Explore your Results

ThumbnailTitle
Capitols de Cort ordenats en les Corts reunides en Monçó el segon dia del mes de setembre de l'any 1512Capitols de Cort ordenats en les Corts reunides en Monçó el segon dia del mes de setembre de l'any 1512
TEXT
Recopilacio de diferents vots y altres documents en justificacio dels drets de la Generalitat de Cathalunya y de que aquells deuen ser pagats per qualsevols personas, aixi   eclesiasticas com seculars ... traduhits alguns dells de idioma llati en llengua cathalana ... de orde dels Molt Illustres Senyors Deputats ...-- En Barcelona : estampada per manament del dit Molt IllustreConsistori en casa de Rafel Figuerò, 1689Recopilacio de diferents vots y altres documents en justificacio dels drets de la Generalitat de Cathalunya y de que aquells deuen ser pagats per qualsevols personas, aixi eclesiasticas com seculars ... traduhits alguns dells de idioma llati en llengua cathalana ... de orde dels Molt Illustres Senyors Deputats ...-- En Barcelona : estampada per manament del dit Molt IllustreConsistori en casa de Rafel Figuerò, 1689
TEXT
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rossellò y Cerdanya fets en corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusiue y dels drets que per practica y altrament se paguen : en lo trienni de MDLXXV per manament dels Molt Illustres Senyors Deputats y Oydors de Compte[s] ... . -- En Barcelona : estampats per manament dels Senyors Deputats en casa Matheuat ..., 1671Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comtats de Rossellò y Cerdanya fets en corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusiue y dels drets que per practica y altrament se paguen : en lo trienni de MDLXXV per manament dels Molt Illustres Senyors Deputats y Oydors de Compte[s] ... . -- En Barcelona : estampats per manament dels Senyors Deputats en casa Matheuat ..., 1671
TEXT
Capitols dels drets y altres coses del general del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rosselló y Cerdanya, fets en corts generals delany MCCCCLXXXI fins en lany MDLXIIII inclusive per manament dels molt Ilustres Senyors Diputats, ab interventio dels molt Reverent y Magnifics Oidors de comptes del trienni MDLXXV de nou corregits y comprovats ab sos authentics originals, en lo Archiu de la Scrivania major de la casa de la Deputacio recondits y dels drets que per pràctica paguen : Ab adnotations y referiment de altres capitols sobre lo mateix, y números en los marges, y ab complit reportors . -- Barcelona : Vda. Cortey, 1576Capitols dels drets y altres coses del general del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rosselló y Cerdanya, fets en corts generals delany MCCCCLXXXI fins en lany MDLXIIII inclusive per manament dels molt Ilustres Senyors Diputats, ab interventio dels molt Reverent y Magnifics Oidors de comptes del trienni MDLXXV de nou corregits y comprovats ab sos authentics originals, en lo Archiu de la Scrivania major de la casa de la Deputacio recondits y dels drets que per pràctica paguen : Ab adnotations y referiment de altres capitols sobre lo mateix, y números en los marges, y ab complit reportors . -- Barcelona : Vda. Cortey, 1576
TEXT
Redrés y ordinacions novaments fetas y estatuidas per lo savi Concell de Cent de ... Barcelona, tingut y celebrat als 30 de abril del any 1703 concernents al regimen de la Taula dels Comuns Deposits de dita ciutat y Banch de aquella y aixi mateix à las obligacions de sos oficials, tant perpetuos com temporals-- Barcelona : en la estampa de Ioan Pau Marti, 1703Redrés y ordinacions novaments fetas y estatuidas per lo savi Concell de Cent de ... Barcelona, tingut y celebrat als 30 de abril del any 1703 concernents al regimen de la Taula dels Comuns Deposits de dita ciutat y Banch de aquella y aixi mateix à las obligacions de sos oficials, tant perpetuos com temporals-- Barcelona : en la estampa de Ioan Pau Marti, 1703
TEXT
[Capitols dels drets del General del Principat de Cathalunya y comptats de Rossello y Cerdanya : fets per la Cort General celebrada per la bona memoria del catholic Rey don Fernando Segon, en lo Capitol de la seu de Barcelona à VIII de octubre any la Nativitat del Senyor MCCCCLXXXI] . -- En Barcelona : en casa de Rafel Figuerò, 1707[Capitols dels drets del General del Principat de Cathalunya y comptats de Rossello y Cerdanya : fets per la Cort General celebrada per la bona memoria del catholic Rey don Fernando Segon, en lo Capitol de la seu de Barcelona à VIII de octubre any la Nativitat del Senyor MCCCCLXXXI] . -- En Barcelona : en casa de Rafel Figuerò, 1707
TEXT
Constitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real Magestat del Emperador don Carles : y per la molt alta y excellentíssima senyora dona Juana mare sua : reys de Castella : e de Aragó : e de les dos Sicilies, etc. En la quinta Cort de Cathalunya : en la Església de Sancta Maria de la vila de Monçó. Any M.D.XXXXII  .  --  en la insigne ciutat de Barcelona : Estampats per Carles AmorósConstitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real Magestat del Emperador don Carles : y per la molt alta y excellentíssima senyora dona Juana mare sua : reys de Castella : e de Aragó : e de les dos Sicilies, etc. En la quinta Cort de Cathalunya : en la Església de Sancta Maria de la vila de Monçó. Any M.D.XXXXII  .  --  en la insigne ciutat de Barcelona : Estampats per Carles Amorós
TEXT
Edictes e crides fetes y publicades per manament del excellentissim senyor don Miquel Santos de Sant Pedro ... bisbe de Solsona, conseller, lloctinent y capitá general ... en lo Principat de Catalunya y Comptats de Rossello y Cerdanya  .  --  En Barcelona : en casa de Esteue Liberos ...,Edictes e crides fetes y publicades per manament del excellentissim senyor don Miquel Santos de Sant Pedro ... bisbe de Solsona, conseller, lloctinent y capitá general ... en lo Principat de Catalunya y Comptats de Rossello y Cerdanya  .  --  En Barcelona : en casa de Esteue Liberos ...,
TEXT
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusive y dels drets que per practica y altrament se paguen . -- Novament manats imprimir per los molt Illustres Senyors Deputats ... . -- En Barcelona : estampats per manament dels Senyors Diputats en casa Rafel Figueró ..., 1685Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Corts Generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusive y dels drets que per practica y altrament se paguen . -- Novament manats imprimir per los molt Illustres Senyors Deputats ... . -- En Barcelona : estampats per manament dels Senyors Diputats en casa Rafel Figueró ..., 1685
TEXT
Capitols per lo redres del General y casa de la Deputacio de Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Serenissim Senyor Rey Don Felip II de Aragò y III de Castella en lo any 1599 ... . -- Van ajustats en esta nova impressiò los Capitols de Corts fahents per las insiculacions à las bolsas dels deputats y oydors de comptes desde la formaciò de ellas feta en las Corts de Santa Anna, any 1493 . -- En Barcelona : per manament del ... Consistori, en casa Rafel Figuerò , 1704Capitols per lo redres del General y casa de la Deputacio de Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Serenissim Senyor Rey Don Felip II de Aragò y III de Castella en lo any 1599 ... . -- Van ajustats en esta nova impressiò los Capitols de Corts fahents per las insiculacions à las bolsas dels deputats y oydors de comptes desde la formaciò de ellas feta en las Corts de Santa Anna, any 1493 . -- En Barcelona : per manament del ... Consistori, en casa Rafel Figuerò , 1704
TEXT
Iacobii Cancerii, domicelli Barbastr ... Variae resolutiones iuris Caesarei, Pontificii, & Municipalis Principatus Cathaloniae ... curâ et desiderio D. D. Myr ... in lucem emissae ; pars secunda. T. 2  .  --  Hac ultima editione ab ipso auctore, antequam è vita emigraret, diligentissimè recognitae et altero ferè tanto auctiores factae cum summariis, hactenus maximè desideratis & indice rerum verborúmque locupletissimo...  .  --  Turnoni : sumptibus Laurentii DurandIacobii Cancerii, domicelli Barbastr ... Variae resolutiones iuris Caesarei, Pontificii, & Municipalis Principatus Cathaloniae ... curâ et desiderio D. D. Myr ... in lucem emissae ; pars secunda. T. 2  .  --  Hac ultima editione ab ipso auctore, antequam è vita emigraret, diligentissimè recognitae et altero ferè tanto auctiores factae cum summariis, hactenus maximè desideratis & indice rerum verborúmque locupletissimo...  .  --  Turnoni : sumptibus Laurentii Durand
TEXT
Summari dels carrehs [sic] y obligacions dels collidors, taulers ò receptors dels drets de la Generalitat del present Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya per capitol de Corts, ordinacions del General y per sentencias de visitas imposadas. Fet y ordenat per orde dels Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya del trienni 1653 ... . -- Novament imprimits ... . -- En Barcelona : en casa de Rafel Figuerò ..., 1685Summari dels carrehs [sic] y obligacions dels collidors, taulers ò receptors dels drets de la Generalitat del present Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya per capitol de Corts, ordinacions del General y per sentencias de visitas imposadas. Fet y ordenat per orde dels Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya del trienni 1653 ... . -- Novament imprimits ... . -- En Barcelona : en casa de Rafel Figuerò ..., 1685
TEXT
Capitols del General del Principat de Cathalunya, comtats de Rossello y Cerdanya fets en lesCorts [sic] celebrades en lo monestir de SantFrancesch [sic] de Barcelona per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip ... per lo redres del General y Casa de la Deputacio en lo any MDXCIX . -- Estampats de nou en Barcelona ... : per Hierony Margarit, 1630Capitols del General del Principat de Cathalunya, comtats de Rossello y Cerdanya fets en lesCorts [sic] celebrades en lo monestir de SantFrancesch [sic] de Barcelona per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip ... per lo redres del General y Casa de la Deputacio en lo any MDXCIX . -- Estampats de nou en Barcelona ... : per Hierony Margarit, 1630
TEXT
Summari dels carrechs y obligacions dels collidors, taulers ò receptors dels drets de la Generalitat del present Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya per capitol de Corts, ordinacions del General y per sentencias de visitas imposadas. Fet y ordenat per orde dels Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya del trienni 1653 ...—En Barcelona : en casa Mathevat ..., 1672Summari dels carrechs y obligacions dels collidors, taulers ò receptors dels drets de la Generalitat del present Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya per capitol de Corts, ordinacions del General y per sentencias de visitas imposadas. Fet y ordenat per orde dels Molt Illustres Senyors Visitadors del General de Cathalunya del trienni 1653 ...—En Barcelona : en casa Mathevat ..., 1672
TEXT
Libre dels quatre senyals del General de Cathalunya : contenint diversos capítols de Cort, ordinations , declarations, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General : manat estampar essent Diputats del dit General ... Garci Gil Manrique ... Phelip de Sorribes y Sarrovira, y Antoni Axada ... Y Oydors de comptes Onofre Ciurana y de Bellafila ... Ramon Sabater, ... Ioseph Maso ... . -- En Barcelona : de manament de ses Senyories en casa de Hieronym Margarit , 1634Libre dels quatre senyals del General de Cathalunya : contenint diversos capítols de Cort, ordinations , declarations, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General : manat estampar essent Diputats del dit General ... Garci Gil Manrique ... Phelip de Sorribes y Sarrovira, y Antoni Axada ... Y Oydors de comptes Onofre Ciurana y de Bellafila ... Ramon Sabater, ... Ioseph Maso ... . -- En Barcelona : de manament de ses Senyories en casa de Hieronym Margarit , 1634
TEXT
Capitols del General del Principat de Cathalunya, comptats de Rossellò y Cerdanya, fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Rey ... Phelip IV de Aragò y V de Castella per lo redrés del General y Casa de la Deputaciò en los anys de MDCCI y MDCCII . -- Estampats en Barcelona : en la estampa de Ioan Pau Marti..., 1702Capitols del General del Principat de Cathalunya, comptats de Rossellò y Cerdanya, fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Rey ... Phelip IV de Aragò y V de Castella per lo redrés del General y Casa de la Deputaciò en los anys de MDCCI y MDCCII . -- Estampats en Barcelona : en la estampa de Ioan Pau Marti..., 1702
TEXT
Directori de la visita del General del Principat de Catalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya y capitols resultants acerca dels carrechs y obligacions dels senyors diputats y oydors y oficials de la Casa de la Deputaciò ... : van anyadits en esta vltima impressiò las ciutats, vilas y llochs ... distribuits per sas veguerias . -- Manat novament estampar ; per los ... deputats y oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya ... . -- En Barcelona : de manament de Ses Senyories, en casa de Rafel Figuerò , 1698Directori de la visita del General del Principat de Catalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya y capitols resultants acerca dels carrechs y obligacions dels senyors diputats y oydors y oficials de la Casa de la Deputaciò ... : van anyadits en esta vltima impressiò las ciutats, vilas y llochs ... distribuits per sas veguerias . -- Manat novament estampar ; per los ... deputats y oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya ... . -- En Barcelona : de manament de Ses Senyories, en casa de Rafel Figuerò , 1698
TEXT
Capitols de Corts fets sobre lo redrés del General y casa de la Diputació del Principat de Cathalunya en la Setena cort general ... Rey nostre senyor don Carles ... en l'any MDLIII ... celebrada a tots los regnes de la Corona de Aragó de ça mar, en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó ... en l'any M.D.L.III . -- Stampats en la insigne ciutat de Barcelona : en casa de Jaume Cortey ..., 1553Capitols de Corts fets sobre lo redrés del General y casa de la Diputació del Principat de Cathalunya en la Setena cort general ... Rey nostre senyor don Carles ... en l'any MDLIII ... celebrada a tots los regnes de la Corona de Aragó de ça mar, en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó ... en l'any M.D.L.III . -- Stampats en la insigne ciutat de Barcelona : en casa de Jaume Cortey ..., 1553
TEXT
Capitols dels drets, y altres coses del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI fins en lo Any M.D.L.XIIII. inclusive ... per manament dels molt Illustres senyors Deputats, y Oydors de comptes ... . -- En Barcelona : En casa Mathevat, ..., 1670Capitols dels drets, y altres coses del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI fins en lo Any M.D.L.XIIII. inclusive ... per manament dels molt Illustres senyors Deputats, y Oydors de comptes ... . -- En Barcelona : En casa Mathevat, ..., 1670
TEXT
Libre dels quatre senyals del General de Catalunya : contenint diversos capítols de Cort, ordinacions , declaracions, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General ... . -- Manat novament d'estampar per los molt Ilustres Senyors Deputats y Oydors de comptes ... . -- En Barc. [Barcelona] : de manament de ses Senyories en casa de Rafel Figuerò, 1698Libre dels quatre senyals del General de Catalunya : contenint diversos capítols de Cort, ordinacions , declaracions, privilegis y cartas reals fahents per lo dit General ... . -- Manat novament d'estampar per los molt Ilustres Senyors Deputats y Oydors de comptes ... . -- En Barc. [Barcelona] : de manament de ses Senyories en casa de Rafel Figuerò, 1698
TEXT
Ordinacions y crides, fetes per los molt Illustres Senyors Deputats y Oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya y Comptats de Rossellò y Cerdanya, de consell y parer dels Magnifichs Assessors : per la bona exacciò dels drets del General y Bolla, per lo trienni de M. DC.LIX. -- En Barcelona : de manament de dits senyors Deputats : per Mathevat , 1659Ordinacions y crides, fetes per los molt Illustres Senyors Deputats y Oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya y Comptats de Rossellò y Cerdanya, de consell y parer dels Magnifichs Assessors : per la bona exacciò dels drets del General y Bolla, per lo trienni de M. DC.LIX. -- En Barcelona : de manament de dits senyors Deputats : per Mathevat , 1659
TEXT
Constitucions fetes per lo Sereníssimo : molt Alt y molt poderós don Phelip Príncep ... Loctinent General de la Sacra Cesàrea, Cathòlica, y Real Magestat Emperador, y rey nostre Senyor don Carles, ... en la Setena Cort de Cathalunya per dita Cesàrea Magestat convocada, y per dit Sereníssimo don Phelip príncep y loctinent general celebrada, a tots los regnes de la Corona de Aragó deça la mar. En la Sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó. En lo any M.D.LIII  .  --  En la insigne ciutat de Barcelona : en la Empremta de Jaume Cortey Librater del General del Principat de CatalunyaConstitucions fetes per lo Sereníssimo : molt Alt y molt poderós don Phelip Príncep ... Loctinent General de la Sacra Cesàrea, Cathòlica, y Real Magestat Emperador, y rey nostre Senyor don Carles, ... en la Setena Cort de Cathalunya per dita Cesàrea Magestat convocada, y per dit Sereníssimo don Phelip príncep y loctinent general celebrada, a tots los regnes de la Corona de Aragó deça la mar. En la Sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó. En lo any M.D.LIII  .  --  En la insigne ciutat de Barcelona : en la Empremta de Jaume Cortey Librater del General del Principat de Catalunya
TEXT
Político discurso en defensa de la cierta verdad que contiene un memorial presentado á la nobilisima ciudad de Barcelona, suplicando mande, y procure impedir sobrado trato, y uso de algunas ropas estrangeras, que acaban el comercio, y pierden las artes en Cataluña ... Narcís Feliu-- En Barcelona : en casa de Rafael FigueròPolítico discurso en defensa de la cierta verdad que contiene un memorial presentado á la nobilisima ciudad de Barcelona, suplicando mande, y procure impedir sobrado trato, y uso de algunas ropas estrangeras, que acaban el comercio, y pierden las artes en Cataluña ... Narcís Feliu-- En Barcelona : en casa de Rafael Figuerò
TEXT
Capitols sobre lo redres del General de Cathalunya, y casa de la Deputació, fets en les Corts celebrades en Monço per la S.C.R. Magestat del Rey don Philip nostre senyor any MDLXXXV . -- Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Deputats del General de Cathalunya, 1685 (En Barcelona : en casa de Rafael Figuerò ...)Capitols sobre lo redres del General de Cathalunya, y casa de la Deputació, fets en les Corts celebrades en Monço per la S.C.R. Magestat del Rey don Philip nostre senyor any MDLXXXV . -- Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Deputats del General de Cathalunya, 1685 (En Barcelona : en casa de Rafael Figuerò ...)
TEXT
Capitols del General del Principat de Cathalvnya, Comtats de Rossello y Cerdanya, fets en les Corts Celebrades en lo Monestir de Sanct Francesch de Barcelona, per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre Senyor, per lo Redres del General y casa de la Deputacio, en lo Any M.D.XCIX . -- Estampats de nou . -- En Barcelona : de manament dels Senyors Deputats per Hierony Margarit , 1621Capitols del General del Principat de Cathalvnya, Comtats de Rossello y Cerdanya, fets en les Corts Celebrades en lo Monestir de Sanct Francesch de Barcelona, per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre Senyor, per lo Redres del General y casa de la Deputacio, en lo Any M.D.XCIX . -- Estampats de nou . -- En Barcelona : de manament dels Senyors Deputats per Hierony Margarit , 1621
TEXT
Ordinacions y crides fetes per los molt illustres senyors deputats y oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya y comtat de Cerdanya : de consell y parer dels magnifichs assessors y aduocat fiscal, per la bona exaccio dels drets del General y Bolla per lo trieni de MDCLXXIV ... . -- Barcelona : estampa de Rafel Figuero, 1674Ordinacions y crides fetes per los molt illustres senyors deputats y oydors de Comptes del General del Principat de Cathalunya y comtat de Cerdanya : de consell y parer dels magnifichs assessors y aduocat fiscal, per la bona exaccio dels drets del General y Bolla per lo trieni de MDCLXXIV ... . -- Barcelona : estampa de Rafel Figuero, 1674
TEXT
Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo present Principat de Cathalunya y comptat de Cerdanya : conforme la qual han de pagar los drets   del General los qui les metràn, segons las ordinacions publicadas en lo corrent trienni 1692 ; feta per manament del Molt Illustre Consistori dels senyors deputats del General y oydors de comptes ... revocant y abolint totes les altres tarifes fins assi fetes de les coses devall escrites-- Barcelona : estampades per manament de dit Illustrissim y Fidelissim   Consistori, en casa de Rafel Figuerò, 1692Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo present Principat de Cathalunya y comptat de Cerdanya : conforme la qual han de pagar los drets del General los qui les metràn, segons las ordinacions publicadas en lo corrent trienni 1692 ; feta per manament del Molt Illustre Consistori dels senyors deputats del General y oydors de comptes ... revocant y abolint totes les altres tarifes fins assi fetes de les coses devall escrites-- Barcelona : estampades per manament de dit Illustrissim y Fidelissim Consistori, en casa de Rafel Figuerò, 1692
TEXT
Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII. de las Corts per la S.C. y R. majestat del Rey don Philip IV. Nostre Senyor celebradas en la ciutat de BarcelonaConstitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII. de las Corts per la S.C. y R. majestat del Rey don Philip IV. Nostre Senyor celebradas en la ciutat de Barcelona
TEXT
Constitutions fetes per la Sacra Catholica Real Magestat del Rey don Phelip rey de Castella, de Aragó, de les Dos Sicilies etc. : En la segona cort de Cathalunya per la dita Real Magestat convocada, y celebrada a tots los Regnes de la Corona de Aragó, en la Església de Sancta Maria de la vila de Monçó, en l'any MDLXXXVI  .  --  En Barcelona : en casa de Damià BagesConstitutions fetes per la Sacra Catholica Real Magestat del Rey don Phelip rey de Castella, de Aragó, de les Dos Sicilies etc. : En la segona cort de Cathalunya per la dita Real Magestat convocada, y celebrada a tots los Regnes de la Corona de Aragó, en la Església de Sancta Maria de la vila de Monçó, en l'any MDLXXXVI  .  --  En Barcelona : en casa de Damià Bages
TEXT
Constitucions fetes per la Sacra Catholica y Real Magestat de Don Phelip Rey de Castella y de Aragó y de les dos Sicilies, etc. en la Primera Cort de Barcelona celebrada en lo Monastir de Sant Francesch dels Frares Menors de dita ciutat de Barcelona en l'any 1564  .  --  En Barcelona : per Iaume CorteyConstitucions fetes per la Sacra Catholica y Real Magestat de Don Phelip Rey de Castella y de Aragó y de les dos Sicilies, etc. en la Primera Cort de Barcelona celebrada en lo Monastir de Sant Francesch dels Frares Menors de dita ciutat de Barcelona en l'any 1564  .  --  En Barcelona : per Iaume Cortey
TEXT
Decisiones aureae in actu practico frequentes : ex variis Sacri Regii Concilii Cathaloniae conclusionibus collectae ... authore don Ludouico a Peguera ... ; cum summarijs & indice locupletissimo. Tomus primus  .  --  Barcinone : ex typographia Iacobi à CendratDecisiones aureae in actu practico frequentes : ex variis Sacri Regii Concilii Cathaloniae conclusionibus collectae ... authore don Ludouico a Peguera ... ; cum summarijs & indice locupletissimo. Tomus primus  .  --  Barcinone : ex typographia Iacobi à Cendrat
TEXT
Constitucions, capitols, y actes de Cort fetas y atorgats per la Sacra Catòlica Real Magestat del rey nostre senyor don Carlos III. Rey de Castella, de Aragó, comte de Barcelona, etc. : En la cort celebrá als cathalans, en la Ciutat de Barcelona, en la Casa de la Deputaciò del General de Cathalunya, en lo any de 1706  .  --  En Barcelona : En la estampa de Rafel FigueròConstitucions, capitols, y actes de Cort fetas y atorgats per la Sacra Catòlica Real Magestat del rey nostre senyor don Carlos III. Rey de Castella, de Aragó, comte de Barcelona, etc. : En la cort celebrá als cathalans, en la Ciutat de Barcelona, en la Casa de la Deputaciò del General de Cathalunya, en lo any de 1706  .  --  En Barcelona : En la estampa de Rafel Figuerò
TEXT
Constitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real magestat del Emperador don Carles : y per la molt alta y excellentíssima Senyora dona Joanna mare sua : reys de Castella : y de Aragó : y de les dos Siciliess, etc. En la quarta Cort de Cathalunya : en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó en l'any M.D.XXXVII  .  --  En la insigne ciutat de Barcelona : Estampats per Carles Amorós provensal a despeses de Làzer MillàConstitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real magestat del Emperador don Carles : y per la molt alta y excellentíssima Senyora dona Joanna mare sua : reys de Castella : y de Aragó : y de les dos Siciliess, etc. En la quarta Cort de Cathalunya : en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó en l'any M.D.XXXVII  .  --  En la insigne ciutat de Barcelona : Estampats per Carles Amorós provensal a despeses de Làzer Millà
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et Sacri Regi Senatus Cathaloniae, sive Praxis contentionum judicialium et competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum. --  Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan & Soc.Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et Sacri Regi Senatus Cathaloniae, sive Praxis contentionum judicialium et competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum. --  Lugduni : sumptibus Ioannis Antonii Huguetan & Soc.
TEXT
Rerum iudicatarum in sacro regio senatu Cathaloniae sub diversis definitionibus cum rationalibus seu (si mauis) allegationibus a Ioanne Paulo Xammar Domicello Barcinonae, ... elaboratis: ubi selecta doctissimi senatus paradigmata exornantur, comprobantur, disceptantur, alijs plurimis quoque infertis, ad communem pragmaticorum utilitatem: pars prima [-secunda]  .  --  Edita Barcinonae : Expensis et typis Narcisi Casas in vico lini gossipiniRerum iudicatarum in sacro regio senatu Cathaloniae sub diversis definitionibus cum rationalibus seu (si mauis) allegationibus a Ioanne Paulo Xammar Domicello Barcinonae, ... elaboratis: ubi selecta doctissimi senatus paradigmata exornantur, comprobantur, disceptantur, alijs plurimis quoque infertis, ad communem pragmaticorum utilitatem: pars prima [-secunda]  .  --  Edita Barcinonae : Expensis et typis Narcisi Casas in vico lini gossipini
TEXT
Redrés y ordinacions novaments fetas y estatuidas per lo savi Concell de Cent de ... Barcelona, tingut y celebrat als 30 de abril del any 1703 concernents al regimen de la Taula dels Comuns Deposits de dita ciutat y Banch de aquella y aixi mateix à las obligacions de sos oficials, tant perpetuos com temporals-- Barcelona : en la estampa de Ioan Pau MartiRedrés y ordinacions novaments fetas y estatuidas per lo savi Concell de Cent de ... Barcelona, tingut y celebrat als 30 de abril del any 1703 concernents al regimen de la Taula dels Comuns Deposits de dita ciutat y Banch de aquella y aixi mateix à las obligacions de sos oficials, tant perpetuos com temporals-- Barcelona : en la estampa de Ioan Pau Marti
TEXT
Ioannis de Socarratis ... In tractatum Petri Alberti ... de consuetudinibus Cathaloniae inter Dominos et Vasallos ...  .  --  Lugduni : Apud Antonium Vicentium, 1551 (excudebat Cornelius a Septem Grangiis)Ioannis de Socarratis ... In tractatum Petri Alberti ... de consuetudinibus Cathaloniae inter Dominos et Vasallos ...  .  --  Lugduni : Apud Antonium Vicentium, 1551 (excudebat Cornelius a Septem Grangiis)
TEXT
Commentaria sive glossemata ad utiliorem quandam ex Constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientem Los impubers ... autore Francisco Ferrer & Nogués  .  --  Ilerdae : apud Ludouicum MenascalCommentaria sive glossemata ad utiliorem quandam ex Constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientem Los impubers ... autore Francisco Ferrer & Nogués  .  --  Ilerdae : apud Ludouicum Menascal
TEXT
Constitucions fetes per lo Illustríssimo e Sereníssimo Senyor Rey don Ferrando Rey de Castella e de Aragó etc. En la quarta cort de Cathalunya celebrada en lo monestir de los frares menors de la ciutat de Barchinona en l'any M. cinchcents e.iii  .  --  Barcelona : per Ioan Luschner alamanyConstitucions fetes per lo Illustríssimo e Sereníssimo Senyor Rey don Ferrando Rey de Castella e de Aragó etc. En la quarta cort de Cathalunya celebrada en lo monestir de los frares menors de la ciutat de Barchinona en l'any M. cinchcents e.iii  .  --  Barcelona : per Ioan Luschner alamany
TEXT
Constitucions fetes per lo Illustríssimo e Catholich príncep rey e Senyor don Ferrando Rey de Aragó: e de les dos Sicilies etc. en la quinta cort de Cathalunya celebrada en la sglésia de Santa Maria de la vila de Montsó. En l'any Mil cinch cents é deu  .  --  [Barcelona : J. RosenbachConstitucions fetes per lo Illustríssimo e Catholich príncep rey e Senyor don Ferrando Rey de Aragó: e de les dos Sicilies etc. en la quinta cort de Cathalunya celebrada en la sglésia de Santa Maria de la vila de Montsó. En l'any Mil cinch cents é deu  .  --  [Barcelona : J. Rosenbach
TEXT
Sacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus Decisiones ... Auctore nob. Bonaventura de Tristany, Boffill et Benach ... Cum indice locupletissimo ... Tomus secundus  .  --  Barchinone : Ex Typographia Raphaelis Figueró. Typographi Domus DeputationisSacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus Decisiones ... Auctore nob. Bonaventura de Tristany, Boffill et Benach ... Cum indice locupletissimo ... Tomus secundus  .  --  Barchinone : Ex Typographia Raphaelis Figueró. Typographi Domus Deputationis
TEXT
Ordinacions y crides fetes per lo Molt Illustre Consistori dels Senyors Deputats y Oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya … per la bona exacciò dels drets del General y bolla per lo trienni de 1680. -- Novament impressas ab sumaris, numeros y repertoris .... -- En Barcelona : estampada per manament del dit Molt Illustre Consistori en casa de Rafel Figuerò, 1680Ordinacions y crides fetes per lo Molt Illustre Consistori dels Senyors Deputats y Oydors de comptes del General del Principat de Cathalunya y comptats de Rossellò y Cerdanya … per la bona exacciò dels drets del General y bolla per lo trienni de 1680. -- Novament impressas ab sumaris, numeros y repertoris .... -- En Barcelona : estampada per manament del dit Molt Illustre Consistori en casa de Rafel Figuerò, 1680
TEXT
Capitols de Cort, per lo Redres del general y Casa de la Deputació de Cathalunya, feets en las corts celebradas en dite Casa de la Deputació per ... Carlos III en lo any 1706 ... . -- Estampades en Barcelona : per manament del ... Consitori en la estampa de Rafel Figuerò ..., 1706Capitols de Cort, per lo Redres del general y Casa de la Deputació de Cathalunya, feets en las corts celebradas en dite Casa de la Deputació per ... Carlos III en lo any 1706 ... . -- Estampades en Barcelona : per manament del ... Consitori en la estampa de Rafel Figuerò ..., 1706
TEXT
Iacobi Cancerii ... Variarum resolutionum iuris Caesarii, Pontificii & municipalis Principatus Cathaloniae pars tertia : cum summariis & indice ...  .  --  Lugduni : sumptibus Laurentii ArnaudIacobi Cancerii ... Variarum resolutionum iuris Caesarii, Pontificii & municipalis Principatus Cathaloniae pars tertia : cum summariis & indice ...  .  --  Lugduni : sumptibus Laurentii Arnaud
TEXT
Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V1Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V1
TEXT
Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones... per Ioannem Petrum Fontanella ... elaboratae.-- Barcinone : ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria, 1639. V2Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones... per Ioannem Petrum Fontanella ... elaboratae.-- Barcinone : ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria, 1639. V2
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V4Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V4
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V4Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V4
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V1Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V1
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V2Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V2
TEXT
Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V2Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V2
TEXT
Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V5Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V5
TEXT
Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae / per Thomam Mieres ; , & à ... Onophrio Michaele Puigferrer ... summariis adornata. T. 1 i 2  .  --  Barcinonae : Typis Sebastiani à Cormellas. V2Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae / per Thomam Mieres ; , & à ... Onophrio Michaele Puigferrer ... summariis adornata. T. 1 i 2  .  --  Barcinonae : Typis Sebastiani à Cormellas. V2
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana.V4Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana.V4
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana. V3Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana. V3
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V1Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V1
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V6Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V6
TEXT
Memorial en iustificació de la pretenció del Procurador Fiscal de la Ballia General en la causa se aporta entre ell y altres interessats de una, y lo Syndich de la ciutat de Barcelona sobre la exactio del dret de Cops, que per manament de fer paraula penje en la Real Audiencia a relació del magnifich Doctor Ramon Rubi de Mar i Mon / ( Don Acacius de Ripoll Fisci.-- Barcione: Ex Typis Laurenty deu Typographi Baiulia G. Cathalonia, iuxta Aedes RegiasMemorial en iustificació de la pretenció del Procurador Fiscal de la Ballia General en la causa se aporta entre ell y altres interessats de una, y lo Syndich de la ciutat de Barcelona sobre la exactio del dret de Cops, que per manament de fer paraula penje en la Real Audiencia a relació del magnifich Doctor Ramon Rubi de Mar i Mon / ( Don Acacius de Ripoll Fisci.-- Barcione: Ex Typis Laurenty deu Typographi Baiulia G. Cathalonia, iuxta Aedes Regias
TEXT
Decisiones seu conclusiones aureae per... Guilielmum Cassadorem... recollectae, nuperrimeq(ue) castigatae, summariis quoq(ue) necnon epito. indice(ue) alphabetico...illustratae.--Lvgduni: excudebat loannes Pullonus impensis...Vincentii de Portonarijs...Decisiones seu conclusiones aureae per... Guilielmum Cassadorem... recollectae, nuperrimeq(ue) castigatae, summariis quoq(ue) necnon epito. indice(ue) alphabetico...illustratae.--Lvgduni: excudebat loannes Pullonus impensis...Vincentii de Portonarijs...
TEXT
Constitucions de Catalunya . -- Barcelona : P. Michael i D. de GumielConstitucions de Catalunya . -- Barcelona : P. Michael i D. de Gumiel
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V4Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V4
TEXT
Stylus capibreviandi, cum quodam utili clausularim tractatu / per Franciscum Solsona... : Quibus acceserint alii tractatus....- Barcelona: ex typographia Sebastiani à Comellas ( a costa de Bernat)Stylus capibreviandi, cum quodam utili clausularim tractatu / per Franciscum Solsona... : Quibus acceserint alii tractatus....- Barcelona: ex typographia Sebastiani à Comellas ( a costa de Bernat)
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V5Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V5
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V3Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V3
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V2Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V2
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V8Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V8
TEXT
Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V7Antonii Agustini ... Opera Omnia : quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt / Antonii Agustini. 8 v. V7
TEXT
Joannis Petri Fontanellae...Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae: tomus secundus. T. 2.--Editio ultima caeteris correctior accesserunt S. Rotae Romanae Decisiones recentissimae & selectissimae..., cum suo indice praemittitur vita authoris.-- Coloniae Allobrogum: sumptibus Perachon & CramerJoannis Petri Fontanellae...Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae: tomus secundus. T. 2.--Editio ultima caeteris correctior accesserunt S. Rotae Romanae Decisiones recentissimae & selectissimae..., cum suo indice praemittitur vita authoris.-- Coloniae Allobrogum: sumptibus Perachon & Cramer
TEXT
Ad invictissimum, foelicissimumque Philippum Hispaniarum regem catholicum memorabilium libri III Antoni Roscii... .--Nunc primum editi.-- Barcione: apud Claudium Bornatium...Ad invictissimum, foelicissimumque Philippum Hispaniarum regem catholicum memorabilium libri III Antoni Roscii... .--Nunc primum editi.-- Barcione: apud Claudium Bornatium...
TEXT
Capitols sobre lo redres del general de Cathalunya, y casa de la Diputació, fets en les Corts celebrades en Montço per la S.C.R. Magestat del rey don Philip ... any MDLXXXV . -- Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Diputats del General de Cathalunya, 1671 (Estampats en Barcelona : en casa Matheuat ... , 1671Capitols sobre lo redres del general de Cathalunya, y casa de la Diputació, fets en les Corts celebrades en Montço per la S.C.R. Magestat del rey don Philip ... any MDLXXXV . -- Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Diputats del General de Cathalunya, 1671 (Estampats en Barcelona : en casa Matheuat ... , 1671
TEXT
Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V3Sacri Regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones : cum annotatiunculis post opus animadversis et regijs decisionibus inter excudendam prolatis auctore don Michaele de Calderò. T. 1, Pars prima, ad modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae dicatur  .  --  Barcinone : ex typ. Antonij Ferrer & Balthasaris Ferrer … V3
TEXT
Tarifa per als pagesos conforme la orde que ells aporten en lo pagar los Moços (guanyant à diferents preus lo any) : Seguint lo estil tret de la Paheria de Lleyda : iunt ab altre Tarifa general pera saber à com vè per mes y dia , segons la renda, o gasto ques tindrà, o sara en lo any ordenades per Miquel de la Sierra ....-- Barcelona : per Jaume Suriá ..., venense en la mateixa estampa , 1700Tarifa per als pagesos conforme la orde que ells aporten en lo pagar los Moços (guanyant à diferents preus lo any) : Seguint lo estil tret de la Paheria de Lleyda : iunt ab altre Tarifa general pera saber à com vè per mes y dia , segons la renda, o gasto ques tindrà, o sara en lo any ordenades per Miquel de la Sierra ....-- Barcelona : per Jaume Suriá ..., venense en la mateixa estampa , 1700
TEXT
Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones... per Ioannem Petrum Fontanella ... elaboratae.-- Barcinone : ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria, 1639. V1Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones... per Ioannem Petrum Fontanella ... elaboratae.-- Barcinone : ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria, 1639. V1
TEXT
Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V1Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V1
TEXT
Joannis Petri Fontanellae ... Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, tomus secundus... Opus magistratibus, advocatis, caeterisque in vtroqie foro versantibus non solum utile, sed & necessarium. T. 2  .  --  Editio novissima caeterisque correctior  .  --  Genevae : Sumptibus Leonardi Chouet. V2Joannis Petri Fontanellae ... Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, tomus secundus... Opus magistratibus, advocatis, caeterisque in vtroqie foro versantibus non solum utile, sed & necessarium. T. 2  .  --  Editio novissima caeterisque correctior  .  --  Genevae : Sumptibus Leonardi Chouet. V2
TEXT
Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V4Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V4
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana. V1Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana. V1
TEXT
Tractatus de brachio militari et pristina nobilitate gotholanorum : privilegiis, exemptionibus ac praerrogativis, quibus potiuntur, oraculis aut decisionibus Sacri Senatus Cathaloniae illustratus ac prudentum responsis ... auctore Antonio de Vilaplana ...  .  --  Barcinonae : sumptibus Iosephi MoyaTractatus de brachio militari et pristina nobilitate gotholanorum : privilegiis, exemptionibus ac praerrogativis, quibus potiuntur, oraculis aut decisionibus Sacri Senatus Cathaloniae illustratus ac prudentum responsis ... auctore Antonio de Vilaplana ...  .  --  Barcinonae : sumptibus Iosephi Moya
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana.V2Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii & Sacri Regii Senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum & competentiarum regnorum inclytae Coronae Aragonum super reciproca in laicos & clericos jurisdictione  .  --  Venetiis : ex typographia Balleoniana.V2
TEXT
Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae / per Thomam Mieres ; , & à ... Onophrio Michaele Puigferrer ... summariis adornata. T. 1 i 2  .  --  Barcinonae : Typis Sebastiani à Cormellas. V1Apparatus super constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae / per Thomam Mieres ; , & à ... Onophrio Michaele Puigferrer ... summariis adornata. T. 1 i 2  .  --  Barcinonae : Typis Sebastiani à Cormellas. V1
TEXT
Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V2Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V2
TEXT
Decisionum et enucleationum criminalium congeries, seu Praxis Regii Criminalis Concilii Cathaloniae, Curiarum Inferiorum, necnon aliorum tribunalivm ecclesiasticorum & secularium ; Compilatione practicali adiecta absolvtissimi processvs criminalis ... ; elucubratione ... Petri de Amigant. 2 v.  .  --  Barcinonae : ex typographia Iosephi Llopis. V1Decisionum et enucleationum criminalium congeries, seu Praxis Regii Criminalis Concilii Cathaloniae, Curiarum Inferiorum, necnon aliorum tribunalivm ecclesiasticorum & secularium ; Compilatione practicali adiecta absolvtissimi processvs criminalis ... ; elucubratione ... Petri de Amigant. 2 v.  .  --  Barcinonae : ex typographia Iosephi Llopis. V1
TEXT
Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V3Decisiones reverendi Cancellarii, et Sacri Regii Senatus Cathaloniae. Pro recto contentionum, et competentiarum Regnorum Inclytae Coronae Aragonum, super iurisdictione Ecclesiastica in Clericos, & Laicos; & iurisdictione seculari in laicos, & Clericos ... Auctore Don Michaele de Cortiada Regente Regiam Cancelleriam : cum duplici Indice Decisionum, & Materiarum  .  --  Gerundae : Sumptibus Hieronymi Palol. V3
TEXT
Decisionum et enucleationum criminalium congeries, seu Praxis Regii Criminalis Concilii Cathaloniae, Curiarum Inferiorum, necnon aliorum tribunalivm ecclesiasticorum & secularium ; Compilatione practicali adiecta absolvtissimi processvs criminalis ... ; elucubratione ... Petri de Amigant. 2 v.  .  --  Barcinonae : ex typographia Iosephi Llopis. V2Decisionum et enucleationum criminalium congeries, seu Praxis Regii Criminalis Concilii Cathaloniae, Curiarum Inferiorum, necnon aliorum tribunalivm ecclesiasticorum & secularium ; Compilatione practicali adiecta absolvtissimi processvs criminalis ... ; elucubratione ... Petri de Amigant. 2 v.  .  --  Barcinonae : ex typographia Iosephi Llopis. V2
TEXT
Joannis Petri Fontanellae ... Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, tomus secundus... Opus magistratibus, advocatis, caeterisque in vtroqie foro versantibus non solum utile, sed & necessarium. T. 2  .  --  Editio novissima caeterisque correctior  .  --  Genevae : Sumptibus Leonardi Chouet. V1Joannis Petri Fontanellae ... Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, tomus secundus... Opus magistratibus, advocatis, caeterisque in vtroqie foro versantibus non solum utile, sed & necessarium. T. 2  .  --  Editio novissima caeterisque correctior  .  --  Genevae : Sumptibus Leonardi Chouet. V1
TEXT
De les Consuetuts, de la ciutat de Barcelona, sobre las servitutd de las Casas, é hónors, vulgarment ditas den Santacilia. -- Gerona : Per Jaume Brò EstamperDe les Consuetuts, de la ciutat de Barcelona, sobre las servitutd de las Casas, é hónors, vulgarment ditas den Santacilia. -- Gerona : Per Jaume Brò Estamper
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V1Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V1
TEXT
Cerimonial de Corts obra compilada de llochs autentichs, lleys del Principat de Cathalunya, antichs y pratichs doctors per micer Michel Sarrovira ... per ordinaciò de les Corts de la vila de Monço, celebrà ... en lo any 1585 ...-- Reimprimit per deliberació dels tres Braços de las Corts ...-- Barcelona : per Rafel FigueròCerimonial de Corts obra compilada de llochs autentichs, lleys del Principat de Cathalunya, antichs y pratichs doctors per micer Michel Sarrovira ... per ordinaciò de les Corts de la vila de Monço, celebrà ... en lo any 1585 ...-- Reimprimit per deliberació dels tres Braços de las Corts ...-- Barcelona : per Rafel Figuerò
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V2Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V2
TEXT
De les Consuetuts de la ciutat de Barcelona sobre les servituts de les cases de honors, vulgarment dites den Sancta Cilia. -- En Barcelona : en la estampa de Joan PiferrerDe les Consuetuts de la ciutat de Barcelona sobre les servituts de les cases de honors, vulgarment dites den Sancta Cilia. -- En Barcelona : en la estampa de Joan Piferrer
TEXT
Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del Capítol de Cort XXIIII de las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del rey don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montsó any MDLXXXV .Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del Capítol de Cort XXIIII de las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del rey don Philip nostre Senyor celebradas en la vila de Montsó any MDLXXXV .
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V3Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones cancellarii et sacri regii senatus Cathaloniae sive Praxis contentionum et competentiarum. : Tomus primus [- quartus]  .  --  Editio correctior... Barcinone aut Gerundae nuper edita, in duos tomos distribuuntur, et tres eorum indices in unum zeducuntur...  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V3
TEXT
Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V3Don Michaelis de Cortiada ... Decisiones Cancellarii et Sacrii regii senatus Cathaloniae sive praris contentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae Aragonum ... Tomus primus [-quatrus] ...  .  --  Editio correctior  .  --  Lugduni : Sumptibus Anisson, et Posuel. V3
TEXT
Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V3Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae Decisiones cum annotatiunculis post opus animadversis, et Regiis Decisionibus inter excudendum prolatis ... Auctore Don Michaele de. T. 1  .  --  Venetiis : Ex Typgraphia Balleoniana. V3
TEXT
Capitols dels drets, y altres coses del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI fins en lo Any   M.D.L.XIIII. inclusive ... per manament dels molt Illustres senyors Deputats, y Oydors de comptes ...-- En Barcelona : En casa Mathevat, …Capitols dels drets, y altres coses del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI fins en lo Any M.D.L.XIIII. inclusive ... per manament dels molt Illustres senyors Deputats, y Oydors de comptes ...-- En Barcelona : En casa Mathevat, …
TEXT
Memorial en favor de la ordinacion hecha por la ciudad de Barcelona, y sabio Consejo de Ciento, al primero de Junio deste año M.DC.XX. a los muy ilustres señores Geronymo Fiviller, Francisco Nicolau, Gaspar Carcer, Pablo Albaret, y Benito Pedrol, Conselleres desta insigne Ciudad, y a su sabio Consejo de Ciento ... por Narcís Peralta-- En Barcelona : En casa Geronimo MargaritMemorial en favor de la ordinacion hecha por la ciudad de Barcelona, y sabio Consejo de Ciento, al primero de Junio deste año M.DC.XX. a los muy ilustres señores Geronymo Fiviller, Francisco Nicolau, Gaspar Carcer, Pablo Albaret, y Benito Pedrol, Conselleres desta insigne Ciudad, y a su sabio Consejo de Ciento ... por Narcís Peralta-- En Barcelona : En casa Geronimo Margarit
TEXT
Constitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real Magestat del Emperador don Carles y per molt alta y excellentíssima senyora dona Johanna mare sua, reys de Castella y de Aragó y de les Dos Sicílies, etc. En la tercera cort de Cathalunya en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Montsó en l'any MDXXXIIII  .  --  En la ciutat de Barcelona : Estampació de Carles Amorós, provensal a dispeses de mestre Làzer Milla llibreter del General del Principat de CathalunyaConstitucions fetes per la Sacra Cesàrea Cathòlica y Real Magestat del Emperador don Carles y per molt alta y excellentíssima senyora dona Johanna mare sua, reys de Castella y de Aragó y de les Dos Sicílies, etc. En la tercera cort de Cathalunya en la sglésia de Sancta Maria de la vila de Montsó en l'any MDXXXIIII  .  --  En la ciutat de Barcelona : Estampació de Carles Amorós, provensal a dispeses de mestre Làzer Milla llibreter del General del Principat de Cathalunya
TEXT
Capitols del General del Principat de Cathalunya comptats de Rossello y Cerdanya fets en les Corts celebrades en lo Monestir de sant Francesch de Barcelona, per la S.C.R. M. del Rey Don Phelip nostre Senyor, per lo Redres del general y casa de la deputacio, en lo Any 1599  .  --  Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Deputats del General de Catahlunya, 1601 (estampa de Jaume Cendrat)  .Capitols del General del Principat de Cathalunya comptats de Rossello y Cerdanya fets en les Corts celebrades en lo Monestir de sant Francesch de Barcelona, per la S.C.R. M. del Rey Don Phelip nostre Senyor, per lo Redres del general y casa de la deputacio, en lo Any 1599  .  --  Estampats en Barcelona : de manament dels Senyors Deputats del General de Catahlunya, 1601 (estampa de Jaume Cendrat)  .
TEXT
Taula de les stampaçions de les constituçions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges / son autor G.M. de Brocá  .  --  Barcelona : Fills de Jaume JepúsTaula de les stampaçions de les constituçions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges / son autor G.M. de Brocá  .  --  Barcelona : Fills de Jaume Jepús
TEXT
Constitucions fetes per lo Sereníssimo, molt Alt, y molt Poderós don Phelip príncep de les Astúries, ... rey nostre senyor don Carles, ... En la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó. En lo any M.D.xlvii  .  --  en la insigne ciutat de Barcelona : stampats per Pere Mompezat, a despeses de Jaume CorteyConstitucions fetes per lo Sereníssimo, molt Alt, y molt Poderós don Phelip príncep de les Astúries, ... rey nostre senyor don Carles, ... En la sglésia de Sancta Maria de la vila de Monçó. En lo any M.D.xlvii  .  --  en la insigne ciutat de Barcelona : stampats per Pere Mompezat, a despeses de Jaume Cortey
TEXT
1 - 100 (Total Results 119)>>