Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Sund ungdom, sunda nöjen"
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
$ 1000 atsieis pastatyti scenoje įžymaus mūsų poeto Putino šešių aktų drama Valdovo sunus. - 1922$ 1000 atsieis pastatyti scenoje įžymaus mūsų poeto Putino šešių aktų drama Valdovo sunus. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioi 10 d. gruod. 1922 prasides 5:45 val. vak. svet., Michigan City, Ind. - 1922?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioi 10 d. gruod. 1922 prasides 5:45 val. vak. svet., Michigan City, Ind. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioi 10 d. gruod. 1922 prasides 7 v. v. Liuosybės salei, Waukigan Ill. - 1922?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioi 10 d. gruod. 1922 prasides 7 v. v. Liuosybės salei, Waukigan Ill. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioje 10 d. gruod. 1922 prasides 12:30 p. p. The Blake and Blake Hall, Rackford, Ill. - 1922?Sugriuvimas šetono karalystės? Milionai żmonių dabar gyvenančių nebemirs! Šioje temoje atsibus labai įduomios -- prakalbos nedelioje 10 d. gruod. 1922 prasides 12:30 p. p. The Blake and Blake Hall, Rackford, Ill. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
A Poster Within a PosterA Poster Within a Poster

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
Amerikoj arti 6 milionai żmonių diena iš dienos jieško darbo ir jo niekur negauna... - 1930Amerikoj arti 6 milionai żmonių diena iš dienos jieško darbo ir jo niekur negauna... - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Amerikos lietuvio kursų Worcesterio mokyklos pirma paskaita!. - 1916Amerikos lietuvio kursų Worcesterio mokyklos pirma paskaita!. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antra dideli baliu parengia Clevelando lietuviu tautiszkas benas ir teatraliszka perstatima trijuosi veikimuosi [Žemaitės] komedija, po vardu: Antra dideli baliu parengia Clevelando lietuviu tautiszkas benas ir teatraliszka perstatima trijuosi veikimuosi [Žemaitės] komedija, po vardu: "Tris mylimos" nedeloj, 28 d. rugpiuczio, 1910 m. ant Acme sales (Germania) 2416 E. 9th Street (Erie)... / Clev.. liet. taut. beno komitetas. - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Atyda teksų mokėtojai! Marguette Park Liet. piliečių kliubas rengiamas vietinėje parap. svetainėje ... nedėlioje, rugpiučio - Aug. 29, 1937 specialus susirinkimas ir protestas prieš aukštus taksus ant namų. - 1937Atyda teksų mokėtojai! Marguette Park Liet. piliečių kliubas rengiamas vietinėje parap. svetainėje ... nedėlioje, rugpiučio - Aug. 29, 1937 specialus susirinkimas ir protestas prieš aukštus taksus ant namų. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Brangus tevynainiai! Lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplenkes. Brangus tevynainiai! Lietuviai ir lietuvaites, Cleveland’o ir aplenkes. "Ateinanti ketverga, 7-ta diena šio mėnesio ir šiu 1911 m., atsilanko pas mus, iš prusu Lietuvos, "Byrutės" pirmininkas ir leidėjas laikraščių "Byrutės" ir "Allgemeine litauische Rundschau", Jonas Vanagaitis...". - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Chicagos liet., dėkimės prie veiklos Pasaulinio karo sulaikymo. Taikos ir demokratijos užtikrinimui eikime į Tautų taikos paradą balandžio 16 d., 2 v.p.p. 1938. - 1938Chicagos liet., dėkimės prie veiklos Pasaulinio karo sulaikymo. Taikos ir demokratijos užtikrinimui eikime į Tautų taikos paradą balandžio 16 d., 2 v.p.p. 1938. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Clevelando lietuviu neprigulmingas kliubas parengia pirmutini dideli baliu subatoj, gegužio 14, 1910 m. ant Polonia sales 800 College street... - 1910Clevelando lietuviu neprigulmingas kliubas parengia pirmutini dideli baliu subatoj, gegužio 14, 1910 m. ant Polonia sales 800 College street... - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Dideles prakalbos, kokių dar Brooklyne nėra buvę. - 1917Dideles prakalbos, kokių dar Brooklyne nėra buvę. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Dideli debatai temoj: kas Lietuvai geriau, demokratija ar fašizmas? Seredos vak., spalio 13, 1937 Liet. auditorijoj ... - 1937Dideli debatai temoj: kas Lietuvai geriau, demokratija ar fašizmas? Seredos vak., spalio 13, 1937 Liet. auditorijoj ... - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelis masmitingas. Lietuviai! Lietuvos laisve pavojuje! Žiaurus lenkai kėsinasi Lietuvą pavergti! ... / organizatyvis komitetas. - 1921Didelis masmitingas. Lietuviai! Lietuvos laisve pavojuje! Žiaurus lenkai kėsinasi Lietuvą pavergti! ... / organizatyvis komitetas. - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didelės prakalbos ir mass mitingas. - 1916Didelės prakalbos ir mass mitingas. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Didžiausios !Prakalbos! Rengia Amerikos lietuvių tautinės Sandaros naujoji kuopa, Haverhill, Mass., nedėlioj, 26 d. kovo (March), 1916 Lietuvių Gedemino klubo salėje. - 1916Didžiausios !Prakalbos! Rengia Amerikos lietuvių tautinės Sandaros naujoji kuopa, Haverhill, Mass., nedėlioj, 26 d. kovo (March), 1916 Lietuvių Gedemino klubo salėje. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Extra! Lietuviai! Ar prisirengę esate kariauti už Lietuvos liuosybę? Imkite apšvietą už savo ginklą, o tiktai tuo mes savo tėvynei iškovosime laisvę. Ateikite ant prakalbų ... nedelioje, lapkričio 14tą A.J. Bierzynskio svet. - 1915Extra! Lietuviai! Ar prisirengę esate kariauti už Lietuvos liuosybę? Imkite apšvietą už savo ginklą, o tiktai tuo mes savo tėvynei iškovosime laisvę. Ateikite ant prakalbų ... nedelioje, lapkričio 14tą A.J. Bierzynskio svet. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Grönelundsparken.Grönelundsparken.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Guodotini lietuvei ir lietuvaities! Skaitikite ir temekite kas czia per naujiena. Clevelando lietuviszkas benas parengi pirma dydeli baliu ant Acme sales 2416 E. 9th gatve subatoj 6.30 vakari 15ta diena gegu. 1909 metosi... - 1909Guodotini lietuvei ir lietuvaities! Skaitikite ir temekite kas czia per naujiena. Clevelando lietuviszkas benas parengi pirma dydeli baliu ant Acme sales 2416 E. 9th gatve subatoj 6.30 vakari 15ta diena gegu. 1909 metosi... - 1909
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Guodotini lietuviai ir lietuves, Cleveland’o ir aplinkes, temekitie! nes Lietuvos sunu kareiviu szv. Kazimiero gvardija parengia penktą dideli baliu ir teatra, nedelioj, 22 diena sausio, 1911 m. ant  Acme (Germania) sales 2416 E. 9th str.... - 1911Guodotini lietuviai ir lietuves, Cleveland’o ir aplinkes, temekitie! nes Lietuvos sunu kareiviu szv. Kazimiero gvardija parengia penktą dideli baliu ir teatra, nedelioj, 22 diena sausio, 1911 m. ant Acme (Germania) sales 2416 E. 9th str.... - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Jurgis K. Skinderis 105 metų žemaitis pasirodys Chicagos lietuvių auditorijoje ... sausio - Jan. 25 d., 1929 ... - 1929Jurgis K. Skinderis 105 metų žemaitis pasirodys Chicagos lietuvių auditorijoje ... sausio - Jan. 25 d., 1929 ... - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Keliauninko rasytojo Mato Salciaus paskaita ir didelis vakaras. - 1936Keliauninko rasytojo Mato Salciaus paskaita ir didelis vakaras. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kodėl rendos, taksai ir maistas kyla?. - 1919Kodėl rendos, taksai ir maistas kyla?. - 1919
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Labai svarbios prakalbos! Labai svarbios prakalbos! "Atsilankė svečiai iš Lietuvos M. Yčas atstovas Rusijos Dumos. Kun. Jonas Žilinskas iš Berlyno. Jie sakis prakalbas nedėlio, spalio 8 d. 1916 metų Flyn svetainėje...". - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuva žusta! Gelbėkime Lietuvą. Didelės prakalbos. Rengia New Haveno Centralinio komiteto skyrius, nedėlioj, 15 d. balandžio Germania Hall, New Hawen, Conn. / [Antano Dulbio iliustracija]. - apie 1916Lietuva žusta! Gelbėkime Lietuvą. Didelės prakalbos. Rengia New Haveno Centralinio komiteto skyrius, nedėlioj, 15 d. balandžio Germania Hall, New Hawen, Conn. / [Antano Dulbio iliustracija]. - apie 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuviai ir lietuves moteriškų drabužių siuvejai! Lietuviai ir lietuves moteriškų drabužių siuvejai! "Sekantis susirinkimas Lietuvių moteriškų drabužių siuvėjų unijos skyriaus atsibus ketverge, sausio 28 d., 1915 m. M. Povilausko sales...". - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
List Poster (NCFA Opening Poster)List Poster (NCFA Opening Poster)

Smithsonian American Art Museum
DPLA
Nedelios vakare, lapkričio - Nov. 28 d. 1915 metu visi ateikit į East End Christian Union salę, Cambridge, Mass. - 1915Nedelios vakare, lapkričio - Nov. 28 d. 1915 metu visi ateikit į East End Christian Union salę, Cambridge, Mass. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
New Havene tautiškos savaitės prakalbos. - 1916New Havene tautiškos savaitės prakalbos. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Norwoodiečių tautiškos savaitės programas. - 1916Norwoodiečių tautiškos savaitės programas. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pasilinksminimo vakaras dėl naudos Youngstown’o lietuvių parapijos atsibus 25 diena lapkričio, 1916 metų lenku krakusų svetaineje po num. Franklyn Eve. - 1916Pasilinksminimo vakaras dėl naudos Youngstown’o lietuvių parapijos atsibus 25 diena lapkričio, 1916 metų lenku krakusų svetaineje po num. Franklyn Eve. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskaita iš Šv. Raš[to] temoje: Amžina taika ir ramybe ant žemes! Ketvirtadienij, gegužio 30 d. 1929 m. Froebel School Room ... kalbes S. Beneckas. - 1929Paskaita iš Šv. Raš[to] temoje: Amžina taika ir ramybe ant žemes! Ketvirtadienij, gegužio 30 d. 1929 m. Froebel School Room ... kalbes S. Beneckas. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskaita su paveikslais apie didžiają Europos karę bus sekmadienyj, vasario - Feb. 27, 1916, Beaver Hall, Worcester, Mass. - 1916Paskaita su paveikslais apie didžiają Europos karę bus sekmadienyj, vasario - Feb. 27, 1916, Beaver Hall, Worcester, Mass. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskaita temoje Diewo dwasia ir jos weikme. Kviečiam visus atsilankiti ant šiu prakalbu nes bus idomu kiekvienam girdet, ka sako Biblija apie Dievo dvasia? ... d. 1926 m. ... kalbes J. Zavist iš Amerikos ... - 1926Paskaita temoje Diewo dwasia ir jos weikme. Kviečiam visus atsilankiti ant šiu prakalbu nes bus idomu kiekvienam girdet, ka sako Biblija apie Dievo dvasia? ... d. 1926 m. ... kalbes J. Zavist iš Amerikos ... - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskaitos ir mass mitingas. - apie 1917Paskaitos ir mass mitingas. - apie 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Paskutinis šįmet piknikas Bridgeville, Pa. Šv. Antano vietinės lietuvių parapijos naudai rugsėjo (September) 1 dieną 1924, Labour day, parapijos darže. - 1924Paskutinis šįmet piknikas Bridgeville, Pa. Šv. Antano vietinės lietuvių parapijos naudai rugsėjo (September) 1 dieną 1924, Labour day, parapijos darže. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pavojus Lietuvos neprigulmybei! Ar ilgai dżiaugsimės Lietuvos laisve?. - 1923Pavojus Lietuvos neprigulmybei! Ar ilgai dżiaugsimės Lietuvos laisve?. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Peck's Bad Boy Poster [poster]Peck's Bad Boy Poster [poster]
IMAGE
University of North Carolina at Greensboro
DPLA
Perskaityk ir kitam pasakyk kad yra rengiamas vienuoliktas-metinis-milžiniškas moterų balius ... ruošiamas Šv. Onos dr-jos įvyks sub., balandžio (Apr.) 13 1929 Liet. lais. b-vės svetainėj. - 1929Perskaityk ir kitam pasakyk kad yra rengiamas vienuoliktas-metinis-milžiniškas moterų balius ... ruošiamas Šv. Onos dr-jos įvyks sub., balandžio (Apr.) 13 1929 Liet. lais. b-vės svetainėj. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Perskaityk ir kitam pasakyk! Didelis metinis piknikas. Rengia Šv. Kazimiero draugija. Įvyks ned. birželio (June) 17, 1934 Lutvino svetaineje ... Elizabeth, N.J. - 1934Perskaityk ir kitam pasakyk! Didelis metinis piknikas. Rengia Šv. Kazimiero draugija. Įvyks ned. birželio (June) 17, 1934 Lutvino svetaineje ... Elizabeth, N.J. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Piknikas, piknikas, piknikas! Clevelando moteris parengia antra metini piknika subatoj, rugsejuas 10 diena, 1910 metu Lake Side darže... - 1910Piknikas, piknikas, piknikas! Clevelando moteris parengia antra metini piknika subatoj, rugsejuas 10 diena, 1910 metu Lake Side darže... - 1910
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas didelis balius. Rengia Newarko lietuvių draugijų sanryšis sub., 27 d. sausio Jan 1934 St. George’s Hall ... Newark, N.J. - 1934Pirmas didelis balius. Rengia Newarko lietuvių draugijų sanryšis sub., 27 d. sausio Jan 1934 St. George’s Hall ... Newark, N.J. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas jubiliejinis balius rengiamas Eliz. Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio dr-jų įvyks subatoj, spalių - Oct. 29, 1932 Liet. laisvės salėje. - 1932Pirmas jubiliejinis balius rengiamas Eliz. Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio dr-jų įvyks subatoj, spalių - Oct. 29, 1932 Liet. laisvės salėje. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmas maskinis balius! Su dovanomis. Rengiamas Draugystės šv. Juozapo subatoj, spalio (Oct.) 30 d., 1915 m. ant Acme salės. - 1915Pirmas maskinis balius! Su dovanomis. Rengiamas Draugystės šv. Juozapo subatoj, spalio (Oct.) 30 d., 1915 m. ant Acme salės. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmoji gegužės! Visų šalių darbininkai vienykitės! Lietuviai darbininkai ir darbininkės! Pirmoji gegužės! Visų šalių darbininkai vienykitės! Lietuviai darbininkai ir darbininkės! "Apvaikščiokim demostratyviškai pirmaja Gegužes viso pasaulio darbininku švente ... Prakalbos paminejimui 1-mos gegužes parenge Liet. soc. sąjun. 3-čia kp. nedelioj, 3 d. gegužio, (May) 1914 metu..." / LSS. 3 kp. komitetas. - 1914
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmu sykiu Brooklyne – Kauno valstybinės operos pirmaeilio artisto-baritono Antano Sodeikos koncertas nedėlioje kovo (March) 18 Brooklyn Academy o Music. - 1928Pirmu sykiu Brooklyne – Kauno valstybinės operos pirmaeilio artisto-baritono Antano Sodeikos koncertas nedėlioje kovo (March) 18 Brooklyn Academy o Music. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmutinė tautiška lietuvių spaudos savaite. - 1916Pirmutinė tautiška lietuvių spaudos savaite. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
PosterPoster
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
PosterPoster
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
Prakalbos ir balius. Rengia Amerikos liet. pašalpos ir politikos klubas, Inc. sekmadienį, lapkričio (November) 3 d., 1935 m. Linden Hall ... Linden, N.J. - 1935Prakalbos ir balius. Rengia Amerikos liet. pašalpos ir politikos klubas, Inc. sekmadienį, lapkričio (November) 3 d., 1935 m. Linden Hall ... Linden, N.J. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos ir krutami paveikslai; no sutverimo žemes iki atitaisimo laiku, šita kalba turetu użgirst kiek vienas žmogus kuris tik mili sužinot kokia ateiti žmonis susilauks, Nedelioj 31 d. spalio 1926 m. ... Aurora, Ill.  kalbes S. Benckas. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos ir krutami paveikslai; no sutverimo žemes iki atitaisimo laiku, šita kalba turetu użgirst kiek vienas žmogus kuris tik mili sužinot kokia ateiti žmonis susilauks, Nedelioj 31 d. spalio 1926 m. ... Aurora, Ill. kalbes S. Benckas. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos ketverge, gegužio - May 28 d., 8 val. vakaro, tuojaus po gegužinių pamaldų ... - 1925Prakalbos ketverge, gegužio - May 28 d., 8 val. vakaro, tuojaus po gegužinių pamaldų ... - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos parengtos Lietuviu neprigulmingo kliubo (Lithuanian Independent Club) seredos vakare, 29-ta spalio, 1913 an M. Povilausko svetaines ... Prakalbos parengtos Lietuviu neprigulmingo kliubo (Lithuanian Independent Club) seredos vakare, 29-ta spalio, 1913 an M. Povilausko svetaines ... "Dėl priežastės besiartinančių miesto viršininkų rinkimų, Liet. neprigulmingas kliubas, skaito sau už pareigą surenkti bent vieną susirinkimą...". - 1913
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su gražiu programu paminėjimui moterų darbininkių dienos nedėlioj, 11 dieną kovo (March), 1934 Ch. liet. auditorijoj / ALDLD. 1-mo apskr. mot. komitetas. - 1934Prakalbos su gražiu programu paminėjimui moterų darbininkių dienos nedėlioj, 11 dieną kovo (March), 1934 Ch. liet. auditorijoj / ALDLD. 1-mo apskr. mot. komitetas. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su krutamais paveikslais Naujas dangus ir nauja žeme. Ketverge gegužio 13 d. 1926 m. Shields School Hall ... [kalbės] C.H. Swingle. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos su krutamais paveikslais Naujas dangus ir nauja žeme. Ketverge gegužio 13 d. 1926 m. Shields School Hall ... [kalbės] C.H. Swingle. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su paveikslais ape sutverimus, kaip tvere’ žemia, žuvis, paukščius, medzius, gywulius‘ ir žmogu. Ketverge 7 d. spalio 1926 m. Senoj salej, Mt-Greenood, Ill., kalbes A. Yakutis. - 1926Prakalbos su paveikslais ape sutverimus, kaip tvere’ žemia, žuvis, paukščius, medzius, gywulius‘ ir žmogu. Ketverge 7 d. spalio 1926 m. Senoj salej, Mt-Greenood, Ill., kalbes A. Yakutis. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su paveikslais temoje: Kokiame lakie [i.e. laike] mes gyvename? ... Pirmadienį, balandžio 27 d. 1931 m. German-American Home ... Kenosha Wisc. ... kalbes S. J. Beneckas iš Chicagos, Ill. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1931Prakalbos su paveikslais temoje: Kokiame lakie [i.e. laike] mes gyvename? ... Pirmadienį, balandžio 27 d. 1931 m. German-American Home ... Kenosha Wisc. ... kalbes S. J. Beneckas iš Chicagos, Ill. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su paveikslais, iš Biblijos istorijos. Kas tik nori sužinot kas nusiduos ateittyj, tai ateikit ir pamatikit, nes tie paveikslai yra pranašiški. Nedelioj kovos 13 d. 1927 m. ... kalbes S. Beneckas ... rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1927Prakalbos su paveikslais, iš Biblijos istorijos. Kas tik nori sužinot kas nusiduos ateittyj, tai ateikit ir pamatikit, nes tie paveikslai yra pranašiški. Nedelioj kovos 13 d. 1927 m. ... kalbes S. Beneckas ... rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su paveikslais. Bus rodoma kas, nusiduos, kada Jezus antra siki ateis ant žemes, ir bus aiškinta iš pranašiščiu kokeis laikais tai vislab nusiduos; mielas prieteliau! Jeigu nori sužinot, kas potam busia, tai ateik ... Subatoi kovo - March 24 d. 1923 m. pradžia 7 v.v. Kathrine Hall ... kalbes S. Benec. ... - 1923Prakalbos su paveikslais. Bus rodoma kas, nusiduos, kada Jezus antra siki ateis ant žemes, ir bus aiškinta iš pranašiščiu kokeis laikais tai vislab nusiduos; mielas prieteliau! Jeigu nori sužinot, kas potam busia, tai ateik ... Subatoi kovo - March 24 d. 1923 m. pradžia 7 v.v. Kathrine Hall ... kalbes S. Benec. ... - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos su paveikslais. Kalbės M. Šalčius, iš New York N.Y. - 1917Prakalbos su paveikslais. Kalbės M. Šalčius, iš New York N.Y. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos sveczio isz Lietuvos. Rengia Lietuvių knygyno draugije, ketverge gruodzio 30 d. 1915 m. Svetaineje A. Ruko, Pittston. - 1915Prakalbos sveczio isz Lietuvos. Rengia Lietuvių knygyno draugije, ketverge gruodzio 30 d. 1915 m. Svetaineje A. Ruko, Pittston. - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Ar gali givieji susikalbeti su numiruseis? Kadangi dabar pagarsejo tas dalikas tarpe žmoniu, esam priversti išaiškinti tuos dalikus iš Šv. Rašto ... Nedelioj 6 d. balan. 1924 m. ... Roseland, Ill. Rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1924Prakalbos temoje Ar gali givieji susikalbeti su numiruseis? Kadangi dabar pagarsejo tas dalikas tarpe žmoniu, esam priversti išaiškinti tuos dalikus iš Šv. Rašto ... Nedelioj 6 d. balan. 1924 m. ... Roseland, Ill. Rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Ar jau atejo teismo dįena, ir kas bus tuom teiseju tie dalikai yra įdomus kiekvienam, todel nepralaiskite savo progos bukite visi ant šiu prakalbu, bus išaiškinta iš Šv. Rašto. Kalbės J. Sinkus iš Chicagos ... Nedelioj 6 d. balan. 1924 m. ... Rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1924Prakalbos temoje Ar jau atejo teismo dįena, ir kas bus tuom teiseju tie dalikai yra įdomus kiekvienam, todel nepralaiskite savo progos bukite visi ant šiu prakalbu, bus išaiškinta iš Šv. Rašto. Kalbės J. Sinkus iš Chicagos ... Nedelioj 6 d. balan. 1924 m. ... Rengia ir kviečia T.B.S.S. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Ar, civilizacija isilaikis, ar grius? Šita tėma bus žingeidi kiekvienam protaujančiam žmogųi todel; kviečiam visus atsilankyti, nes bus aiškinta ka sako pranašai apie tai ... Nedelioij 10 d. sausio 1926 m. Lietuvių svetaineje ... Duqsne Pa. kalbes Y. Vanagas ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos temoje Ar, civilizacija isilaikis, ar grius? Šita tėma bus žingeidi kiekvienam protaujančiam žmogųi todel; kviečiam visus atsilankyti, nes bus aiškinta ka sako pranašai apie tai ... Nedelioij 10 d. sausio 1926 m. Lietuvių svetaineje ... Duqsne Pa. kalbes Y. Vanagas ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Visiems pageidaujama valdžia užims savo vietą! Jus mylimi sužinosit kada ir kokia ta valdžia bus? ... Nedelioi 1 d. wasario 1925 m. German Amercan Hall ... Kenosha Ill. ... Kalbes S. Beneckas. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1925Prakalbos temoje Visiems pageidaujama valdžia užims savo vietą! Jus mylimi sužinosit kada ir kokia ta valdžia bus? ... Nedelioi 1 d. wasario 1925 m. German Amercan Hall ... Kenosha Ill. ... Kalbes S. Beneckas. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Visiems pageidaujama valdžia užims savo vietą! Jus mylimi sužinosit kada ir kokia ta valdžia bus? ... Nedelioj 22 d. vasario 1925 Pearson Hall ... St. Charles Ill. Kalbes S. Benecka ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1925Prakalbos temoje Visiems pageidaujama valdžia užims savo vietą! Jus mylimi sužinosit kada ir kokia ta valdžia bus? ... Nedelioj 22 d. vasario 1925 Pearson Hall ... St. Charles Ill. Kalbes S. Benecka ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Viso pasaulio nuolatine taika prisiartino! Šita tėma bus žingeidi kiekvienam protaujančiam žmogųi todel; kviečiam visus atsilankyti, nes bus aiškinta ka sako pranašai apie tai ... Ketverge 7 d. sausio 1926 m. ... Pittsburgh Pa. ... kalbes Y. Vanagas ... rengia ir kviečia T. S. B. S. - 1926Prakalbos temoje Viso pasaulio nuolatine taika prisiartino! Šita tėma bus žingeidi kiekvienam protaujančiam žmogųi todel; kviečiam visus atsilankyti, nes bus aiškinta ka sako pranašai apie tai ... Ketverge 7 d. sausio 1926 m. ... Pittsburgh Pa. ... kalbes Y. Vanagas ... rengia ir kviečia T. S. B. S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje Žemes vargai jau ateina! Kalbes F. Zavist iš Chicagos nedelioj kovo 11 d. 1928 m. Vokečiu salei ... Gary Ind. ... rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1928Prakalbos temoje Žemes vargai jau ateina! Kalbes F. Zavist iš Chicagos nedelioj kovo 11 d. 1928 m. Vokečiu salei ... Gary Ind. ... rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje: Nebuhod-Nazaro teismas jau tropijo kaldeounus!!, Šita kalba turetu užgirst kiek vienas žmogus kuris tik mili sużinot kokia ateiti žmonis susilauks ... Nedelioj 15 d. rugpiučio 1926 m. ... kalbes J. Sinkus ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos temoje: Nebuhod-Nazaro teismas jau tropijo kaldeounus!!, Šita kalba turetu užgirst kiek vienas žmogus kuris tik mili sużinot kokia ateiti žmonis susilauks ... Nedelioj 15 d. rugpiučio 1926 m. ... kalbes J. Sinkus ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje: Suraminimas žmoniems, anrtadienij [i.e. antradienį] 26 d. liepos 1927 m. Riley School saleij ... kalbes J. Vaicekonis. - 1927Prakalbos temoje: Suraminimas žmoniems, anrtadienij [i.e. antradienį] 26 d. liepos 1927 m. Riley School saleij ... kalbes J. Vaicekonis. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje: Visas svietas dabar yra susirgęs! Kas? Kada? Kokių budų, bus pasaulis išgydita? Nedėlioj 24 d. augusta, 1924 ... G.A.R. Hall Fox st. Aurora, Ill. Kalbes garsus ir susipažinis su Šv. Raštų A. Steponaitis iš New York, N.Y. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1924Prakalbos temoje: Visas svietas dabar yra susirgęs! Kas? Kada? Kokių budų, bus pasaulis išgydita? Nedėlioj 24 d. augusta, 1924 ... G.A.R. Hall Fox st. Aurora, Ill. Kalbes garsus ir susipažinis su Šv. Raštų A. Steponaitis iš New York, N.Y. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje: Žveris ir netikras pranašas, bus abudu inmesti in ugninga ežera ... Nedelioj 31 d. spalio 1926 m. ... kalbes Y. Vanagas iš N. Y. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos temoje: Žveris ir netikras pranašas, bus abudu inmesti in ugninga ežera ... Nedelioj 31 d. spalio 1926 m. ... kalbes Y. Vanagas iš N. Y. ... Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos temoje: žmonijos laisve ir velnio organizacija. Ketvirtadienij 10 d. lapkričio 1927 m. miesto mokyklos salej ...  Harbor, Ind. kalbes J. Zavist pargriżes iš Lietuvos. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1927Prakalbos temoje: žmonijos laisve ir velnio organizacija. Ketvirtadienij 10 d. lapkričio 1927 m. miesto mokyklos salej ... Harbor, Ind. kalbes J. Zavist pargriżes iš Lietuvos. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos! Atsibus nedėlioj, 6 d. vasario - February, 1916 m. Lietuvių svetainej, Worcester, Mass. - 1916Prakalbos! Atsibus nedėlioj, 6 d. vasario - February, 1916 m. Lietuvių svetainej, Worcester, Mass. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos! Rengia Lowell’io naujai organizuojamas Ukesų kliubas. - 1916Prakalbos! Rengia Lowell’io naujai organizuojamas Ukesų kliubas. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos! Rengia TMD. 7 kuopa, Lawrence, Mass. - 1916Prakalbos! Rengia TMD. 7 kuopa, Lawrence, Mass. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos-koncertas sekmadieny spalių 13 d., 1929 Karalienės angelų parapijos salėje ... / Didžiojo New Yorko federacijos apskritis. - 1929Prakalbos-koncertas sekmadieny spalių 13 d., 1929 Karalienės angelų parapijos salėje ... / Didžiojo New Yorko federacijos apskritis. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos. Kristus jau atejo!! Kada, kaip kokiu budu, del kokio tikslo, ir kaip gali ta sużinoty? ... Nedelioj 10 d. spalio 1926 m. G.A.R. salėj ... Aurora Ill. kalbes S. Beneckas ... rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926Prakalbos. Kristus jau atejo!! Kada, kaip kokiu budu, del kokio tikslo, ir kaip gali ta sużinoty? ... Nedelioj 10 d. spalio 1926 m. G.A.R. salėj ... Aurora Ill. kalbes S. Beneckas ... rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos. Rengia Lietuvių darbininkų susivienijimo 53-čia kuopa ir LDS. jaunuolių 130 kuopa seredoj, 22 dieną kovo (March), 1933 Lietuvių auditorijoj. - 1933Prakalbos. Rengia Lietuvių darbininkų susivienijimo 53-čia kuopa ir LDS. jaunuolių 130 kuopa seredoj, 22 dieną kovo (March), 1933 Lietuvių auditorijoj. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prelekcija ir prakalbos! Parengia L.S.S.A. 3-čia kuopa nedelioj, 21 d. gegužio (may), 1911 m. svetaineje J. Popovicziaus 2539 St. Clair Av. N. E. Cleveland, Ohio ... Prelekciją skaitys ir kalbes - Valparaiso universiteto studentas K. Šeštokas ir K. Vaivoda. - 1911Prelekcija ir prakalbos! Parengia L.S.S.A. 3-čia kuopa nedelioj, 21 d. gegužio (may), 1911 m. svetaineje J. Popovicziaus 2539 St. Clair Av. N. E. Cleveland, Ohio ... Prelekciją skaitys ir kalbes - Valparaiso universiteto studentas K. Šeštokas ir K. Vaivoda. - 1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Proga kiekvienam apšvietą ir dailę mylinčiam prakalbos su muzikale programa. Jas rengia Liet. darbininkų draugijos 4 kuopa pėtnyčioj, Sausio (January) 26, 1934 West Side Hall. - 1934Proga kiekvienam apšvietą ir dailę mylinčiam prakalbos su muzikale programa. Jas rengia Liet. darbininkų draugijos 4 kuopa pėtnyčioj, Sausio (January) 26, 1934 West Side Hall. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Revoliucija! Revoliucija! Ir karė! Jei nori žinot plačiausias žines apie Rusijos ir Vokietijos revoliucijas ir Amerikos karę tai butinai ateik į masyvišką susirinkimą ir prakalbas, parengtas Amerikos lietuvių tautinės Sandaros 1-mos kuopos, atsibus ketverge, 29 kovo March 1917,  Brooklyn, N.Y. - 1917Revoliucija! Revoliucija! Ir karė! Jei nori žinot plačiausias žines apie Rusijos ir Vokietijos revoliucijas ir Amerikos karę tai butinai ateik į masyvišką susirinkimą ir prakalbas, parengtas Amerikos lietuvių tautinės Sandaros 1-mos kuopos, atsibus ketverge, 29 kovo March 1917, Brooklyn, N.Y. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Skaityk, atmink ir kitam pranešk! Nepaprasti svečiai iš Lietuvos! ... Liuosybes svetaineje ned., bal. - April 30, 1922. - 1922Skaityk, atmink ir kitam pranešk! Nepaprasti svečiai iš Lietuvos! ... Liuosybes svetaineje ned., bal. - April 30, 1922. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Susirinkimas kas link švento Kazimiero lietuviškų kapinių, Chicago, Ill. yra šaukiamas per susivienyjimą Lietuvos Rymo-katalikų draugijas ketverge, birželio - June 18 d., 1925 m. - 1925Susirinkimas kas link švento Kazimiero lietuviškų kapinių, Chicago, Ill. yra šaukiamas per susivienyjimą Lietuvos Rymo-katalikų draugijas ketverge, birželio - June 18 d., 1925 m. - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sustok! Skaityk ir galvok! Kaip pagerinti savo buvį? Kas reik daryti, kad buti laimingesniu?. - 1922Sustok! Skaityk ir galvok! Kaip pagerinti savo buvį? Kas reik daryti, kad buti laimingesniu?. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sutiktuvių vakarienė. Sutiktuvių vakarienė. "Iš Australijos per St. Francisko, Cal. į Chicagą atvyksta spalių 12 dieną, Amerikos lietuvių atstovas į Tarptautinį eucharistinį kongresą didžiai gerbiamas kun. prof. Pr. Bučys, Marijonų kongregacijos vyriausias vadas ..." / L.R.K. fed. Chicagos apskr. Euch. kongreso komisija. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks penktadienio vakare spalio - October 22 d., 1926 ... Parapijos salėj. - 1926Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks penktadienio vakare spalio - October 22 d., 1926 ... Parapijos salėj. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks utarnike spalio - October 26, 1926 Lietuvių svetainėje ... - 1926Svarbios politiškos prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks utarnike spalio - October 26, 1926 Lietuvių svetainėje ... - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios prakalbos. Rengia Amer. liet. darbininkų literaturos dr-jos 19 kp. seredoj, 27 lapkričio (Nov.), 1929 ... Mildos svetainej ... kalbės garsus apysakų rašytojas Senas Vincas. - 1929Svarbios prakalbos. Rengia Amer. liet. darbininkų literaturos dr-jos 19 kp. seredoj, 27 lapkričio (Nov.), 1929 ... Mildos svetainej ... kalbės garsus apysakų rašytojas Senas Vincas. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios prakalbos. Rengia LDSA. 96 kp., ALDLD. 154 kp. ir LDS. 129 kp. ketverge, 9 dieną kovo (March), 1933 Chernausko svetainej ... kalbės K.B. Karosienė. - 1933Svarbios prakalbos. Rengia LDSA. 96 kp., ALDLD. 154 kp. ir LDS. 129 kp. ketverge, 9 dieną kovo (March), 1933 Chernausko svetainej ... kalbės K.B. Karosienė. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbu Brighton parkiečiams. Plačiai girdėtas, bet mūsų kolionijoje dar neregėtas svečias iš New Yorko, p. J. B. Šaliunas L. misijos įgaliotas kalbės sekmadieny, balandžio 9 dieną, 1922 ... / L[ietuvos] L[aisvės] P[askolos] komiteto valdyba. - 1922Svarbu Brighton parkiečiams. Plačiai girdėtas, bet mūsų kolionijoje dar neregėtas svečias iš New Yorko, p. J. B. Šaliunas L. misijos įgaliotas kalbės sekmadieny, balandžio 9 dieną, 1922 ... / L[ietuvos] L[aisvės] P[askolos] komiteto valdyba. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemešis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas. - 1934Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemešis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemėšis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas. - 1934Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemėšis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Tautiškos savaitės prakalbos!. - 1916Tautiškos savaitės prakalbos!. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Tautiškos savaitės prakalbos!. - 1916Tautiškos savaitės prakalbos!. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Tokių dar negirdėjote. Pas Jumis atsilanko nepaprastas svečias prof. dr. Juozas Eretas ... liepos - July 13 d., 1926 Šv. Mykolo par. svet. - 1926Tokių dar negirdėjote. Pas Jumis atsilanko nepaprastas svečias prof. dr. Juozas Eretas ... liepos - July 13 d., 1926 Šv. Mykolo par. svet. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Urug. lietuviams zinotina! Liepos 31 d. (penktadíeni) 8:30 v. vakare ivyks rasytojo Mato Salciaus paskaita salione Urug. lietuviams zinotina! Liepos 31 d. (penktadíeni) 8:30 v. vakare ivyks rasytojo Mato Salciaus paskaita salione "Cine Selesto", Cerro. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Visuomeniškas susirinkimas parengtas C.L.T.D. Visuomeniškas susirinkimas parengtas C.L.T.D. "Mirta“ nedelioj, balandžio 18, 1915 m. ant M. Povilausko svetaines ... "Gerbiami Clevelando tautiečiai ir tautietės! Gal jums teko girdėti nuo musų gerbiamo prabaščiaus šmeižimą per pamokslą bažnyčioj...". - 1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Visuomenės bepartyviškas komitetas šelpimo Lietuvos nukentėjusiems nuo karės rengia dideles prakalbas!. - 1916Visuomenės bepartyviškas komitetas šelpimo Lietuvos nukentėjusiems nuo karės rengia dideles prakalbas!. - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
bildark, affisch, fotografi, photograph@engbildark, affisch, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
posterposter

National Museum of American History
DPLA
utställning, fotografi, photograph@engutställning, fotografi, photograph@eng
IMAGE
Världskulturmuseet
Europeana
Šalin nuo musų kruvinos lenkų rankos! Broliai ir seserys, lietuviai, Vilniaus gub. ir kitų vietų, kurios kenčia žiaurią lenkų okupaciją! ... Nedelioj, kovo 6 d., 1921 didelėj McKinley parko svetainėj / Bendras Town of Lake ir Brighton parko vilniečių lietuvių rengimo komitetas. - 1921Šalin nuo musų kruvinos lenkų rankos! Broliai ir seserys, lietuviai, Vilniaus gub. ir kitų vietų, kurios kenčia žiaurią lenkų okupaciją! ... Nedelioj, kovo 6 d., 1921 didelėj McKinley parko svetainėj / Bendras Town of Lake ir Brighton parko vilniečių lietuvių rengimo komitetas. - 1921
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Žus Lietuva jei, Tamista, kuris šiuos žodžius skaitai, neprisidėsi su pašelpa ir su darbu prie gelbėjimo Tėvynės ... - 1916Žus Lietuva jei, Tamista, kuris šiuos žodžius skaitai, neprisidėsi su pašelpa ir su darbu prie gelbėjimo Tėvynės ... - 1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 382493)>>