos įsisenėjimo ir nuostolių]. - 1671.XII.19. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Jahrestagung. 1985. - 1986. - 128 p.Jahrestagung. 1985. - 1986. - 128 p.
TEXT
Teatras, balius ir koncertas. Rengia Jungtinių Valstijų komunistų partijos Lietuvių frakcija subatoj, 27 balandžio - April, 1929 Ukrainų tautiškoje svetainėje, Brooklyn, N.Y. - 1929Teatras, balius ir koncertas. Rengia Jungtinių Valstijų komunistų partijos Lietuvių frakcija subatoj, 27 balandžio - April, 1929 Ukrainų tautiškoje svetainėje, Brooklyn, N.Y. - 1929
TEXT
Ūkininkai dėkimės į žemės ūkio koperatyvus! - 1926]. - [2] p.Ūkininkai dėkimės į žemės ūkio koperatyvus! - 1926]. - [2] p.
TEXT
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. -1912-1940. 270, 14 : [K. Račkienės-Ambrozaitės (12) ir A. Račkaus (11) laiškai]. [Kotrynos Račkienės laiškas savo vyrui Aleksandrui M. Račkui, Maironiškių kaimas, Lietuva] / Katrė Račkienė-Ambrozaitė, Aleksandras Račkus. - 1938.XI.14Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. III : Korespondencija. -1912-1940. 270, 14 : [K. Račkienės-Ambrozaitės (12) ir A. Račkaus (11) laiškai]. [Kotrynos Račkienės laiškas savo vyrui Aleksandrui M. Račkui, Maironiškių kaimas, Lietuva] / Katrė Račkienė-Ambrozaitė, Aleksandras Račkus. - 1938.XI.14
TEXT
1 - 100 (Total Results 23134)>>