Explore your Results

ThumbnailTitle
Causa entre la Junta de l’Hospital i el capellà de Sant Llorenç sobre els drets i privilegis de l’Hospital referents a l’administració dels sagraments i de donar sepultura als difunts. Contenciós entre el vicari de Sant Llorenç i l’Hospital sobre el dret de parroquialitat. Inclou notícia dels enterraments.Causa entre la Junta de l’Hospital i el capellà de Sant Llorenç sobre els drets i privilegis de l’Hospital referents a l’administració dels sagraments i de donar sepultura als difunts. Contenciós entre el vicari de Sant Llorenç i l’Hospital sobre el dret de parroquialitat. Inclou notícia dels enterraments.
TEXT
Documentació sobre el plet entre el marqués de Cerdanyola i el marqués d’Aguilar sobre el cobrament de crèdits, que afecten a l’Hospital.Documentació sobre el plet entre el marqués de Cerdanyola i el marqués d’Aguilar sobre el cobrament de crèdits, que afecten a l’Hospital.
TEXT
Llibreta de actes, se an tret de esta Santa Casa per a plets.Llibreta de actes, se an tret de esta Santa Casa per a plets.
TEXT
Acta de entrega a la Excm. Diputación Provincial de toda la documentación referente al Hospital de Santa María que obraba en dicho archivoActa de entrega a la Excm. Diputación Provincial de toda la documentación referente al Hospital de Santa María que obraba en dicho archivo
TEXT
Llibre manuscrit on consten les constitucions per al govern de l’Hospital, signades a Madrid per Manuel Antonio Santiesteban del Consell del rei Carles V.Llibre manuscrit on consten les constitucions per al govern de l’Hospital, signades a Madrid per Manuel Antonio Santiesteban del Consell del rei Carles V.
TEXT
Actes de les sessions celebrades per la Junta Municipal de Beneficència durant l’any 1869.Actes de les sessions celebrades per la Junta Municipal de Beneficència durant l’any 1869.
TEXT
Transcripció del privilegi reial concedit a l’Hospital de Lleida per la reina Maria d’Aragó com a lloctinent del rei Alfons V.Transcripció del privilegi reial concedit a l’Hospital de Lleida per la reina Maria d’Aragó com a lloctinent del rei Alfons V.
TEXT
Estracto de las materias o títulos de cada uno de los legajos de papeles que se hallan en el archivo del hospital de pobres, laicos y enfermos de la ciudad de Lérida.Estracto de las materias o títulos de cada uno de los legajos de papeles que se hallan en el archivo del hospital de pobres, laicos y enfermos de la ciudad de Lérida.
TEXT
Carta del Gobierno Superior Político de la Provincia, adreçada a l’Ajuntament de Lleida, traslladant una reial ordre on es demana que s’informi sobre la llei de beneficència.Carta del Gobierno Superior Político de la Provincia, adreçada a l’Ajuntament de Lleida, traslladant una reial ordre on es demana que s’informi sobre la llei de beneficència.
TEXT
Carta de la Junta Municipal de Beneficència sobre la cessió d’una finca. Es demana al Sr. Geronimo Blabia que atorgui l’escriptura corresponent de cessió.Carta de la Junta Municipal de Beneficència sobre la cessió d’una finca. Es demana al Sr. Geronimo Blabia que atorgui l’escriptura corresponent de cessió.
TEXT
Carta de la Junta de l’Hospital, signada per Juan Bautista de Queraltó i adreçada a Pedro Escolano, secretari de cambra del rei, per tal de fer complir els “reales despachos” sobre el cobrament d’arbitris que corresponen a l’Hospital.Carta de la Junta de l’Hospital, signada per Juan Bautista de Queraltó i adreçada a Pedro Escolano, secretari de cambra del rei, per tal de fer complir els “reales despachos” sobre el cobrament d’arbitris que corresponen a l’Hospital.
TEXT
Còpia d’un manuscrit on consta l’acte de col•locació oficial de la primera pedra de l’edifici de l’Hospital de Santa Maria (13 d’abril de 1454).Còpia d’un manuscrit on consta l’acte de col•locació oficial de la primera pedra de l’edifici de l’Hospital de Santa Maria (13 d’abril de 1454).
TEXT
Comptes l’Hospital General de la Mare de Déu dels Àngels de la ciutat de Lleyda del any 1759 sen Prior Nicolau Penella prebere de Vilanova de BellpuigComptes l’Hospital General de la Mare de Déu dels Àngels de la ciutat de Lleyda del any 1759 sen Prior Nicolau Penella prebere de Vilanova de Bellpuig
TEXT
Relació d’acords de la Junta de l’Hospital presos sobre les hores de visita dels malalts i sobre la dotació econòmica dels metges, per als anys 1854-1858.Relació d’acords de la Junta de l’Hospital presos sobre les hores de visita dels malalts i sobre la dotació econòmica dels metges, per als anys 1854-1858.
TEXT
Reglamento y ordenanza que deben observar los ministros y empleados en los hospitales que estan establecidos y que se establecieren en las plazas [...].Reglamento y ordenanza que deben observar los ministros y empleados en los hospitales que estan establecidos y que se establecieren en las plazas [...].
TEXT
Comptes de Infants Orfens de nostra Senyora dels Desamparats de la ciutat de Lleyda donat per los mesos de gene, febre, març, abril, any, juny y donats per mi Ramon Naval, prebere y Prior eo Procurador en los sobre dits sis messos del any 1735 de la nativitat del Senyor.Comptes de Infants Orfens de nostra Senyora dels Desamparats de la ciutat de Lleyda donat per los mesos de gene, febre, març, abril, any, juny y donats per mi Ramon Naval, prebere y Prior eo Procurador en los sobre dits sis messos del any 1735 de la nativitat del Senyor.
TEXT
Obligacions i deures del vicari de l’hospital. Còpia del document original datat a Lleida a 6 de gener de 1800.Obligacions i deures del vicari de l’hospital. Còpia del document original datat a Lleida a 6 de gener de 1800.
TEXT
Actes de reunions de la Junta de l’Hospital.Actes de reunions de la Junta de l’Hospital.
TEXT
Alegato histórico sobre el derecho que tiene la Muy Ilustre Junta de Administración del Hospital de pobres, laicos, enfermos de la ciudad de Lérida de elegir y nombrar sacerdotes para dicho hospital y el derecho de parroquialidad que dichos sacerdotes tienen sobre los pobres y empleados del propio Hospital que viven en él.Alegato histórico sobre el derecho que tiene la Muy Ilustre Junta de Administración del Hospital de pobres, laicos, enfermos de la ciudad de Lérida de elegir y nombrar sacerdotes para dicho hospital y el derecho de parroquialidad que dichos sacerdotes tienen sobre los pobres y empleados del propio Hospital que viven en él.
TEXT
Privilegi concedit a l’Hospital de pobres, laics i malalts de la ciutat de Lleida per la reina Maria d’Aragó, com a lloctinent del rei Alfons V. Concedeix el permís d’obres necessaris per edificar intramurs; alhora ordena que l’hospital estigui dedicat a Santa Maria i li atorga un conjunt de prerrogatives, amb la voluntat expressa que aquest hospital gaudeixi dels mateixos privilegis, llibertats, immunitats i protecció que els atorgats a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.Privilegi concedit a l’Hospital de pobres, laics i malalts de la ciutat de Lleida per la reina Maria d’Aragó, com a lloctinent del rei Alfons V. Concedeix el permís d’obres necessaris per edificar intramurs; alhora ordena que l’hospital estigui dedicat a Santa Maria i li atorga un conjunt de prerrogatives, amb la voluntat expressa que aquest hospital gaudeixi dels mateixos privilegis, llibertats, immunitats i protecció que els atorgats a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
TEXT
Còpia simple de les butlles, signades a Roma en el 9 de gener de 1455 per SS. Calixt III i Pau II, on s’atorguen privilegis a l’hospital de Lleida.Còpia simple de les butlles, signades a Roma en el 9 de gener de 1455 per SS. Calixt III i Pau II, on s’atorguen privilegis a l’hospital de Lleida.
TEXT
Carta de Ramon Rius, adreçada al bisbe de Lleida demanant dades referides als nens orfes des de l’any 1803 a 1807.Carta de Ramon Rius, adreçada al bisbe de Lleida demanant dades referides als nens orfes des de l’any 1803 a 1807.
TEXT
Gabella per a la fàbrica de l'hospital.Gabella per a la fàbrica de l'hospital.
IMAGE
Capbreu y comptes dels productos de las temporalitats, béns, i efectes, foren dels religiosos Antonianos, aplicats per la manutenció dels expòsits de la present ciutat de Lleida.Capbreu y comptes dels productos de las temporalitats, béns, i efectes, foren dels religiosos Antonianos, aplicats per la manutenció dels expòsits de la present ciutat de Lleida.
TEXT
Carta de Bàrbara de Gallart i Revilla adreçada a la Junta de l’Hospital demanant una nena expòsita per poder criar-la, cuidar-la i mantenir-la.Carta de Bàrbara de Gallart i Revilla adreçada a la Junta de l’Hospital demanant una nena expòsita per poder criar-la, cuidar-la i mantenir-la.
TEXT
Circulars del metge de l'Hospital, Sebastià Aràn, sol•licitant que la Junta de l'Hospital prengui mesures adients davant l'allau de casos de còlera morbo asiático.Circulars del metge de l'Hospital, Sebastià Aràn, sol•licitant que la Junta de l'Hospital prengui mesures adients davant l'allau de casos de còlera morbo asiático.
TEXT
Carta de la Junta Municipal de Beneficència adreçada a Vicente Fuentes Sangrado, rebaixant-li el sou de 800 a 640 lliures, ja que no haurà de fer-se càrrec dels establiments de beneficència.Carta de la Junta Municipal de Beneficència adreçada a Vicente Fuentes Sangrado, rebaixant-li el sou de 800 a 640 lliures, ja que no haurà de fer-se càrrec dels establiments de beneficència.
TEXT
Carta adreçada als metges Jaime Nadal i Sebastian Aràn, on es notifica al personal sanitari la reducció de sous.Carta adreçada als metges Jaime Nadal i Sebastian Aràn, on es notifica al personal sanitari la reducció de sous.
TEXT
Constituciones para el gobierno del Santo Hospital general de la ciudad de Lérida, hechas de orden del Supremo Consejo de Castilla con arreglo á la Nueva Planta y forma aprobada por este supremo tribunal. – Madrid : en la oficina de don Blas Roman, 1797.Constituciones para el gobierno del Santo Hospital general de la ciudad de Lérida, hechas de orden del Supremo Consejo de Castilla con arreglo á la Nueva Planta y forma aprobada por este supremo tribunal. – Madrid : en la oficina de don Blas Roman, 1797.
TEXT
Carta de Sebastian Gaspart a la Junta de l'Hospital demanant informació sobre l’oposició per la plaça de cirurgià de l'Hospital.Carta de Sebastian Gaspart a la Junta de l'Hospital demanant informació sobre l’oposició per la plaça de cirurgià de l'Hospital.
TEXT
Carta de Sebastià Aran, metge de l'Hospital, a la Junta Municipal de Lleida, demanant que es separi a Pere Agelet de la resta dels pacients de l'Hospital.Carta de Sebastià Aran, metge de l'Hospital, a la Junta Municipal de Lleida, demanant que es separi a Pere Agelet de la resta dels pacients de l'Hospital.
TEXT
Instància d'Esteban Figuera, batxiller en medicina, demanant poder acabar la pràctica de cirurgia a l'Hospital.Instància d'Esteban Figuera, batxiller en medicina, demanant poder acabar la pràctica de cirurgia a l'Hospital.
TEXT
Instància d'Isidre Gosé, practicant de cirurgia, adreçada a la Junta de l'Hospital, on sol•licita se li atorgui la feina de practicant de l'esmentat Hospital.Instància d'Isidre Gosé, practicant de cirurgia, adreçada a la Junta de l'Hospital, on sol•licita se li atorgui la feina de practicant de l'esmentat Hospital.
TEXT
Informe sobre les proves a realitzar per accedir a una plaça de practicant.Informe sobre les proves a realitzar per accedir a una plaça de practicant.
TEXT
Carta dels metges de l'hospital adreçada a la Junta, demanant tornar a cobrar el honoraris que cobraven amb anterioritat.Carta dels metges de l'hospital adreçada a la Junta, demanant tornar a cobrar el honoraris que cobraven amb anterioritat.
TEXT
Instància de Ramon Justo, batxiller en medicina, adreçada a la Junta de l'Hospital, demanant la plaça de practicant en cirurgia.Instància de Ramon Justo, batxiller en medicina, adreçada a la Junta de l'Hospital, demanant la plaça de practicant en cirurgia.
TEXT
Carta de Jaime Nadal, metge de l'Hospital, adreçada a la Junta de l’Hospital demanant que li nomenin un substitut per causa de la seva malaltia.Carta de Jaime Nadal, metge de l'Hospital, adreçada a la Junta de l’Hospital demanant que li nomenin un substitut per causa de la seva malaltia.
TEXT
Carta manuscrita de Bonaventura Roca adreçada a la Junta de l'Hospital oferint-se per fer de metge.Carta manuscrita de Bonaventura Roca adreçada a la Junta de l'Hospital oferint-se per fer de metge.
TEXT
Certificat del col•legi de metges i cirurgians on consta que s'ha rebut de l'Hospital la quantitat estipulada en concepte de salaris per assistència als malalts.Certificat del col•legi de metges i cirurgians on consta que s'ha rebut de l'Hospital la quantitat estipulada en concepte de salaris per assistència als malalts.
TEXT
Apel•lació interposada per la Junta de Beneficència per la denegació d’un recurs de nul•litat que va presentar contra la sentència dictada per l’Audiència de Barcelona, en els autos seguits per Pablo Cavaller i altres sobre la validesa o nul•litat d’un testament atorgat per Maria Francisca Querol i Pocurull.Apel•lació interposada per la Junta de Beneficència per la denegació d’un recurs de nul•litat que va presentar contra la sentència dictada per l’Audiència de Barcelona, en els autos seguits per Pablo Cavaller i altres sobre la validesa o nul•litat d’un testament atorgat per Maria Francisca Querol i Pocurull.
TEXT
Documentació referent a una proposició que fa Antonio Rovira a la Junta de l’Hospital, per tal de cancel•lar un plet que té amb l’Hospital de Lleida.Documentació referent a una proposició que fa Antonio Rovira a la Junta de l’Hospital, per tal de cancel•lar un plet que té amb l’Hospital de Lleida.
TEXT
Expedient del plet en el “Tribunal de la Real Intendencia de Cataluña”, entre la població d’Almacelles i l’Hospital de Lleida, sobre la propietat d’uns censals.Expedient del plet en el “Tribunal de la Real Intendencia de Cataluña”, entre la població d’Almacelles i l’Hospital de Lleida, sobre la propietat d’uns censals.
TEXT
Còpia de la ratificació pel rei Carles I d’Aragó i Castella dels privilegis concedits a l’hospital per les reines Maria d’Aragó i Germana de Foix, com a lloctinent del rei Joan II de Castella i Aragó.Còpia de la ratificació pel rei Carles I d’Aragó i Castella dels privilegis concedits a l’hospital per les reines Maria d’Aragó i Germana de Foix, com a lloctinent del rei Joan II de Castella i Aragó.
TEXT
Carta del Gobierno Superior Político adreçada a la Junta Municipal de Beneficència sobre la sol•licitud de Francisco Florensa per ocupar en propietat una plaça de cirurgià.Carta del Gobierno Superior Político adreçada a la Junta Municipal de Beneficència sobre la sol•licitud de Francisco Florensa per ocupar en propietat una plaça de cirurgià.
TEXT
Resolució adreçada al Sr. Manuel Girona, prevere canònic hospitalari, pel Capítol de la Santa església Catedral de Lleida, sobre l’ús indegut d’uns terrenys propietat de l’Hospital.Resolució adreçada al Sr. Manuel Girona, prevere canònic hospitalari, pel Capítol de la Santa església Catedral de Lleida, sobre l’ús indegut d’uns terrenys propietat de l’Hospital.
TEXT
Instància de Francisco Oms y Company, practicant de cirurgia, adreçada a la Junta de l'Hospital, demanant que li sigui restituït el lloc de practicant que ocupava amb anterioritat.Instància de Francisco Oms y Company, practicant de cirurgia, adreçada a la Junta de l'Hospital, demanant que li sigui restituït el lloc de practicant que ocupava amb anterioritat.
TEXT
Instància de Ramon Justo, adreçada a la Junta de l'Hospital demanant un testimoni conforme ha fet un any de pràctica a l'Hospital.Instància de Ramon Justo, adreçada a la Junta de l'Hospital demanant un testimoni conforme ha fet un any de pràctica a l'Hospital.
TEXT
Certificat de la Junta de l'Hospital sobre el nomenament de Juan Francesch com a metge de l'Hospital.Certificat de la Junta de l'Hospital sobre el nomenament de Juan Francesch com a metge de l'Hospital.
TEXT
Comptes sobre el recurs interposat al Supremo Consejo de Castilla pels administradors de l’Hospital de Lleida.Comptes sobre el recurs interposat al Supremo Consejo de Castilla pels administradors de l’Hospital de Lleida.
TEXT
Carta de Pablo Font adreçada a Manuel del Villar, bisbe de Lleida, sobre la criança d’uns infants de la casa d’expòsits, per part de les dides.Carta de Pablo Font adreçada a Manuel del Villar, bisbe de Lleida, sobre la criança d’uns infants de la casa d’expòsits, per part de les dides.
TEXT
Carta d’Esteban Badia, capellà de la Granadella, adreçada a Manuel del Villar, bisbe de Lleida, relacionada amb un expòsit anomenat Fèlix, que en realitat es deia Alejandro.Carta d’Esteban Badia, capellà de la Granadella, adreçada a Manuel del Villar, bisbe de Lleida, relacionada amb un expòsit anomenat Fèlix, que en realitat es deia Alejandro.
TEXT
Documentació de la Comisión Permanente de la Diputación Provincial de Lleida, sobre l’admissió a l’Hospital de Pablo Alodes Prats, pare del quinto núm. 16 del cos d’Anglesola, per a ser tractat de malaltia.Documentació de la Comisión Permanente de la Diputación Provincial de Lleida, sobre l’admissió a l’Hospital de Pablo Alodes Prats, pare del quinto núm. 16 del cos d’Anglesola, per a ser tractat de malaltia.
TEXT
Carta on s’informa de la presència d’una nena de sis anys, Cèlia Maria Ventura, a casa de Francisca Palomes.Carta on s’informa de la presència d’una nena de sis anys, Cèlia Maria Ventura, a casa de Francisca Palomes.
TEXT
Documentació adreçada a la Junta de l’Hospital, referent a la mort en les dependències de l’Hospital de Joaquin Pellon, sergent, i al seu enterrament fora del cementiri de l’Hospital.Documentació adreçada a la Junta de l’Hospital, referent a la mort en les dependències de l’Hospital de Joaquin Pellon, sergent, i al seu enterrament fora del cementiri de l’Hospital.
TEXT
Papeles pertenecientes a Don Francisco Larruy Puigcantó de Lérida, muerto en el Hospital, sin haber dejado sucesión.Papeles pertenecientes a Don Francisco Larruy Puigcantó de Lérida, muerto en el Hospital, sin haber dejado sucesión.
TEXT
Relació de malalts de diferents municipis de Lleida.Relació de malalts de diferents municipis de Lleida.
TEXT
Passaport i documentació de Juan Llena, de nacionalitat francesa, que va morir en les dependències de l’Hospital.Passaport i documentació de Juan Llena, de nacionalitat francesa, que va morir en les dependències de l’Hospital.
TEXT
Sobre el derribo de la tapia por la que quedaba unido a la casa-Hospital, el horno de cocer pan y habitación o casa de peregrinos.Sobre el derribo de la tapia por la que quedaba unido a la casa-Hospital, el horno de cocer pan y habitación o casa de peregrinos.
TEXT
Obligaciones que recahen en el vicario general que es y fuese el del Santo  Hospital de esta ciudad de Lérida, por razón de la capellanía fundada en el mismo por el Doctor Don Francisco Pinós, como albacea Joseph Barea, vezino de esta ciudad.Obligaciones que recahen en el vicario general que es y fuese el del Santo Hospital de esta ciudad de Lérida, por razón de la capellanía fundada en el mismo por el Doctor Don Francisco Pinós, como albacea Joseph Barea, vezino de esta ciudad.
TEXT
Papeles concernientes a la institución, fundación y rentas de la capellanía bajo invocación de la purísima concepción de María santisíma y San José, fundada en el Hospital de pobres, laicos, enfermos de la ciudad de Lérida en el año de 1797.Papeles concernientes a la institución, fundación y rentas de la capellanía bajo invocación de la purísima concepción de María santisíma y San José, fundada en el Hospital de pobres, laicos, enfermos de la ciudad de Lérida en el año de 1797.
TEXT
Acte de venda de tota aquella casa cita en la present ciutat, parròquia de Sant Llorenç, i carrer dit de la Llinaceria, fet y firmat per los senyors marmessors del reverend Nicolau Penella [...].Acte de venda de tota aquella casa cita en la present ciutat, parròquia de Sant Llorenç, i carrer dit de la Llinaceria, fet y firmat per los senyors marmessors del reverend Nicolau Penella [...].
TEXT
Comunicat de la Diputació a la Junta de Beneficència del nomenament dels seus representants.Comunicat de la Diputació a la Junta de Beneficència del nomenament dels seus representants.
TEXT
Testament de Rosa Germés de Santa Maria de Meià.Testament de Rosa Germés de Santa Maria de Meià.
TEXT
Sobre lo llegat fet a favor del Hospital per Pere Joan Gallart boticari de Sudanell.Sobre lo llegat fet a favor del Hospital per Pere Joan Gallart boticari de Sudanell.
TEXT
Venda a carta de gràcia a favor de l'Hospital de pobres de Lleida, pel preu de cinc-centes lliures, d'un jornal i mig de terra situat a la partida del Joc de la Bola.
(Lligall que conté documentació referent a insolotumdacions i donacions fetes a favor de l'Hospital de Santa Maria).Venda a carta de gràcia a favor de l'Hospital de pobres de Lleida, pel preu de cinc-centes lliures, d'un jornal i mig de terra situat a la partida del Joc de la Bola. (Lligall que conté documentació referent a insolotumdacions i donacions fetes a favor de l'Hospital de Santa Maria).
TEXT
Informe del Gobierno Superior Político adreçat a la Diputació, sobre l'expedient promogut pels marmessors de Alberto Oños.Informe del Gobierno Superior Político adreçat a la Diputació, sobre l'expedient promogut pels marmessors de Alberto Oños.
TEXT
Testament de Magdalena Marca, ingressada a l'Hospital, en el que nomena marmessor i curador a l'Hospital.Testament de Magdalena Marca, ingressada a l'Hospital, en el que nomena marmessor i curador a l'Hospital.
TEXT
Testament de Bàrbara Gallart, fet a favor de l'Hospital.
Inclou documentació adjunta relacionada amb el testament.Testament de Bàrbara Gallart, fet a favor de l'Hospital. Inclou documentació adjunta relacionada amb el testament.
TEXT
Testament de Joan Sirach, pagés de Lleyda, rebut.Testament de Joan Sirach, pagés de Lleyda, rebut.
TEXT
Donació feta per Teresa Guitart a favor del l'Hospital de tots els seus béns, amb la condició que l'hospital la mantingui.Donació feta per Teresa Guitart a favor del l'Hospital de tots els seus béns, amb la condició que l'hospital la mantingui.
TEXT
Testament del Il•lustre Senyor Jaume Forcada, tresorer de la Santa Metropolitana església de Tarragona, primada de las Españas.Testament del Il•lustre Senyor Jaume Forcada, tresorer de la Santa Metropolitana església de Tarragona, primada de las Españas.
TEXT
Còpia autèntica del testament del quòndam Thomàs Font, pagès i forner de Lleida.Còpia autèntica del testament del quòndam Thomàs Font, pagès i forner de Lleida.
TEXT
Testament de Jeroni Mora a favor de la seva esposa Clara Mora i Castelló i quan aquesta sigui morta en fa hereu universal a l'Hospital general de Lleida.Testament de Jeroni Mora a favor de la seva esposa Clara Mora i Castelló i quan aquesta sigui morta en fa hereu universal a l'Hospital general de Lleida.
TEXT
Testament d'Isabel de Massanes i Reguer a favor del seu marit Pau de Massanes i Pascual i de les seves filles.Testament d'Isabel de Massanes i Reguer a favor del seu marit Pau de Massanes i Pascual i de les seves filles.
TEXT
Testament del il•lustre senyor Honofre Cerveró, donsell en la ciutat de Lleyda domiciliat.Testament del il•lustre senyor Honofre Cerveró, donsell en la ciutat de Lleyda domiciliat.
TEXT
Carta de la Diputació Provincial adreçada a la Junta Municipal de Beneficència demanant que tinguin a bé ajudar al mossèn Agustí Sentís.
Diputació Provincial de LleidaCarta de la Diputació Provincial adreçada a la Junta Municipal de Beneficència demanant que tinguin a bé ajudar al mossèn Agustí Sentís. Diputació Provincial de Lleida
TEXT
Llibre dels testaments fan en est Sant Hospital de Lleyda los malalts detinguts en ell.Llibre dels testaments fan en est Sant Hospital de Lleyda los malalts detinguts en ell.
TEXT
Causa de Francisco dels Valls, del Poal, a l’Audiència de Barcelona contra l’Hospital de Lleida.Causa de Francisco dels Valls, del Poal, a l’Audiència de Barcelona contra l’Hospital de Lleida.
TEXT
Venda y original creació de censal feta y firmada per la noble senyora doña Francesca de Fivaller y de Rubí, viuda del noble senyor don Carlos de Masquerí [...].Venda y original creació de censal feta y firmada per la noble senyora doña Francesca de Fivaller y de Rubí, viuda del noble senyor don Carlos de Masquerí [...].
TEXT
Notícia histórica sobre los censales a que los propios del común de la ciudad de Lérida han estado obligados prestar al Hospital general de pobres, laycos, enfermos de la misma ciudad, insinuándose también lo que el propio Hospital ha acostumbrado percibir del mismo común por otras causas.Notícia histórica sobre los censales a que los propios del común de la ciudad de Lérida han estado obligados prestar al Hospital general de pobres, laycos, enfermos de la misma ciudad, insinuándose también lo que el propio Hospital ha acostumbrado percibir del mismo común por otras causas.
TEXT
Testament de Pere Monsó, notari.Testament de Pere Monsó, notari.
TEXT
Renuntiatio, cessió i transfferitio feta per lo Convent dels Pares Carmelites Descalsos en favor del Hospital, de la part de la herentia de Pere Oliver, tocant a dit convent.Renuntiatio, cessió i transfferitio feta per lo Convent dels Pares Carmelites Descalsos en favor del Hospital, de la part de la herentia de Pere Oliver, tocant a dit convent.
TEXT
Carta del capatàs del ferrocarril de la línia Barcelona a Saragossa, José Robles, demanant a l’Hospital la factura del treballador, Ramon Pons, ingressat a l’Hospital.Carta del capatàs del ferrocarril de la línia Barcelona a Saragossa, José Robles, demanant a l’Hospital la factura del treballador, Ramon Pons, ingressat a l’Hospital.
TEXT
Comanda que l’Hospital fa a Francisco Escarpante, mestre escultor de Seròs, per realitzar un retaule per l’altar major de l’església de dit Hospital.Comanda que l’Hospital fa a Francisco Escarpante, mestre escultor de Seròs, per realitzar un retaule per l’altar major de l’església de dit Hospital.
TEXT
Carta de Diego Joaquin Ballester on es comenta que l’Hospital no té potestat per fer funerals de persones que han mort fora de l’Hospital.Carta de Diego Joaquin Ballester on es comenta que l’Hospital no té potestat per fer funerals de persones que han mort fora de l’Hospital.
TEXT
Document on consta el nom i condició dels malalts que han mort a l’Hospital, els funerals que s’han fet i el lloc on s’han enterrat.Document on consta el nom i condició dels malalts que han mort a l’Hospital, els funerals que s’han fet i el lloc on s’han enterrat.
TEXT
Carta de la Junta de l’Hospital adreçada al Governador Civil de la Província demanant-li que adreci una circular als ajuntaments per tal que no enviïn malalts a l’Hospital.Carta de la Junta de l’Hospital adreçada al Governador Civil de la Província demanant-li que adreci una circular als ajuntaments per tal que no enviïn malalts a l’Hospital.
TEXT
Relació de difunts de l’Hospital als quals s’han fet funerals en l’església del mateix Hospital (1828-1853).Relació de difunts de l’Hospital als quals s’han fet funerals en l’església del mateix Hospital (1828-1853).
TEXT
Cópia simple de las bulas de su Santidad Calixto 3º y de Paulo 2º.
Gabriel Beralda, notari de LleidaCópia simple de las bulas de su Santidad Calixto 3º y de Paulo 2º. Gabriel Beralda, notari de Lleida
TEXT
Amonestacions de casament publicades per Jaime Tolosa, vicari de l’Hospital.Amonestacions de casament publicades per Jaime Tolosa, vicari de l’Hospital.
TEXT
Comptes sobre l’execució d’obres en els terrenys existents en el forn de l’Areny i el pati de cases noves de l’Hospital en l’estudi de primeres lletres.Comptes sobre l’execució d’obres en els terrenys existents en el forn de l’Areny i el pati de cases noves de l’Hospital en l’estudi de primeres lletres.
TEXT
Certificat de la venda que l’administració de l’Hospital fa a favor de Miguel Morillo i el seu fill, d’un terreny situat a la parròquia de Sant Llorenç.Certificat de la venda que l’administració de l’Hospital fa a favor de Miguel Morillo i el seu fill, d’un terreny situat a la parròquia de Sant Llorenç.
TEXT
Sobre el percivo del arriendo del Mezón de San Luís, concedido por el termino de 10 años al Hospital.Sobre el percivo del arriendo del Mezón de San Luís, concedido por el termino de 10 años al Hospital.
TEXT
Còpia d’una diligència amb informació de testimonis feta, a instància del Sr. Juan Bautista Soldevila, prior de l’Hospital, en el Tribunal Real de Lleida sobre la propietat que té l’Hospital d’un pati entre el forn de pa i el teatre.Còpia d’una diligència amb informació de testimonis feta, a instància del Sr. Juan Bautista Soldevila, prior de l’Hospital, en el Tribunal Real de Lleida sobre la propietat que té l’Hospital d’un pati entre el forn de pa i el teatre.
TEXT
Escrituras sobre un corral badívol, sito entre la casa teatro y el corral del horno de cocer pan.Escrituras sobre un corral badívol, sito entre la casa teatro y el corral del horno de cocer pan.
TEXT
Insolutumdació y consigna à favor del Hospital de malalts de los patis que median entre lo Hospital, y la carretera de la part del riu [...].Insolutumdació y consigna à favor del Hospital de malalts de los patis que median entre lo Hospital, y la carretera de la part del riu [...].
TEXT
Memoria de las medicinas hordenadas por el Dr. Ardio para el señor Juan Casanoves.Memoria de las medicinas hordenadas por el Dr. Ardio para el señor Juan Casanoves.
TEXT
Carta del Govern eclesiàstic i vicaria general del bisbat de Lleida a la Junta Municipal de Beneficència per dilucidar si és la parròquia o l’Hospital qui té el dret d’enterrament dels morts traslladats a l’Hospital.Carta del Govern eclesiàstic i vicaria general del bisbat de Lleida a la Junta Municipal de Beneficència per dilucidar si és la parròquia o l’Hospital qui té el dret d’enterrament dels morts traslladats a l’Hospital.
TEXT
Testament de Pau Martínez, on fa hereu de la meitat dels seus béns a l'Hospital.Testament de Pau Martínez, on fa hereu de la meitat dels seus béns a l'Hospital.
TEXT
Còpia d'una clàusula del testament de Jaume Serra on fa hereva universal a la seva muller i en cas de defunció d'aquesta, l'Hospital.Còpia d'una clàusula del testament de Jaume Serra on fa hereva universal a la seva muller i en cas de defunció d'aquesta, l'Hospital.
TEXT
1 - 100 (Total Results 463)>>